32

Y-Yakôp Mkra Klei Bi Tuôm hŏng Y-Êsâo

1Êjai Y-Yakôp êbat nao ktuê êlan mâo phung dĭng buăl jăk Aê Diê bi tuôm hŏng ñu. 2Tơdah Y-Yakôp ƀuh phung anăn, ñu lač, “Anei jing kđông kahan Aê Diê!” Snăn ñu pia anôk anăn Mahanaim.
3Y-Yakôp tiŏ nao phung mnuih êlâo kơ ñu hưn kơ ayŏng ñu Y-Êsâo ti čar Sêir hlăm ala čar Êđôm. 4Ñu mtă klei anei kơ digơ̆, “Snei klei diih srăng lač kơ khua kâo Y-Êsâo: ‘Dĭng buăl ih Y-Yakôp lač snei, kâo dôk jưh leh ti sang Y-Laban hlŏng kơ ară anei. 5Kâo mâo lu êmô, aseh dliê, biăp, phung dĭng buăl êkei leh anăn phung dĭng buăl mniê. Kâo mơĭt klei hưn anei kơ khua kâo, čiăng ih srăng pap brei kơ kâo.’ ”
6Phung hưn lŏ wĭt kơ Y-Yakôp, lač, “Hmei nao bi tuôm leh hŏng ayŏng ih Y-Êsâo, leh anăn ñu hriê bi tuôm hŏng ih mbĭt hŏng pă êtuh čô êkei.” 7Y-Yakôp huĭ snăk leh anăn rŭng răng. Ñu bi mbha phung mnuih mbĭt hŏng ñu, wăt biăp, êmô, leh anăn aseh samô hlăm dua phung. 8Ñu mĭn, “Tơdah Y-Êsâo bi tuôm hŏng sa phung leh anăn bi mdjiê digơ̆, sa phung adôk srăng tlaih.”
9Y-Yakôp lač, “Ơ Aê Diê ama kâo Y-Abraham, Aê Diê ama kâo Y-Isăk, Ơ Yêhôwa, pô lač leh kơ kâo, ‘Wĭt bĕ kơ čar ih leh anăn kơ găp djuê ih, leh anăn kâo srăng ngă jăk kơ ih.’ 10Kâo amâo năng ôh kơ klei điêt hĭn hlăm jih klei jăk leh anăn jih klei sĭt suôr ih bi êdah leh kơ dĭng buăl ih; kyuadah kâo găn leh êa krông Yurdan anei knŏng hŏng giê kâo, leh anăn ară anei kâo jing dua phung. 11Kâo kwưh kơ ih, bi mtlaih kâo bĕ mơ̆ng kngan ayŏng kâo, mơ̆ng kngan Y-Êsâo; kyuadah kâo huĭ kơ ñu, huĭdah ñu hriê bi mdjiê hmei jih wăt phung amĭ mbĭt hŏng phung anak. 12 Ƀiădah ih lač leh, ‘Kâo srăng ngă klei jăk kơ ih, leh anăn kâo srăng brei phung anak čô ih lu msĕ si čuah êa ksĭ, arăng amâo dưi yap ôh kyuadah lu êdimima.’ ”
13Ñu đăm tinăn mlam anăn. Ñu mă đa mnơ̆ng ñu mâo mbĭt hŏng ñu čiăng myơr kơ Y-Êsâo ayŏng ñu: 14dua êtuh drei bê ana, dua pluh drei bê knô, dua êtuh drei biăp ana, dua pluh drei biăp knô, 15tlâo pluh drei aseh samô ana adôk bi mam êđai digơ̆, pă pluh drei êmô ana, pluh drei êmô knô, dua pluh drei aseh dliê ana, leh anăn pluh drei aseh dliê knô. 16Ñu jao mnơ̆ng rông anăn mdê mdê grăp êpul kơ phung dĭng buăl ñu, leh anăn lač kơ digơ̆, “Nao bĕ diih êlâo kơ kâo, leh anăn bi kbưi hdơ̆ng êpul mnơ̆ng mdê mdê anăn.” 17Ñu mtă snei kơ pô nao êlâo, “Tơdah Y-Êsâo ayŏng kâo srăng tuôm hŏng ih leh anăn êmuh kơ ih, ‘Hlei khua ih? Ti ih nao? Kơ hlei pô mnơ̆ng rông ti anăp ih?’ 18Brei ih lač, ‘Diñu jing dŏ dĭng buăl ih Y-Yakôp. Diñu jing mnơ̆ng myơr kơ Y-Êsâo khua kâo; leh anăn nĕ anei, wăt ñu mơh ti tluôn hmei.’ ” 19Ñu mtă msĕ mơh kơ phung tal dua, tal tlâo, leh anăn kơ jih jang phung hlue êpul mnơ̆ng rông anăn, lač, “Brei diih blŭ snăn kơ Y-Êsâo tơdah diih bi tuôm hŏng ñu. 20Brei diih lač, ‘Wăt dĭng buăl ih Y-Yakôp mơh ti tluôn hmei;’ ” kyuadah ñu mĭn, “Năng ai kâo srăng bi hlai ai ñu hŏng mnơ̆ng myơr nao êlâo kơ kâo, leh anăn ti knhal êdei kâo srăng ƀuh ƀô̆ mta ñu. Năng ai ñu srăng tŭ kâo.” 21Jih mnơ̆ng ñu myơr anăn nao êlâo ti anăp ñu; ƀiădah ñu pô đăm mlam anăn hlăm anôk diñu jưh.

