2

1Lub ntuj thiab lub ntiajteb, thiab txhua tsav yam yeej tsim tiav tas lawm. 2Vajtswv twb tsim ib puas tsav yam tiav tas lawm, hnub xya nws thiaj so thiab tsis ua ib yam haujlwm dabtsi li. 3Vajtswv foom koob hmoov rau hnub xya thiab teem hnub ntawd ua hnub tseemceeb, rau qhov ib puas tsav yam uas nws tsim twb tiav tas rau hnub ntawd lawm nws thiaj so tsis ua haujlwm dabtsi. 4Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb raws li tau hais tas los saum no lawm.

Lub Vaj Edees

 Thaum tus TSWV uas yog Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb, 5lub ntiajteb tseem tsis tau muaj nroj tsuag xyoob ntoo thiab tsis muaj ib yam noob tuaj taus kaus li, rau qhov nws tseem tsis tau tso nag los thiab tseem tsis tau muaj neeg tawm mus ua liaj ua teb; 6tiamsis dej cia li txia hauv nruab tivtxwv tuaj ntxaum daim av ntiajteb noo zaws thoob plaws.
7Tus TSWV uas yog Vajtswv muab av los puab tau ib tug txivneej, thiab tshuab siav tshuab pa rau tus txivneej ntawd lub qhovntswg, ces tus txivneej ntawd txawm ciaj sia.
8Ces tus TSWV uas yog Vajtswv tsim tau ib lub vaj nyob rau sab hnubtuaj, hauv Edees, thiab nws cia tus txivneej uas nws puab los nyob rau hauv lub vaj ntawd. 9Vajtswv tsim txhua yam ntoo tuaj zoo nkauj kawg nkaus rau hauv thiab txi txiv zoo kawg li. Nyob rau hauv plawv vaj muaj ib tsob ntoo uas cawm txojsia thiab muaj ib tsob ntoo uas ua rau paub qhov phem thiab qhov zoo.
10Muaj ib tug dej txhawv hauv Edees thiab ntws mus ntxooj lub vaj ntawd; tus dej ntawd ncau ua plaub ceg ntws tawm hauv Edees mus lawm. 11Ces ib hu ua Pixoos, ces dej no ntws mus vij lub tebchaws Havilas. ( 12Lub tebchaws ntawd muaj tej tseem kub, muaj tej roj ntoo tsw qab thiab muaj tej hlaws muaj nqis.) 13Ces ob hu ua Kihoos, ces dej no ntws mus vij lub tebchaws Kuses. 14Ces peb hu ua Tikis, ces dej no ntws mus rau sab hnubtuaj uas npuab rau lub tebchaws Axilias, thiab ceg dej plaub hu ua Efalates.
15Ces tus TSWV uas yog Vajtswv coj tus txivneej uas nws tsim los nyob hauv lub Vaj Edees, kom nws zov thiab tu lub vaj ntawd. 16Vajtswv hais rau nws hais tias, “Kuv pub koj noj txhua yam txiv ntoo uas nyob hauv lub vaj no, 17tiamsis kuv tsis pub koj noj tsob txiv ntoo uas ua rau paub qhov phem thiab qhov zoo xwb. Koj yuav tsum tsis txhob noj tsob ntoo ntawd cov txiv; yog koj noj hnub twg, koj yuav tuag hnub ntawd.”
18Ces tus TSWV uas yog Vajtswv hais tias, “Tsis tsimnyog cia tus txivneej no nyob ib leeg. Kuv yuav tsim dua ib tug los nrog nws nyob ua txij ua nkawm pab nws.” 19Yog li ntawd, Vajtswv thiaj muab av los puab ua txhua yam tsiaj thiab txhua yam noog. Vajtswv thiaj coj tagnrho tej tsiaj thiab tej noog los rau tus txivneej ntawd tis npe; mas tej tsiaj thiab tej noog ntawd nyias thiaj muaj nyias npe raws li tus txivneej ntawd tis rau. 20Nws tis npe rau tej tsiaj nyeg, tsiaj qus, thiab tej noog tas lawm, tiamsis tej tsiaj ntawd yeej tsis muaj ib tug uas pab tau nws thiab yuav nrog nws ua tau txij nkawm li.
21Tus TSWV uas yog Vajtswv thiaj ua kom tus txivneej ntawd tsaug zog heev, thaum nws tsaug zog lawm, Vajtswv thiaj muab tus txivneej ib tug txha tav rho tawm los thiab muab lub qhov nqaij ntawd foob nqawm rov zoo li qub. 22Vajtswv muab tus tav ntawd los tsim ua ib tug pojniam thiab coj tus pojniam ntawd mus cob rau tus txivneej. 23Ces tus txivneej ntawd hais tias,
  “Nimno, muaj ib tug zoo li kuv lawm thiab lauj,
  tus no tej txha yog kuv txha, thiab tej nqaij yog kuv nqaij.
  ‘Nws lub npe hu ua pojniam’ rau qhov yog rho nws
   tawm ntawm txivneej los.”
24Twb yog vim li no tus txivneej thiaj tso nws niam thiab nws txiv tseg mus nrog nws tus pojniam nyob ua txij ua nkawm, thiab nkawd thiaj los koom ua ib lub cev.
25Tus txivneej thiab tus pojniam, nkawd ob leeg puavleej liabqab, tiamsis nkawd ib leeg tsis paub txajmuag rau ib leeg.