30

1Tơdah H'Račel ƀuh ñu amâo kkiêng anak kơ Y-Yakôp ôh, ñu nač kơ amai ñu; leh anăn ñu lač kơ Y-Yakôp, “Brei phung anak kơ kâo amâodah kâo djiê.” 2Y-Yakôp đĭ ai ăl kơ H'Račel leh anăn lač, “Kâo hĕ jing Aê Diê, pô hngah brei anak kơ ih?” 3H'Račel lač, “Nĕ anei dĭng buăl mniê kâo H'Bilha. Dôk bĕ hŏng ñu, čiăng kơ ñu dưi kkiêng anak ti kơŭt kâo, leh anăn kâo srăng mâo phung anak mơh mơ̆ng ñu.” 4H'Račel brei H'Bilha dĭng buăl mniê ñu jing mô̆ kơ Y-Yakôp, leh anăn Y-Yakôp nao dôk hŏng gơ̆. 5H'Bilha ba tian leh anăn kkiêng sa čô anak êkei kơ Y-Yakôp. 6H'Račel lač, “Aê Diê ksiêm klei kâo leh. Ñu hmư̆ leh mơh asăp kâo leh anăn brei kơ kâo sa čô anak êkei.” Kyuanăn ñu bi anăn gơ̆ Y-Dan. 7H'Bilha dĭng buăl mniê H'Račel lŏ ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei tal dua kơ Y-Yakôp. 8H'Račel lač, “Kâo bi čĭk ktang hŏng amai kâo, leh anăn kâo dưi leh.” Snăn ñu bi anăn gơ̆ Y-Naptali.
9Tơdah H'Lêa ƀuh ñu mdei leh ba tian, ñu mă H'Silpa dĭng buăl mniê ñu, leh anăn brei gơ̆ jing mô̆ kơ Y-Yakôp. 10H'Silpa dĭng buăl mniê H'Lêa kkiêng sa čô anak êkei kơ Y-Yakôp. 11H'Lêa lač, “Klei jăk jĭn êdi!” Snăn ñu bi anăn gơ̆ Y-Gat. 12H'Silpa dĭng buăl mniê H'Lêa kkiêng kơ sa čô anak êkei tal dua kơ Y-Yakôp. 13H'Lêa lač, “Mơak snăk kâo! Kyuadah phung mniê srăng pia kâo pô mơak.” Snăn ñu bi anăn gơ̆ Y-Aser.
14Y-Ruben nao kơ hma êjai yan puôt mdiê ƀlê. Ñu ƀuh boh hbei mandragôr leh anăn ñu djă ba boh anăn kơ H'Lêa amĭ ñu. H'Račel lač kơ H'Lêa, “Brei kơ kâo đa boh hbei mandragôr anak ih.” 15H'Lêa lač kơ ñu, “Ka djăp hĕ ih mă leh ung kâo? Ƀiădah ih lŏ čiăng msĕ mơh mă boh hbei mandragôr anak kâo?” H'Račel lač, “Snăn Y-Yakôp srăng đih hŏng ih mlam anei čiăng kâo dưi mâo boh hbei mandragôr anak ih.” 16Tơdah Y-Yakôp wĭt mơ̆ng hma ti tlam, H'Lêa kbiă nao bi tuôm hŏng ñu leh anăn lač, “Ih srăng hriê đih hŏng kâo, kyuadah kâo blei ih leh hŏng boh hbei mandragôr anak kâo.” Snăn Y-Yakôp đih hŏng ñu mlam anăn. 17Aê Diê hmư̆ H'Lêa; ñu ba tian leh anăn kkiêng anak êkei tal êma kơ Y-Yakôp. 18H'Lêa lač, “Aê Diê mưn kâo leh, kyua kâo brei dĭng buăl mniê kâo kơ ung kâo.” Snăn ñu bi anăn gơ̆ Y-Isakar.
19H'Lêa lŏ ba tian leh anăn kkiêng anak êkei tal năm kơ Y-Yakôp. 20H'Lêa lač, “Aê Diê brei ngăn knŭ yuôm snăk kơ kâo. Ară anei ung kâo srăng mpŭ kơ kâo, kyuadah kâo kkiêng leh kơ ñu năm čô anak êkei.” Snăn ñu bi anăn gơ̆ Y-Sabulôn. 21Êdei tinăn ñu kkiêng kơ sa čô anak mniê leh anăn bi anăn gơ̆ H'Dina. 22Leh anăn Aê Diê hdơr kơ H'Račel. Ñu hmư̆ gơ̆ leh anăn brei gơ̆ dưi ba tian. 23Gơ̆ ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei leh anăn lač, “Aê Diê mă hĕ leh klei hêñ kâo.” 24Gơ̆ bi anăn ñu Y-Yôsep, lač, “Čiăng kơ Aê Diê lŏ thiăm kơ kâo sa čô anak êkei mkăn.”

