33

Yakôb Pơrơno̱m Glaĭ Hăng Esâo

1Yakôb lăng đĭ hăng ƀuh ayŏng ñu Esâo rai wơ̆t hăng tơhan ñu pă̱-rơtuh čô; tui anŭn ñu pơkăh pơpha ƀing ană ñu tŏng krah HʼLeah, HʼRačel laih anŭn dua čô hlŭn đah kơmơi. 2Yakôb dap ƀing hlŭn đah kơmơi wơ̆t hăng ană bă ƀing gơ̆ gah anăp, HʼLeah hăng ană bă gơ̆ tŏ tui laih anŭn HʼRačel hăng Yôsêp dŏ gah rŏng kơ abih bang. 3Ñu pô rơbat nao gah anăp laih anŭn bon kơkuh ƀơi lŏn tơjuh wơ̆t tơdang ñu anăp nao jĕ pơ ayŏng ñu. 4Samơ̆ Esâo đuaĭ rai kuar mă ñu; ñu kuar tơngan ñu ƀơi tơkuai Yakôb laih anŭn čum ju̱m gơ̆. Giŏng anŭn, ƀing gơñu hia hrŏm hơbĭt yuakơ mơak.
5Giŏng anŭn, Esâo angak đĭ ƀuh ƀing đah kơmơi laih anŭn ƀing ană bă. Ñu tơña, “Ƀing hlơi hrŏm hăng ih anai?” Yakôb laĭ glaĭ, “Ƀing gơñu jing ƀing ană bă Ơi Adai hơmâo brơi tơlơi bơni kơ ding kơna ih anai.” 6Giŏng anŭn, ƀing hlŭn đah kơmơi hăng ană bă gơñu rai bon kơkuh. 7Tŏ tui, HʼLeah laih anŭn ană bă ñu rai bon kơkuh. Tơdơi kơ abih bang Yôsêp hăng HʼRačel ăt rai bon kơkuh mơ̆n.
8Esâo tơña, “Hơget tơlơi ih kiăng laĭ tơdang ih mơit nao kơ kâo tơpul hlô mơnơ̆ng kâo bưp anŭn lĕ?” Yakôb laĭ glaĭ, “Kiăng kơ hơduah hơmâo tơlơi rơiêŭ mơak ƀơi anăp mơta ih khua ăh.”
9Samơ̆ Esâo laĭ, “Kâo hơmâo lu laih yơh, adơi ăh. Djă̱ pioh bĕ hơget gơnam ih hơmâo laih kơ ih pô.” 10Yakôb laĭ, “Ơ ơh, mă tŭ bĕ! Tơdah kâo hơmâo tơlơi rơiêŭ mơak ƀơi anăp ih, tŭ mă bĕ gơnam pơyơr anai mơ̆ng kâo. Yuakơ kâo ƀuh ƀô̆ mơta ih kar hăng kâo ƀuh ƀô̆ mơta Ơi Adai laih, jing tơlơi ih hơmâo ju̱m mơak kơ kâo. 11Rơkâo kơ ih tŭ mă bĕ gơnam kâo brơi kơ ih anŭn, yuakơ Ơi Adai hơmâo pap laih kơ kâo, hăng brơi kơ kâo abih bang tơlơi kâo kiăng.” Tui anŭn, yuakơ Yakôb pơtrŭt, Esâo mă tŭ gơnam anŭn.
12Giŏng anŭn, Esâo laĭ, “Ƀing ta rơbat nao bĕ pơ anih kâo dŏ; kâo či rơbat hrŏm hăng ih.” 13Samơ̆ Yakôb laĭ kơ ñu, “Ơ khua ăh, ih thâo mơ̆n ƀing ană bă jing tơdu laih anŭn kâo ăt khŏm răk rong kơ tơpul triu ania laih anŭn bơbe wơ̆t hăng tơpul rơmô hlak pơmĕm ană gơñu mơ̆n. Tơdah kâo brơi kơ ƀing gơñu rơbat hơmăr kơnơ̆ng amăng sa hrơi, abih bang ană hlô mơnơ̆ng či djai hĭ yơh. 14Tui anŭn, rơkâo kơ ih nao hlâo bĕ, tơdang kâo rơbat rơnang tui hăng tơpul hlô mơnơ̆ng nao hlâo kơ kâo laih anŭn tui hăng ƀing ană bă kâo anŭn mơ̆n, tơl kâo nao truh pơ ih amăng anih Seir.” 15Esâo laĭ, “Tui anŭn, kâo lui ƀiă ƀing tơhan kâo dŏ glaĭ hrŏm hăng ih hŏ!” Yakôb laĭ, “Samơ̆ yua hơget ngă tui anŭn lĕ? Kâo hơmâo laih tơlơi rơiêŭ mơak ƀơi anăp mơta ih, anŭn jing djŏp laih yơh.” 16Amăng hrơi anŭn Esâo wơ̆t glaĭ ƀơi jơlan ñu nao kơ Seir. 17Samơ̆ Yakôb nao kơ anih Sukkôt, jing anih ñu pơdơ̆ng đĭ sa anih kơ ñu pô laih anŭn pơkra tơui kơ hlô mơnơ̆ng rong ñu. Yuakơ anŭn yơh arăng iâu anih anŭn Sukkôt.
18Tơdơi kơ Yakôb rai mơ̆ng anih Paddan-Aram, ñu rai hăng tơlơi rơnŭk rơnua ƀơi plei kơđông Sekhem amăng anih lŏn Kanaan, laih anŭn ñu pơdơ̆ng anih ñu dŏ ƀơi anăp plei anŭn. 19Amăng sa-rơtuh prăk hăng amrăk yơh ñu blơi mă lŏn ƀơi anih ñu pơdơ̆ng đĭ sang khăn ñu mơ̆ng ƀing ană đah rơkơi Hamôr; Hamôr jing ama Sekhem. 20Pơ anŭn yơh ñu pơdơ̆ng đĭ sa boh kơnưl hăng pơanăn anih anŭn El Elôhê Israel.