35

Chúa tái lập giao ước với Gia-cốp

1Thượng Đế bảo Gia-cốp: "Con hãy lên định cư tại Bê-tên và lập một bàn thờ cho Ta là Đấng đã hiện ra gặp con lúc con đang chạy trốn Ê-sau, anh con!"
2Gia-cốp thuật lại cho cả gia nhân quyến thuộc và căn dặn: "Hãy vứt bỏ hết các thần tượng, dọn mình cho thánh sạch và thay áo xống đi! 3Chúng ta hãy đứng dậy, lên Bê-tên; ta sẽ lập một bàn thờ cho Thượng Đế là Đấng nhậm lời ta trong ngày hoạn nạn và ở cùng ta suốt các chặng đường đời."
4Họ liền nạp cho Gia-cốp các thần tượng đang cất giấu và các đôi bông tai họ đang đeo. Gia-cốp đem chôn hết dưới gốc cây sồi tại Si-chem.
5Gia đình Gia-cốp nhổ trại ra đi. Thượng Đế làm cho dân các thành phố chung quanh khiếp sợ, không dám đuổi theo các con trai Gia-cốp.
6Gia-cốp và cả gia đình đến thành phố Bê-tên mà người Ca-na-an gọi là Lu-xơ. 7Gia-cốp xây dựng một bàn thờ và đặt tên nơi đó là Ên-bê-tên vì Thượng Đế đã xuất hiện gặp ông tại đây trong ngày ông chạy trốn anh mình. 8Đê-bô-ra, người vú của Rê-bê-ca qua đời và được an táng tại Bê-tên dưới gốc một cây sồi mang tên là A-long-ba-cúc. 9Thượng Đế lại xuất hiện, gặp Gia-cốp lần thứ nhì sau khi ông lìa xứ Pha-đan A- ram. 10Ngài bảo: "Tên cũ của con là Gia-cốp, nhưng đừng dùng tên ấy nữa. Tên con sẽ là Y-sơ-ra-ên." Và Ngài gọi ông là Y-sơ-ra-ên.
11Chúa dạy tiếp: "Ta là Thượng Đế Toàn năng. Con hãy sinh sôi nẩy nở, không những thành một dân tộc nhưng nhiều dân tộc. Dòng dõi con sẽ có nhiều vua chúa.
12Ta sẽ cho con và dòng dõi con vùng đất Ta đã cho Áp-ra-ham và Y-sác." 13Rồi Thượng Đế ngự lên khỏi nơi này. 14Gia-cốp liền dựng tại đó một cây trụ đá, dâng lễ quán và đổ dầu vào. 15Gia-cốp gọi địa điểm này là Bê-tên (nghĩa là nhà Thượng Đế).

Ra-chên sinh Bên-gia-min và qua đời

16Gia-cốp cùng gia đình rời Bê-tên ra đi. Khi gần đến Ép-ra-ta, Ra-chên chuyển bụng và đau đớn dữ dội. 17Trong cơn quặn thắt, Ra-chên nghe người nữ hộ sinh khích lệ: "Bà đừng sợ, vì bà sắp sinh một con trai nữa. 18Nhưng Ra-chên đã hấp hối, còn cố gắng đặt tên con là Bên-ô-ni (nghĩa là con trai tôi sinh trong sự đau đớn). Gia-cốp đổi tên con là Bên-gia-min (nghĩa là con trai tay hữu ta). 19Ra-chên qua đời và được an táng tại Ép-ra-ta, cũng gọi là Bê-liêm (nghĩa là nhà bánh). 20Gia-cốp dựng bia tại ngôi mộ Ra-chên, đến ngày nay vẫn còn.
21Y-sơ-ra-ên tiếp tục cuộc hành trình, đi qua tháp Ê-đa, thì cắm trại để nghỉ chân. 22Trong thời gian ở đó, Ru-bên vào ngủ với Bi-la, vợ hầu của cha mình. Có người báo cáo cho Gia-cốp.

Gia-đình Gia-cốp

23Đây là tên 12 con trai của Gia-cốp:
Các con của Lê-a: Ru-bên, trưởng nam, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca và Sa-bu- luân;
24Các con của Ra-chên: Giô-sép và Bên- gia-min;
25Các con của Bi-la, cô hầu của Ra-chên: Đan và Nép-ta-li;
26Các con của Xinh-ba, cô hầu của Lê-a: Gát và A-se.
Trừ Bên-gia-min, tất cả các con trai đều sinh tại xứ Pha-đan A-ram.
27Rốt cuộc, Gia-cốp về đến nhà cha tại Mam-rê, thành phố Ki-ri-át Ạc-ba (nay gọi là Hếp-rôn), cũng là nơi ngụ của Áp-ra-ham ngày trước. 28,29Gặp lại con trai một thời gian ngắn, Y-sác qua đời, hưởng thọ 180 tuổi và được hai con trai là Ê-sau và Gia-cốp an táng.