33

Chạm trán với Ê-sau

1Ngước mặt lên, Gia-cốp thấy Ê-sau chỉ huy lực lượng 400 người tiến đến. Gia-cốp lập tức chia đàn con cho Lê-a, Ra-chên và hai cồ hầu. 2Hai cô hầu dẫn con họ đi trước, kế đến Lê-a và sáu con, rồi Ra-chên và Giô- sép đi sau cùng. 3Gia-cốp vượt lên trước vợ con để đón Ê-sau, cúi mọp xuống đất bảy lần trước mặt anh mình. 4Nhưng Ê-sau chạy đến ôm choàng Gia-cốp, bá lấy cổ mà hôn. Hai anh em đều khóc thổn thức.
5Thấy vợ con Gia-cốp tiến đến, Ê-sau hỏi: "Những người đi theo em đó là ai?" Gia-cốp đáp: "Đó là con cái Chúa đã cho em." 6Hai cô hầu dẫn đàn con đến cúi mọp xuống chào Ê-sau, 7rồi đến Lê-a và các con, sau hết là Ra-chên và Giô-sép.
8Ê-sau hỏi: "Các bầy vật đó em định làm chi?" Gia-cốp đáp: "Xin hiến dâng cho anh để anh dủ lòng thương." 9Ê-sau từ khước: "Anh có đủ tài sản rồi; em cứ giữ các bầy vật đó." 10Gia-cốp khẩn khoản: "Không, em nài xin anh vui lòng nhận các lễ vật ấy. Vì em được gặp anh cũng như gặp Chúa rồi, anh đã vui lòng tiếp đón em! 11Xin anh nhận lễ vật em đã dâng hiến vì Thượng Đế đã hậu đãi em và cho em đầy đủ mọi sự." Gia-cốp nài nỉ mãi cho đến khi Ê-sau nhận các lễ vật ấy.
12Ê-sau đứng dậy đề nghị: "Này, anh em ta hãy lên đường, anh sẽ hộ tống em." 13Nhưng Gia-cốp phân trần: "Anh biết đám trẻ con còn yếu, bầy chiên, bò có nhiều con đang bú, nếu ép đi nhanh, chắc chỉ một ngày là chúng bỏ mạng. 14Xin anh cứ đi trước, còn em sẽ chậm rãi theo sau, đi cho vừa sức của trẻ con và thú vật đang bú, cho đến chừng tới nhà anh trên núi Sê-i-rơ."
15Ê-sau lại đề nghị: "Để anh bảo gia nhân ở lại làm hướng đạo cho em." Nhưng Gia-cốp từ khước: "Không cần, anh ạ. Anh đã tỏ lòng thương em là quý lắm rồi."
16Ngay hôm ấy, Ê-sau quay về núi Sê-i- rơ. 17Còn Gia-cốp đến Su-cốt hạ trại và cắm chuồng cho các bầy súc vật. Từ đó người ta gọi địa điểm này là Su-cốt (nghĩa là chuồng).
18Kể từ ngày lìa xứ Pha-đan A-ram, đoàn lữ hành đi đường bình an đến xứ Ca-na-an và hạ trại trước thành phố Si-chem. 19Gia-cốp tậu một miếng đất cắm trại của anh em Si-chem tức là các con trai của Hê-mô. 20Gia-cốp lập một bàn thờ tại Si-chem, và đặt tên bàn thờ là Ên, tức Thượng Đế của Y- sơ-ra-ên.