30

1Tơ lah H'Rachel saơ păng mâu deh kon ma Y-Yakôb ôh, păng mô nach ma nur păng; jêh ri păng lah ma Y-Yakôb: "Ăn phung kon ma gâp mâu lah gâp khĭt." 2Y-Yakôb hao nuih, ji nuih ma H'Rachel jêh ri lah: "Gâp hĕ jêng Brah Ndu, nơm dun ăn kon ma ay?" 3H'Rachel lah: "Aơ n'hat na bu ur gâp H'Bilha. Gŭ hom ndrel păng, gay ma păng dơi deh kon ta kômâk gâp, jêh ri ma gâp mra geh phung kon đŏng bơh păng." 4H'Rachel ăn H'Bilha n'hat na bu ur păng jêng ur Y-Yakôb, jêh ri Y-Yakôb hăn gŭ ndrel păng. 5H'Bilha ntreo jêh ri deh ma du huê kon bu klâu ma Y-Yakôb. 6H'Rachel lah, Brah Ndu sek uănh nau gâp sŏng jêh. Păng tăng jêh bâr gâp jêh ri ăn ma gâp du huê kon bu klâu." Yor nây păng tâm amoh kon nây Y-Dan. 7H'Bilha n'hat na bu ur H'Rachel ntreo đŏng jêh ri deh ma du huê kon bu klâu tal bar ma Y-Yakôb. 8H'Rachel lah: "Gâp tâm nhăt katang đah nur gâp, jêh ri gâp dơi jêh." Pô ri păng tâm amoh kon nây Y-Naptali.
9Tơ lah H'Lêa saơ jêh păng rlu ntreo, 10păng sŏk H'Silpa n'hat na bu ur H'Lêa deh du huê kon bu klâu ma Y-Yakôb. 11H'Lêa lah: "Nau ueh uĭn ngăn". Pô ri păng tâm amoh Y-Gat. 12H'Silpa n'hat na bu ur H'Lêa deh du huê kon bu klâu tal bar ma Y-Yakôb. 13H'Lêa lah: "Maak ngăn gâp! Yorlah phung bu ur mra rnha gâp nơm maak." Pô ri păng tâm amoh Y-Aser.
14Y-Ruben hăn tâm mir dôl yăn kăch ba ƀlê. Păng saơ play bum mandragôr jêh ri păng djôt play nây ma H'Lêa me păng. H'Rachel lah ma H'Lêa: "Ăn ma gâp ƀă play bum mandragôr kon ay." 15H'Lêa lah ma păng: "Ê tŏng hĕ ay sŏk jêh sai gâp? Ƀiălah ay ŭch sŏk play bum mandragôr kon gâp đŏng?" H'Rachel lah: "Pô ri Y-Yakôb mra bêch ndrel ay măng aơ gay ma gâp dơi geh play bum mandragôr kon ay." 16Tơ lah Y-Yakôb sĭt ta bơh mir kĕng măng, H'Lêa luh hăn tâm mâp đah păng jêh ri lah: "May mra văch bêch ndrel ma gâp, yorlah gâp lĕ rvăt jêh may ma bum mandragôr kon gâp." Pô ri Y-Yakôb ndrel ma H'Lêa măng nây. 17Brah Ndu tăng H'Lêa ntreo jêh ri deh kon bu klâu tal prăm ma Y-Yakôb. 18H'Lêa lah, Brah Ndu nkhôm jêh gâp, yorlah gâp ăn n'hat na bu ur gâp ma sai gâp." Pô ri păng tâm amoh Y-Isakar. 19H'Lêa ntreo đŏng jêh ri deh kon bu klâu tal prau ma Y-Yakôb. 20H'Lêa lah, Brah Ndu ăn drăp ndơ khlay ngăn ma gâp, aƀaơ sai gâp mra yơk ma gâp, yorlah gâp deh jêh ma păng prau nuyh kon bu klâu." Pô ri păng tâm amoh Sabulôn. 21Jêh ma nây păng deh du huê kon bu ur jêh ri tâm amoh H'Dina. 22Jêh ri Brah Ndu kah gĭt ma H'Rachel. Păng iăt nau jêh ri ăn păng ntreo. 23Păng ntreo jêh ri deh du huê kon bu klâu jêh ri lah: "Brah Ndu sŏk lơi jêh nau bêk gâp." 24Păng amoh kon se nây Y-Yôsep, lah: "Gay ma Brah Ndu ntop đŏng an ma gâp du huê kon bu klâu êng."

