32

Yakhauj Npaj Mus Ntsib Exaus

1Thaum Yakhauj tabtom taug kev los cov timtswv saum ntuj los ntsib nws. 2Thaum Yakhauj pom cov timtswv ntawd, nws hais tias, “Ntawm no yog Vajtswv lub yeej”, yog li ntawd, Yakhauj thiaj tis npe rau thaj chaw ntawd hu ua Mahana-ees.
3Yakhauj tso neeg ua nws ntej mus hais rau nws tus tijlaug Exaus uas nyob hauv tebchaws Edoos. 4Nws qhia kom cov xa xov mus hais li no rau Exaus: “Kuv yog Yakhauj, yog koj tus tubtxib uas mloog lus, thov hais rau kuv tus tswv Exaus paub hais tias, kuv mus nrog Lanpas nyob tau ntev loo thiab tamsim no kuv tabtom rov qab los lawm. 5Kuv muaj nyuj, muaj neesluav, muaj yaj, muaj tshis thiab muaj qhev coob heev. Kuv muaj lus li no los thov koj uas yog tus hlob, kuv cia siab ntsoov hais tias koj yuav txaus siab rau kuv.”
6Thaum cov neeg uas xa xov rov qab los cuag Yakhauj, lawv hais tias, “Peb twb mus cuag koj tus tijlaug Exaus tas lawm, nws tabtom npaj sawv kev tuaj tos koj lawm ntag. Nws coj tau plaub puas leej neeg nrog nws tuaj.” 7Yakhauj ntshai heev thiab nyuaj siab kawg li. Nws thiaj muab nws cov neeg faib kiag ua ob pab, nws tseem muab nws cov yaj, cov tshis, cov nyuj thiab cov ntxhuav faib ua ob pab thiab. 8Nws xav hais tias, “Yog Exaus tuaj tua pab ua ntej los kom pab ua qab khiav tau dim.”
9Yakhauj thiaj thov Vajtswv hais tias, “Kuv yawgkoob Anplahas tus Vajtswv thiab kuv txiv Ixaj tus Vajtswv, thov koj mloog kuv tej lus thov lauj! Tus TSWV, koj hais kom kuv rov qab mus lawm nram kuv lub tebchaws thiab kuv cov kwvtij, thiab koj yuav pub kev tau zoo rau kuv. 10Twb tsis tsimnyog koj hlub thiab ua ncaj ncees rau kuv uas yog koj tus tubtxib hlo li. Thaum kuv hla tus Dej Yauladees tuaj kuv tsis muaj dabtsi li, tsuas muaj tib tug pas nrig xwb, tiamsis nimno muaj ob pab neeg thiab ob pab tsiaj coob kawg nrog kuv rov qab los. 11Kuv thov koj pab kom kuv dim ntawm kuv tus tijlaug Exaus lauj. Kuv ntshai heev, kuv ntshai nyob tsam nws tuaj tua peb thiab ua rau peb raug kev puastsuaj, tsis hais tej pojniam thiab menyuam huv tibsi. 12Thov koj nco ntsoov tej lus uas koj cog tseg hais tias, koj yuav pub kev tau zoo rau kuv thiab pub kom kuv muaj xeebntxwv coob suav tsis txheeb, ib yam li tej suabzeb nram ntug hiavtxwv.”
13Nws thiaj pw ib hmos ntawm thaj chaw ntawd, thiab nws thiaj xaiv tej tsiaj uas nws muaj ibtxhia coj mus pub rau nws tus tijlaug Exaus li no: 14ob puas tus maum tshis thiab nees nkaum tus laug tshis, ob puas tus maum yaj thiab nees nkaum tus laug yaj, 15peb caug tus maum ntxhuav nrog cov menyuam uas tseem mos, plaub caug tus maum nyuj thiab kaum tus heev nyuj, nees nkaum tus maum neesluav thiab kaum tus txiv neesluav. 16Nws muab cov tsiaj ntawd faib ua tej pab thiab nws kom nws cov tubtxib ib leeg mus saib ib pab. Nws hais rau lawv tias, “Nej cia li mus ua kuv ntej, ib pab mus kom nrug ib pab deb tsawv.” 17Nws hais rau thawj tug tubtxib hais tias, “Thaum twg yog kuv tus tijlaug Exaus tuaj ntsib koj thiab nws nug hais tias, ‘Koj tus tswv yog leejtwg? Koj yuav mus qhov twg? Leejtwg yog tus tswv cov tsiaj uas ua koj ntej no?’ 18Koj yuav tsum teb hais tias, ‘cov tsiaj no yog koj tus tubtxib Yakhauj li. Nws kom coj cov tsiaj no los pub rau Exaus uas yog nws tus tswv. Yakhauj tseem tabtom los ua peb qab.’ ” 19Yakhauj hais rau tus tubtxib ob thiab tus tubtxib peb, thiab txhua tus uas nws tsa los saib nws cov tsiaj ntawd ib yam nkaus hais tias: “Thaum nej ntsib Exaus nej yuav tsum hais tej lus no rau nws. 20Nej yuav tsum hais tias, ‘Yakhauj uas yog koj tus tubtxib, tseem ua peb qab.’ ” Yakhauj xav hais tias, “Kuv twb muab kuv tej tsiaj xa ua ntej mus pub rau nws lawm, ces thaum kuv mus ntsib nws, nyaj nws yuav zam txim rau kuv.” 21Yakhauj xa tej khoom pub ntawd mus ua ntej, tiamsis nws tseem rov pw ib hmos ntawm lub yeej ntawd.

