31

Yakhauj Khiav Tawm Ntawm Lanpas

1Yakhauj hnov Lanpas cov tub hais tias, “Yakhauj tau muab txhua yam uas yog peb txiv li tug coj mus tas huv tibsi lawm. Nws muaj txiag npluanuj twb yog tau los ntawm peb txiv nkaus xwb.” 2Thiab nws paub hais tias, Lanpas tsis nrog nws sib raug zoo li ibtxwm muaj yav tas los lawm. 3Ces tus TSWV thiaj hais rau Yakhauj hais tias, “Koj cia li rov qab mus rau tim koj txiv thiab koj cov kwvtij lub tebchaws. Kuv yuav nrog nraim koj.”
4Yog li ntawd, Yakhauj thiaj tso neeg mus hais rau Laxees thiab Le-as, kom nkawd tuaj ntsib nws rau tom teb uas yog qhov chaw cov tsiaj nyob. 5Nws thiaj hais rau nkawd hais tias, “Kuv paub lawm hais tias, neb txiv tsis nrog kuv sib raug zoo li ibtxwm uas nws ua rau kuv los lawm, tiamsis kuv txiv tus Vajtswv yeej ibtxwm nrog nraim kuv. 6Neb yeej paub zoo lawm hais tias, kuv rau siab ntso ua haujlwm rau neb txiv kawg kuv lub dag lub zog li. 7Txawm yog kuv twb ua npaum li ntawd los nws tseem nyiag thiab hloov txo kuv tej nqi zog kaum zaus lawm. Tiamsis Vajtswv tsis pub nws ua phem rau kuv. 8Thaum uas Lanpas hais tias, ‘Muab cov tshis uas txaij tej teev ua nqi zog rau koj,’ ces cov tsiaj txawm yug tau menyuam txaij tagnrho. Thaum nws hais tias, ‘Muab cov tshis uas txaij tej kab ua nqi zog rau koj,’ ces cov tsiaj txawm yug tau menyuam txaij ua tej kab tagnrho. 9Vajtswv tau muab cov tsiaj ntawd tshem tawm ntawm neb txiv thiab coj los rau kuv.
10“Thaum txog caij uas cov tsiaj sib tshov kuv txawm ua ib zaj npau suav, kuv pom cov laug tshis uas tabtom ntaus maum ntawd yog cov txaij ua tej teev thiab txaij ua tej kab. 11Vajtswv ib tug timtswv los hais rau kuv hauv zaj npau suav ntawd hais tias, ‘Yakhauj!’ Kuv teb hais tias, ‘kuv nyob ntawm no.’ 12Nws hais ntxiv tias, ‘Koj saib maj cov laug tshis uas tabtom ntaus maum ntawd puavleej yog cov txaij ua tej teev thiab txaij ua tej kab xwb. Kuv tabtom ua kom muaj tej no tshwmsim los rau qhov kuv pom tej uas Lanpas ua tsis zoo rau koj. 13Kuv yog tus Vajtswv uas los tshwm rau koj pom nram Npethees, ntawm thaj chaw uas koj muab lub pobzeb los teeb ua chaw nco txog uas koj muab roj txiv ntoo hliv rau saud ua khoom fij thiab yog thaj chaw uas koj coglus rau kuv ntag. Nimno koj cia li npaj kom txhij thiab rov qab mus rau nram lub tebchaws uas yug koj.’ ”
14Laxees thiab Le-as teb Yakhauj hais tias, “Wb yeej tsis tshuav ib yam qubtxeeg qubteg uas wb txiv tseg rau wb nyob hauv wb txiv tsev li lawm. 15Nws saib wb ib yam li yog neeg txawv tebchaws xwb. Nws muab wb muag, thiab nimno nws muab tej nyiaj uas yog wb tej nqi ntawd siv tas huv tibsi lawm. 16Txhua yam uas Vajtswv muab ntawm wb txiv los lawm, puavleej yog peb thiab peb tej menyuam tug lawm. Koj cia li ua raws li tus TSWV tau hais rau koj lawm.”
17-18Yog li ntawd, Yakhauj thiaj sawbsim txhij thiab rov qab mus cuag nws txiv rau nram tebchaws Kana-as. Nws muab nws cov menyuam thiab nws ob tug pojniam tsaws caij saum cov ntxhuav nraubqaum, thiab tav tagnrho nws cov tsiaj mus ua nws ntej, thiab coj txhua yam uas nws khwv tau hauv tebchaws Mexuputamias los. 19Lanpas tabtom mus txiav plaub yaj lawm, ces thaum uas nws tsis nyob hauv tsev lawm, Laxees txawm mus nyiag tau nws txiv cov mlom zov tsev coj mus lawm. 20Yakhauj nyiag kev khiav ntsiag to tsis qhia rau Lanpas paub hais tias nws khiav mus lawm. 21Yakhauj coj txhua yam uas yog nws tug thiab maj ceev nrooj mus hla tus Dej Efalates thiab taug kev mus rau tim lub laj roob Nkile-as lawm.