Y-Yakôp Bi Čĭk ti Pêniêl

22Ti mlam anăn ñu kgŭ, mă dua čô mô̆ ñu, dua čô dĭng buăl mniê ñu, leh anăn phung pluh sa čô anak êkei ñu, leh anăn găn ti anôk găn êa krông Yabôk. 23Ñu mă digơ̆ brei digơ̆ găn êa krông, leh anăn mơĭt kơ nah adih jih jang mnơ̆ng ñu mâo. 24 Y-Yakôp dôk hjăn ñu. Mâo sa čô mnuih bi čĭk hŏng ñu tơl yang hruê ƀlĕ. 25Tơdah êkei anăn ƀuh amâo dưi hŏng Y-Yakôp ôh, gơ̆ čăm ñu ti gĭng, leh anăn gĭng Y-Yakôp kplêč êjai ñu bi čĭk hŏng gơ̆. 26Gơ̆ lač, “Lui kâo nao, kyuadah yang hruê ƀlĕ leh.” Ƀiădah Y-Yakôp lač, “Kâo amâo srăng brei ih nao ôh, knŏng tơdah ih hơêč hmưi kơ kâo êlâo.” 27Gơ̆ lač kơ ñu, “Hlei anăn ih?” Ñu lač, “Y-Yakôp.” 28 Gơ̆ lač, “Arăng amâo srăng lŏ pia anăn ih Y-Yakôp ôh, ƀiădah Y-Israel, kyuadah ih bi čĭk leh hŏng Aê Diê leh anăn hŏng phung mnuih, leh anăn ih dưi leh.” 29 Y-Yakôp êmuh kơ gơ̆, “Kâo kwưh kơ ih, hưn bĕ kơ kâo anăn ih.” Gơ̆ lač, “Si ngă ih êmuh anăn kâo?” Leh anăn gơ̆ hơêč hmưi kơ ñu tinăn. 30Snăn Y-Yakôp pia anôk anăn Pêniêl, kyuadah ñu lač, “Kâo ƀuh leh Aê Diê ti anăp, leh anăn klei hdĭp kâo tlaih leh.” 31Yang hruê ƀlĕ ti ñu tơdah ñu găn Pêniêl; leh anăn ñu êbat đŏng dlĭng. 32Kyuanăn truh ti hruê anei phung anak Israel amâo ƀơ̆ng ôh aruăt êpông hlăm gĭng, kyuadah gơ̆ čăm leh Y-Yakôp ti aruăt êpông hlăm gĭng.