28

1Tui anŭn, Isa̱k iâu rai Yakôb, bơni hiam kơ gơ̆ laih anŭn pơtă kơ gơ̆, “Anăm dŏ bơnai ƀing Kanaan ôh. 2Khŏm nao truh bĕ pơ anih Paddan-Aram adih, truh pơ sang ơi ih Bethuêl anŭn. Hơduah bĕ sa čô bơnai kơ ih pô pơ anŭn, amăng tŏng krah ană đah kơmơi Laban, jing wa ih anŭn. 3Rơkâo kơ Ơi Adai Dưi Kơtang bơni hiam kơ ih, laih anŭn ngă brơi kơ ih đĭ kơyar hăng pơlar sang anŏ ih tơl ih jing hĭ ƀing mơnuih lu. 4Rơkâo kơ Ơi Adai bơni hiam kơ ih laih anŭn kơ kơnung djuai ih kar hăng Ñu hơmâo bơni hiam laih kơ Abraham; tui anŭn ih či tŭ mă kŏng ngăn anih lŏn anai yơh jing anih ih hlak dŏ hơdip kar hăng tuai anai, yuakơ anih lŏn Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ Abraham.” 5Giŏng anŭn, Isa̱k brơi Yakôb đuaĭ nao laih anŭn gơ̆ nao truh pơ anih Paddan-Aram, truh kơ Laban ană Bethuêl jing ƀing Aram, ayŏng HʼRebekah, jing amĭ kơ Yakôb hăng Esâo.
6Hlak anŭn Esâo hơmư̆ arăng laĭ Isa̱k hơmâo bơni hiam kơ Yakôb laih anŭn brơi Yakôb nao pơ anih Paddan-Aram kiăng kơ dŏ bơnai pơ anŭn, anai yơh jing tơlơi ñu bơni hiam kơ gơ̆ hăng pơđar kơ gơ̆, “Anăm dŏ sa čô đah kơmơi Kanaan ôh.” 7Esâo thâo krăn mơ̆n Yakôb hơmâo tui gưt laih amĭ ama hăng nao pơ anih Paddan-Aram. 8Giŏng anŭn, Esâo thâo krăn ñu pô ƀu pơmơak ôh kơ ama ñu Isa̱k tơdang ñu dŏ kơ ƀing đah kơmơi Kanaan; 9tui anŭn ñu nao kơ wa ñu Yismaêl hăng dŏ kơ HʼMahalat, jing adơi Nebayôt, ană kơčoa Yismaêl; Yismaêl jing ană Abraham. HʼMahalat jing bơnai ñu rơngiao kơ ƀing bơnai ñu hơmâo laih.

Tơlơi Yakôb Rơpơi Ƀơi Anih Bêthêl

10Anai jing tơlơi truh kơ Yakôb tơdang ñu đuaĭ mơ̆ng anih Beêrseba kiăng nao pơ anih Haran. 11Tơdang ñu truh pơ sa boh anih, ñu jưh glaĭ mlam pơ anŭn yuakơ yang hrơi lê̆ laih. Ñu mă sa boh pơtâo pơ anŭn hăng pioh gah yŭ akŏ ñu đăl kiăng kơ pĭt. 12Mlam anŭn ñu hơmâo tơlơi rơpơi, amăng anŭn ñu ƀuh sa ƀĕ rơñan dưh ƀơi lŏn tơnah laih anŭn rơjŭng ñu đĭ truh pơ adai, laih anŭn ñu ƀuh ƀing ling jang Ơi Adai đĭ trŭn ƀơi anŭn. 13Ƀơi ngŏ rơñan anŭn Yahweh dŏ dơ̆ng laih anŭn pơhiăp hăng ñu, “Kâo jing Yahweh, Ơi Adai kơ ơi ih Abraham laih anŭn kơ ama ih Isa̱k. Kâo či brơi kơ ih laih anŭn kơ kơnung djuai ih anih lŏn anai jing anih ih hlak đih pĭt. 14Kơnung djuai ih či jing lu kar hăng ƀruih lŏn amăng lŏn tơnah laih anŭn ih či lar hyu truh kơ gah ngŏ̱ laih anŭn gah yŭ̱, truh pơ gah thu̱ng laih anŭn gah dư̱r. Kâo či bơni hiam kơ abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah mơ̆ng ih laih anŭn mơ̆ng kơnung djuai ih yơh. 15Anai nê, Kâo či dŏ hrŏm hăng ih laih anŭn răk wai ih pơpă anih ih nao, laih anŭn Kâo či ba ih glaĭ pơ anih lŏn anai. Kâo ƀu či lui raih hĭ ih ôh samơ̆ Kâo či ngă abih bang khul tơlơi Kâo hơmâo ƀuăn laih hăng ih.”
16Tơdang Yakôb mơdưh mơ̆ng pĭt, ñu pơmĭn, “Sĭt nik Yahweh dŏ ƀơi anih anai samơ̆ kâo ƀu thâo krăn ôh tơl truh kơ ră anai.” 17Ñu huĭ hăng laĭ, “Kri̱p yi̱p biă mă ƀơi anih anai! Anai jing sang Ơi Adai dŏ yơh; jing amăng ja̱ng kơ plei hiam yơh.”
18Mơguah ưm amăng hrơi tŏ tui, Yakôb mă boh pơtâo ñu hơmâo đăl akŏ anŭn, ñu pơdơ̆ng đĭ kar hăng sa gơ̆ng laih anŭn tuh ia rơmuă ƀơi ngŏ anŭn. 19Ñu pơanăn anih anŭn Bêthêl, anăn anih anai hlâo adih arăng pơanăn Luz.
20Giŏng anŭn, Yakôb pơhiăp sa tơlơi ƀuăn; ñu laĭ, “Ơ Ơi Adai ăh, tơdah Ih dŏ hrŏm hăng kâo hăng răk wai kâo ƀơi jơlan kâo hlak nao anai, pha brơi kơ kâo gơnam ƀơ̆ng sum ao buh, 21laih anŭn kâo wơ̆t glaĭ kơ sang ama kâo rơnŭk rơnua, tui anŭn yơh, Ơ Yahweh ăh, Ih či jing Ơi Adai kâo mơ̆n, 22laih anŭn boh pơtâo kâo hơmâo pơdơ̆ng đĭ kar hăng tơpơ̆ng anai či jing anih kơkuh pơpŭ kơ Ih yơh, Ơ Ơi Adai ăh, laih anŭn abih bang hơget Ih hơmâo brơi laih kơ kâo, kâo či brơi kơ Ih sa črăn amăng pluh yơh.”