Lanpas Caum Yakhauj

22Tau peb hnub tom qab muaj neeg mus qhia rau Lanpas paub hais tias, Yakhauj twb khiav lawm. 23Nws thiaj txhij nws cov neeg nrog nws mus caum Yakhauj qab tau xya hnub, lawv thiaj caum cuag Yakhauj rau ntawm lub roob Nkile-as. 24Hmo ntawd Vajtswv los hais rau Lanpas hauv nruab npau suav hais tias, “Koj ceevfaj tsis txhob mus thab Yakhauj hlo li.” 25Yakhauj thiaj rub tsevntaub so saum laj roob, Lanpas thiab nws cov neeg kuj rub tsevntaub so rau saum lub laj roob Nkile-as ntawd thiab.
26Lanpas hais rau Yakhauj hais tias, “Vim li cas koj nyiag kev khiav tawm ntawm kuv thiab coj kuv ob tug ntxhais khiav ib yam li tej pojniam uas luag ntes tau hauv tshavrog los? 27Vim li cas koj ua lub siab dub nyiag kev khiav ntsiag to tsis qhia rau kuv paub? Yog koj qhia kuv paub, kuv yuav xa koj sawv kev los ntawm kev zoo siab nrog tej suab hu nkauj lomzem thiab nkauj nogncas. 28Koj txawm tsis pub kuv nwj kuv cov xeebntxwv thiab kuv ob tug ntxhais ua kev sib ncaim li. Qhov uas koj ua tas los ntawd mas yog ruam kawg nkaus li! 29Kuv muaj cuabkav yuav ua rau koj raug kev puastsuaj tau, tiamsis nag hmo koj txiv tus Vajtswv los txwv tsis pub kuv ua li cas rau koj hlo li. 30Kuv paub qhov uas koj khiav, rau qhov koj maj rov qab mus txog tsev heev, tiamsis vim li cas koj nyiag kuv cov mlom los lawm thiab?”
31Yakhauj teb hais tias, “Rau qhov kuv ntshai nyob tsam koj coj koj ob tug ntxhais khiav tawm ntawm kuv mus, mas kuv thiaj tsis qhia rau koj. 32Tiamsis yog koj nrhiav tau peb cov ntawm no leejtwg tau coj koj cov mlom los lawm, cia li muab tus ntawd tua povtseg. Peb cov neeg puavleej nyob ntawm no nrog ua timkhawv, tshawb txhua yam uas yog koj tug nqa huv tibsi rov qab mus.” Yakhauj tsis paub hais tias, Laxees yog tus nyiag Lanpas cov mlom ntawd los.
33Lanpas thiaj mus tshawb hauv Yakhauj tej tsevntaub tas, ces nws mam mus tshawb hauv Le-as lub tsevntaub, thiab hauv ob tug ntxhais qhev ob lub tsevntaub, tiamsis nws nrhiav tsis tau nws cov mlom ntawd li. Ces nws mam mus tshawb hauv Laxees lub tsevntaub. 34Laxees yeej tau muab cov mlom uas zov tsev ntawd thiab nws muab qhwv ntsaws rau hauv lub nra ntxhuav thiab nws zaum rawv saud. Lanpas mus tshawb thoob plaws hauv cov tsevntaub, tiamsis nws nrhiav tsis pom cov mlom ntawd li. 35Laxees hais rau nws txiv tias, “Txiv, thov koj tsis txhob chim rau kuv, qhov uas kuv tsis muaj cuabkav los sawv ntawm koj xubntiag, twb yog kuv tabtom coj khaubncaws.” Lanpas nrhiav kawg tiamsis tsis pom nws cov mlom ntawd li.
36Yakhauj chim heev tswj tsis tau nws lub siab li lawm. Nws thiaj nug npautaws yos hais tias, “Kuv tau ua txhaum koj dabtsi? Kuv tau ua txhaum txoj cai twg thiaj ua rau koj muaj cai tuaj caum kuv txog qhov no? 37Nimno koj twb tshawb tas kuv tej khoom huv tibsi lawm, koj puas pom muaj ib yam khoom twg uas yog koj li? Cia li muab rho tawm los tso tabmeeg rau koj cov neeg thiab kuv cov neeg pom, thiab cia lawv txiav txim rau wb ob tug no saib leejtwg thiaj ua yog. 38Kuv nrog koj nyob tau nees nkaum xyoo, ua rau koj tej yaj tej tshis huamvam tsis tu ncua, thiab kuv yeej tsis tau tua koj tej yaj ib tug noj li. 39Thaum uas ib tug yaj twg raug tsiaj qus tom lawm, kuv yeej them tus ntawd huv tibsi rau koj. Kuv tsis tau coj los qhia rau koj rau qhov tsis yog tim kuv. Koj tseem yuam kom kuv them tej tsiaj uas tubsab nyiag nruab hnub thiab hmo ntuj lawm huv tibsi rau koj. 40Ntau zaus kuv tiv tshav ntuj kub thaum nruab hnub thiab tiv no thaum tsaus ntuj. Kuv tsis tau zoo pw tsaug zog hlo li. 41Yeej zoo li no los tau nees nkaum xyoo uas kuv nrog koj nyob. Kuv ua haujlwm kaum plaub xyoo los pauv koj ob tug ntxhais, thiab rau xyoo los tu koj cov tsiaj nkaus xwb. Ua npaum li ntawd los koj tseem hloov thiab txo kuv tej nqi zog kaum zaus lawm. 42Yog kuv txiv tus Vajtswv, Anplahas thiab Ixaj tus Vajtswv, tsis nrog kuv nyob, ces ntshai koj twb muab kuv xa rov qab tes dawb tes npliag lawm. Tiamsis Vajtswv pom kuv tej kev nyuaj siab thiab tej haujlwm uas kuv tau ua tas los lawm, nag hmo nws thiaj tau los txiav txim.”