Klei Bi Djŏ Y-Laban hŏng Y-Yakôp

25Leh H'Račel kkiêng kơ Y-Yôsep, Y-Yakôp lač kơ Y-Laban, “Brei kâo đuĕ nao čiăng kâo dưi wĭt kơ anôk kâo pô hlăm čar kâo. 26Brei kơ kâo phung mô̆ kâo leh anăn phung anak kâo; kyua čiăng mâo phung anăn yơh kâo mă bruă leh kơ ih, leh anăn brei kâo đuĕ nao; kyuadah ih thâo leh bruă kâo đru ih.” 27Y-Laban lač kơ ñu, “Brei kâo lač klei anei: kâo thâo Yêhôwa brei leh klei jăk jĭn kơ kâo kyua ih. 28Lač bĕ dŭm kâo srăng mưn ih leh anăn kâo srăng brei.” 29Y-Yakôp lač kơ ñu, “Ih thâo leh si kâo mă bruă kơ ih leh anăn si mnơ̆ng rông ih jing leh kyua kâo. 30Kyuadah ih mâo ƀiă mnơ̆ng êlâo kâo truh, ƀiădah ñu đĭ jing lu. Yêhôwa brei leh klei jăk jĭn kơ ih ti anôk kâo nao. Bi ară anei hin, hbĭl kâo srăng bi mâo mnơ̆ng kơ sang kâo pô lĕ?” 31Y-Laban lač, “Ya mnơ̆ng kâo srăng brei kơ ih?” Y-Yakôp lač, “Ih amâo srăng brei mnơ̆ng kơ kâo ôh. Tơdah ih srăng ngă snei kơ kâo, kâo srăng lŏ kiă biăp ih. 32Hruê anei kâo srăng nao ti krah jih jang biăp ih čiăng dưm mdê jih jang biăp brêč leh anăn ƀlak, jih jang biăp jŭ, leh anăn jih jang bê ana brêč leh anăn ƀlak. Mnơ̆ng anăn srăng jing dŏ mưn kâo. 33Snăn klei kpă ênô kâo srăng bi êdah kơ kâo êdei, tơdah ih srăng hriê dlăng dŏ mưn kâo. Jih jang bê ana amâo mâo brêč leh anăn ƀlak, jih jang biăp amâo mâo jŭ srăng yap msĕ si kâo tlĕ.” 34Y-Laban lač, “Jăk leh, brei klei anăn jing tui si klei ih blŭ.” 35Hruê anăn mơh Y-Laban bi kah bê knô brung leh anăn ƀlak leh anăn jih jang bê ana brêč leh anăn ƀlak, jih jang bê knô mâo anôk kô̆ leh anăn jih jang biăp jŭ. Ñu jao mnơ̆ng anăn kơ kngan phung anak êkei ñu. 36Ñu bi kbưi tlâo hruê êbat ñu hŏng Y-Yakôp. Y-Yakôp kiă biăp Y-Laban adôk.
37Y-Yakôp mă adhan mtah ana kyâo pôplar, amandê, leh anăn platan. Ñu kruak klĭt adhan kyâo anăn bi êdah anôk kô̆. 38Ñu dưm adhan kyâo anăn ti anăp biăp hriê kơ kniêm hlăm anôk mbông êa. Leh anăn digơ̆ bi dôk knô ana tơdah digơ̆ nao mnăm êa. 39Biăp bi dôk knô ana ti anăp adhan kyâo anăn leh anăn digơ̆ mđai brung, brêč, leh anăn ƀlak. 40Y-Yakôp bi kah jih jang êđai biăp anăn leh anăn ñu dưm digơ̆ mbĭt hŏng biăp brung leh anăn jŭ hlăm biăp Y-Laban; ƀiădah ñu dưm mdê biăp ñu pô. Ñu amâo bi lŭk biăp ñu pô hŏng biăp Y-Laban ôh. 41Tơdah biăp ktang hĭn bi dôk knô ana, Y-Yakôp dưm adhan kyâo hlăm kniêm ti anăp ală digơ̆ čiăng kơ digơ̆ bi dôk knô ana ti anăp adhan kyâo. 42Ƀiădah tơdah biăp awăt, ñu amâo dưm digơ̆ mbĭt ôh. Snăn biăp awăt hĭn jing dŏ Y-Laban, leh anăn biăp ktang hĭn jing dŏ Y-Yakôp. 43Snăn Y-Yakôp đĭ mdrŏng snăk. Ñu mâo biăp lu, phung dĭng buăl mniê, phung dĭng buăl êkei, aseh samô, leh anăn aseh dliê.