Yakhauj Nrog Ib Tug Txivneej Sib Qhau Ntawm Peniyees

22Hmo ntawd Yakhauj sawv coj nws ob tug pojniam, nws ob tug niamyau, thiab nws kaum ib leeg menyuam mus hla tus Dej Yanpaus. 23Thaum nws xa pojniam menyuam hla dhau dej tas, nws mam muab tej khoom uas yog nws tug xa rau sab dej tim ub huv tibsi thiab, 24tiamsis Yakhauj ib leeg tseem nyob tom qab.
 Ces txawm muaj ib tug txivneej los nrog Yakhauj sib qhau mus txog thaum kaj ntug txoog.
25Thaum tus txivneej ntawd pom hais tias, nws yuav qhau tsis yeej Yakhauj, nws thiaj ntaus Yakhauj lub ntsag ua rau Yakhauj lub pob qij txha pluam plhuav. 26Tus txivneej ntawm hais tias, “Hnub twb yuav tawm, koj cia li tso kuv mus.”
 Yakhauj teb hais tias, “Kuv yuav tsis tso koj mus txog thaum koj foom koob hmoov rau kuv tso.”
27Tus txivneej ntawm nug Yakhauj hais tias, “Koj npe hu li cas?”
 Nws teb hais tias, “Kuv npe hu ua Yakhauj.”
28Tus txivneej ntawd hais tias, “Koj lub npe yuav tsis hu ua Yakhauj ntxiv lawm. Rau qhov koj muaj peevxwm nrog Vajtswv thiab nrog neeg sib qhau, thiab ua rau koj yeej lawm, yog li ntawd, yuav muab koj lub npe tis hu ua Yixalayees.”
29Yakhauj hais tias, “Thov koj qhia koj lub npe rau kuv.”
 Tiamsis nws teb Yakhauj hais tias, “Vim li cas koj xav paub kuv lub npe?” Ces nws txawm foom koob hmoov rau Yakhauj.
30Yakhauj hais tias, “Kuv twb pom Vajtswv tim ntsej tim muag lawm, tiamsis kuv tseem muaj sia nyob.” Yog li ntawd, Yakhauj thiaj tis npe rau thaj chaw ntawd hu ua Peniyees. 31Thaum hnub tawm tuaj Yakhauj thiaj sawv kev hauv Peniyees mus lawm, thiab nws mus kev ceg tawv pluav rau qhov mob nws lub ntsag heev. 32Txawm yog niaj hnub nimno los Yixalayees cov xeebntxwv yeej tsis noj thooj nqaij ntawm lub ntsag ntawd hlo li, rau qhov Vajtswv ntaus Yakhauj lub ntsag ntawd lawm.