Yakhauj thiab Lanpas Sib Hais Haum

43Lanpas teb Yakhauj hais tias, “Ob tug ntxhais no yog kuv ob tug, nkawd cov menyuam los yeej yog kuv tug, thiab tej tsiaj no los puavleej yog kuv li. Txhua yam uas koj qhovmuag pom ntawm no puavleej yog kuv tug. Tiamsis hnub no kuv yuav ua li cas tav tau kuv ob tug ntxhais thiab nkawd cov menyuam kev, 44kuv thiaj npaj siab yuav nrog koj sib hais kom haum xwb. Cia wb khaws pobzeb los teeb ua ib qhov chaw nco txog wb cov lus cog tseg no.”
45Yog li ntawd, Yakhauj thiaj khaws tau ib cov pobzeb los teeb cia ua lub cim nco txog. 46Yakhauj thiaj hais kom nws cov neeg mus khaws pobzeb los teeb ua ib pawg cia. Ces lawv txawm rau mov noj ua ke nyob ntawm pawg pobzeb ntawd ib sab. 47Yog li ntawd, Lanpas thiaj tis npe rau pawg pobzeb ntawd hu ua Yenkas Xahaduthas, tiamsis Yakhauj tis npe rau pawg pobzeb ntawd hu ua Nkale-es. 48Lanpas hais rau Yakhauj hais tias, “Pawg pobzeb no yuav ua lub cim nco txog wb tej lus cog tseg.” Twb yog vim li no thiaj tis npe rau thaj chaw ntawd hu ua Nkale-es. 49Lanpas hais ntxiv tias, “Thov kom tus TSWV tsomkwm wb thaum wb sib ncaim ib leeg mus nyob rau ib qho lawm.” Yog li ntawd, thiaj muab thaj chaw ntawd tis npe hu ua Mixepas. 50Lanpas tseem hais ntxiv tias, “Yog koj tsimtxom kuv ob tug ntxhais lossis mus yuav niamyau, txawm yog kuv tsis paub txog tej uas koj ua ntawd los xij, kom koj nco ntsoov hais tias Vajtswv yeej saib ntsoov wb ob leeg huv tibsi. 51Ntawm no yog cov pobzeb uas kuv sau los teeb nruab nrab ntawm koj thiab kuv, thiab ntawm no yog tus ncej zeb uas ua lub cim coglus tseg cia. 52Pawg pobzeb thiab tus ncej zeb no, yog ua lub cim uas nco ntsoov cia. Kuv yuav tsis hla pawg pobzeb no tuaj tua koj, thiab koj yuav tsis hla pawg pobzeb no lossis tus ncej zeb uas yog lub cim nco txog no tuaj tua kuv li. 53Cia Anplahas tus Vajtswv thiab Nahaus tus Vajtswv ua tus txiav txim rau wb ob leeg huv tibsi.” Ces Yakhauj thiaj tuav Vajtswv tus uas nws txiv Ixaj pehawm lub npe coglus tseg. 54Yakhauj thiaj muab ib tug tsiaj los tua fij rau saum lub roob ntawd, thiab nws caw tagnrho nws cov neeg los noj. Tom qab uas lawv noj mov tas lawm, lawv tseem rov pw ib hmos saum lub roob ntawd ntxiv thiab. 55Hnub tom qab thaum sawv ntxov Lanpas thiaj mus nwj nws cov xeebntxwv thiab nws ob tug ntxhais thiab foom koob hmoov rau lawv tas, ces nws txawm ncaim lawv rov qab mus tsev lawm.