Nau Tâm Di Y-Laban Đah Y-Yakôb

25Jêh H'Rachel deh ma Y-Yôsep, Y-Yakôb lah ma Y-Laban: "Ăn gâp hăn gay gâp dơi sĭt ta ntŭk gâp nơm tâm n'gor gâp. 26ăn ma gâp phung ur gâp jêh ri phung kon gâp; yor ŭch geh phung nây yơh gâp pah kan jêh ma may, jêh ri ăn gâp hăn; yorlah may gĭt jêh kan gâp kơl may." 27Y-Laban lah ma păng: "Ăn gâp lah nau aơ; gâp gĭt ma nau n'geh Yêhôva ăn jêh nau ueh uĭn ma gâp yor may. 28Lah hom mdah âk gâp mra nkhôm may jêh ri gâp mra ăn." 29Y-Yakôb lah ma păng: "May gĭt jêh mâm nau gâp pah kan ma may, moh mpô mpa may rong jêng jêh yor gâp, 30yorlah may geh djê̆ dơm ndơ lor ma gâp tât, Ƀiălah păng hao jêng âk. Yêhôva ăn jêh nau ueh uĭn ta ntŭk gâp hăn. Bi aƀaơ aơ ndah jŏ gâp mra geh ndơ ma ngih gâp nơm?" 31Y-Laban lah: "Moh ndơ gâp mra ăn ma may? Y-Yakôb lah, may mâu mra ăn ndơ ma gâp ôh. Tơ lah may mra ƀư pô aơ ma gâp, gâp mra lchiăp đŏng ôh biăp may. 32Nar aơ gâp mra hăn ta nklang lĕ rngôch biăp may ŭch dơm rnglah êng lĕ rngôch biăp rvanh jêh ri ƀlak, lĕ rngôch biăp krăk, jêh ri lĕ rngôch be rvanh jêh ri ƀlak. Ndơ nây mra jêng ndơ nkhôm gâp. 33Pô ri nau sŏng srăng gâp mra tâm mpơl ma gâp bah kơi; tơ lah may mra văch uănh ndơ nkhôm gâp. Lĕ rngôch be mâu geh rvanh jêh ri ƀlak, lĕ rngôch biăp mâu geh krăkmra kơp tâm ban ma gâp ntŭng." 34Y-Laban lah: "Ueh jêh ăn nau nây jêng tĭng nâm nau may ngơi." 35Nar nây lĕ Y-Laban tâm nkhah be nkuăng rvanh jêh ri ƀlak jêh ri lĕ rngôch be me rvanh jêh ri ƀlak, lĕ rngôch be nkuăng geh ntŭk nglang jêh ri lĕ rngôch biăp krăk. Păng jao ndơ nây ma ti phung kon bu klâu păng. 36Păng ăn ƀah ngai pe nar hăn păng đah Y-Yakôb. Y-Yakôb chiăp biăp Y-Laban hôm e.
37Y-Yakôb sŏk n'gĭng ndrêh tơm ai pôplar, amandê, jêh ri platan, păng koch ntâu n'gĭng si nây mpơl ntŭk nglang. 38Păng dơm n'gĭng si nây tâm pa năp biăp pa, kêng, jêng ntŭk bong dak, jêng ntŭk khân păng hăn văch nhêt dak. 39Biăp tâm gar ta năp n'gĭng si nây jêh ri khân păng deh kon rvanh ƀrưnh jêh ri ƀlak. 40Y-Yakôb tâm nkhah lĕ rngôch kon biăp nây jêh ri păng dơm ndrel ma biăp rvanh jêh ri krăk tâm biăp Y-Yakôb; ƀiălah păng dơm êng biăp păng nơm. Păng mâu tâm srŭk ƀiăp păng nơm đah biăp Y-Laban ôh. 41Tơ lah biăp katang lơn tâm gar Y-Yakôb dơm n'gĭng si tâm nor ta năp măt khân păng gay ma khân păng tâm gar ta năp n'gĭng si. 42Ƀiălah tơ lah biăp ra ai, păng mâu dơm ndrel ôh. Pô ri biăp ra ai lơn jêng ndơ Y-Laban, jêh ri biăp katang lơn jêng ndơ Y-Yakôb. 43Pô ri Y-Yakôb hao ndrŏng ngăn. Păng geh biăp âk, phung n'hat na bu ur, phung n'hat na bu klâu, seh samô jêh ri seh bri.