32

Yakhauj npaaj yuav ntswb Exau

1Yakhauj txawm taug kev moog mas Vaajtswv cov tubkhai ntuj lug ntswb nwg. 2Thaus Yakhauj pum puab nwg has tas, “Nuav yog Vaajtswv paab tub rog.” Nwg txhad hu lub chaw hov ua Mahana‑i.
3Yakhauj khaiv tuabneeg tshaaj xu ua nwg ntej moog cuag nwg tug tijlaug Exau huv Xe‑i tebchaws kws yog Entoo tebchaws, 4Yakhauj has rua puab tas, “Ca le moog has rua Exau kws ua hlub tas, ‘Koj tug qhev Yakhauj has le nuav tas, Kuv nrug Lanpaa nyob txug naj nub nwgnuav. 5Kuv muaj nyuj muaj neeg luav muaj tej paab yaaj paab tshws muaj tub qhe nkauj qhev, mas kuv khaiv tuabneeg tuaj saam fwm koj sub koj txhad le txaus sab rua kuv.’ ”
6Cov kws tshaaj xu hov rov lug has rua Yakhauj tas, “Peb moog cuag koj tug tijlaug Exau lawm, nwg saamswm tuaj ntswb koj, hab muaj plaub puas leej nrug nwg tuaj.” 7Yakhauj ntshai hab txhawj kawg le, txhad muab cov tuabneeg kws nrug nwg hab nwg tej paab yaaj paab tshws paab nyuj hab tej ntxhuav faib ua ob paab. 8Nwg xaav tas, “Yog Exau tuaj muab ib paab ua puam tsuaj lawm, paab kws tseed tshuav yuav tswv dim.”
9Yakhauj thov Vaajtswv has tas, “Au kuv yawm Aplahaa tug Vaajtswv hab kuv txwv Yiha tug Vaajtswv, au Yawmsaub koj has rua kuv tas, ‘Ca le rov qaab moog rua koj teb koj chaw koj kw koj tig es kuv yuav ua zoo rua koj.’ 10Kuv tsw tswm nyog tau txujkev hlub kws ruaj khov hab txujkev ncaaj nceeg kws koj tau ua tshwm rua koj tug qhev lawm ib nyuag qhov hlo le. Tsua qhov tas kuv muaj tuab tug paas nreg hlaa tug dej Yalatee moog xwb, mas nwgnuav kuv muaj ob paab tuabneeg. 11Thov koj cawm kuv dim huv kuv tug tijlaug Exau txhais teg, vem kuv ntshai nwg, tsaam tes nwg yuav muab kuv hab quaspuj mivnyuas tua pov tseg huvsw. 12Tassws koj tub has ca lawm tas koj yuav ua zoo rua kuv hab paab kuas kuv caaj ceg zoo yaam nkaus le tej xuab zeb ntawm ntug havtxwv suav tsw txheeb vem yog coob kawg.”
13Mo ntawd Yakhauj su qhov ntawd, hab xaiv nwg tej hov txhua chaw kws nwg yuav pub ua tshaav ntuj rua nwg tug tijlaug Exau, 14yog ob puas tug maum tshws hab neeg nkaum tug txwv tshws, ob puas tug maum yaaj hab neeg nkaum tug txwv yaaj, 15peb caug tug maum ntxhuav hab tej mivnyuas ntxhuav, plaub caug tug maum nyuj hab kaum tug txwv nyuj, hab neeg nkaum tug maum neeg luav hab kaum tug txwv neeg luav. 16Yakhauj muab cov nuav rua nwg cov tub qhe saib kuas ib paab nyob nrug deb ib paab, hab has rua nwg cov tub qhe tas, “Ca le ua kuv ntej moog, hab ca ib paab moog kuas nrug deb zog ib paab.” 17Yakhauj has rua tug tub qhe kws saib thawj paab tas, “Thaus kuv tug tijlaug Exau tuaj ntswb koj hab nug koj tas, ‘Koj yog leejtwg le tuabneeg? Koj moog hovtwg? Hab tej tsaj txhu kws ua koj ntej ntawd yog leejtwg le?’ 18koj yuav tsum teb tas, ‘Tej nuav yog koj tug qhev Yakhauj le. Yog tej kws coj tuaj ua tshaav ntuj pub rua Exau kws ua hlub. Hab Yakhauj tseed lawv peb qaab lug.’ ” 19Yakhauj has rua tug kws saib paab ob hab paab peb hab txhua tug kws lawv tej paab tsaj tas, “Thaus mej ntswb Exau mej yuav has ib yaam nkaus le ntawd rua nwg. 20Hab mej yuav has tas, ‘Hab koj tug qhev Yakhauj tseed lawv peb qaab lug.’ ” Vem yog Yakhauj xaav tas, “Nyab tej tsaj kws kuv xaa ua ntej moog ua tshaav ntuj yuav tswj tau Exau kev npau tawg, hab thaus kuv moog pum nwg tim ntsej tim muag nyab nwg yuav txais yuav kuv.” 21Yog le nuav nwg txhad muab tej tshaav ntuj xaa ua ntej moog, tassws mo ntawd nwg tug kheej nwg tseed su qhov chaw ntawd.

Yakhauj nrug ib tug txwvneej sws qhau ntawm Peni‑ee

22Mo ntawd Yakhauj sawv tseeg coj ob tug quaspuj hab ob tug nkauj qhev hab kaum ib tug mivnyuas hlaa tug dej Yanpo. 23Yakhauj xaa puab hlaa tug dej moog hab xaa cuab txhaj cuab taam huvsw hlaa moog. 24Yakhauj tuab leeg tseed nyob hov ntawd. Muaj ib tug txwvneej nrug nwg sws qhau ib mos kaaj ntug. 25Thaus tug yawm hov pum tas kov tsw yeej Yakhauj, nwg txawm nas Yakhauj lub cos qej txhaa ceg txws. Thaus Yakhauj nrug nwg sws qhau Yakhauj lub cos qej txhaa txhad txawv plhawv. 26Tug yawm ntawd has tas, “Ca le tso kuv moog tsua qhov tub yuav kaaj ntug.” Tassws Yakhauj has tas, “Kuv yuav tsw tso koj moog txug thaus koj foom koob moov rua kuv tsaiv.” 27Tug yawm ntawd has rua nwg tas, “Koj npe hu le caag?” Nwg teb tas, “Kuv npe hu ua Yakhauj.” 28Tug yawm ntawd txhad has tas, “Yuav tsw hu koj ua Yakhauj lawm, yuav hu ua Yixayee tsua qhov koj tau nrug Vaajtswv hab tuabneeg sws ntsuag zug hab kov yeej.” 29Yakhauj txhad nug nwg tas, “Thov koj qha koj lub npe rua kuv.” Tug txwvneej hov has tas, “Ua caag koj nug kuv lub npe?” Tes nwg txawm foom koob moov rua Yakhauj hov ntawd. 30Yakhauj txhad hu lub chaw hov ua Peni‑ee hab has tas “Tsua qhov kuv tub pum Vaajtswv tim ntsej tim muag los nwg tseed tseg kuv txujsa nyob.”
31Thaus Yakhauj hlaa Peni‑ee moog nub tawm tuaj mas nwg moog kev ceg tawv pluav vem yog nwg ceg txws txawv. 32Vem le nuav cov Yixayee txhad tsw noj txuj leeg ntawm ceg txws kws nyob ntawm cos qej txhaa txug naj nub nwgnuav, vem yog Vaajtswv nas ncaaj txuj leeg ntawm Yakhauj lub cos qej txhaa ceg txws.