32

1,2Gia-cốp và cả gia đình tiếp tục cuộc hành trình. Gặp các thiên sứ tại một địa điểm, Gia-cốp reo mừng: "Thượng Đế ngự tại nơi này!" nên ông gọi chỗ ấy là Ma-ha- na-im. 3Gia-cốp sai gia nhân lên tận núi Sê-i-rơ trong xứ Ê-đôm, tìm Ê-sau, 4thưa rằng: "Em ông là Gia-cốp nói: Tôi đã kiều ngụ với cậu La-ban cho đến ngày nay. 5Tôi có nhiều nô tỳ, bò, lừa và các bầy gia súc. Nay chúng tôi sắp về tới quê nhà, xin kính tin anh rõ, mong anh vui lòng chấp thuận !" 6Gia nhân quay về báo cáo: "Chúng tôi đã tìm gặp Ê-sau. Ông ấy đang đem một lực lượng 400 người đến đón chủ!"
7Gia-cốp được tin, phập phồng lo sợ. Đề phòng mọi bất trắc, ông chia gia nhân làm hai toán, cho mỗi toán coi sóc một nửa số súc vật. 8Ông tự bảo: "Nếu anh ta tiến công toán này, toán kia có thể chạy thoát."
9Gia-cốp cầu nguyện khẩn thiết: "Lạy Thượng Đế của ông nội con là Áp-ra-ham, và của cha con là Y-sác! Chúa đã bảo: Con hãy trở về quê hương, sống với bà con thân thích. Ta sẽ hậu đãi con! 10Thật ra, con chẳng xứng đáng gì nhưng Chúa đã thương xót và giữ đúng tất cả những lời Ngài hứa. Khi con ra đi chỉ có hai bàn tay trắng mà nay con có hai đoàn người này với bao nhiêu tài sản. 11Con van xin Chúa giải thoát con khỏi tay Ê-sau, anh con. Vì con sợ anh ấy đến đánh giết con và vợ con con. 12Chúa đã hứa: "Chắc chắn Ta sẽ hậu đãi con, cho dòng dõi con đông như cát biển, không ai đếm được."
13-15Tối hôm ấy, Gia-cốp ở lại Ma-ha-na- im và chọn các món quà để biếu Ê-sau. Quà tặng gồm có: 200 dê cái, 20 dê đực, 200 chiên cái, 20 chiên đực, 30 lạc đà cái và một đàn lạc đà con, 40 bò cái, 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa đực.
16Gia-cốp giao các bầy súc vật cho đám dầy tớ mình, mỗi người coi sóc một bầy, và căn dặn họ: "Các anh cứ đi trước, giữ một khoảng cách giữa các bầy súc vật." 17Gia- cốp cũng dặn người dẫn bầy thứ nhất: "Khi Ê-sau gặp anh và hỏi: chủ anh là ai? anh đi về đâu? Bầy vật này thuộc về ai? 18Anh cứ đáp: "Bầy vật này của Gia-cốp, tôi tớ ngài, xin kính tặng ngài. Gia-cốp đi sau, cũng sắp đến!" 19Gia-cốp lại dặn các tôi tớ chăn bầy khác cũng nói với Ê-sau những lời đó, rồi thêm: "Này, Gia-cốp, tôi tớ ngài, đang theo sau chúng tôi!" 20Gia-cốp tự nhủ: Ta gửi các tặng phẩm này trước, cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình giáp mặt sau, chắc hẳn Ê- sau sẽ tiếp mình tử tế!

Gặp Chúa

21Các lễ vật được đem đi hết; tối hôm ấy, Gia-cốp ở lại trong trại. 22Giữa đêm khuya, Gia-cốp thức dậy, đưa hai vợ, hai cô hầu và mười một con trai qua suối Gia-bộc 23với tất cả tài sản còn lại. 24Đang một thân một bóng, Gia-cốp bỗng thấy một Người xuất hiện, đấu vật với mình cho đến rạng đông. 25Thấy mình không thắng được, Người ấy liền đập vào hông của Gia-cốp, làm trặc xương đùi, 26và bảo rằng: "Trời đã sáng, hãy để Ta đi!" Nhưng Gia-cốp đáp: "Nếu Ngài không ban phúc lành cho con, con không để Ngài đi đâu!" 27Người ấy hỏi: "Tên con là chi?" Đáp rằng: "Gia-cốp." 28Người liền bảo: "Tên con không phải là Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đổi lại là Y-sơ-ra-ên vì con đã tranh đấu với Chúa và người, con đều thắng cả!"
29Gia-cốp thưa: "Xin cho con biết tên Ngài." Người ấy đáp: "Con hỏi tên Ta làm chi?" Rồi người ban phúc lành cho Gia-cốp tại đó. 30Gia-cốp gọi địa điểm này là Phê- niên (có nghĩa là Thượng Đế hiện diện) và giải thích rằng ông đã đối diện cùng Thượng Đế mà vẫn còn sống. 31Gia-cốp khập khễnh bước ra khỏi Phê-niên lúc trời rạng đông. 32Về sau, dân Y-sơ-ra-ên không bao giờ ăn gân đùi của các thú vật vì Gia- cốp đã bị trặc xương đùi trong cuộc vật lộn này.