35

Vajtswv Foom Koob Hmoov rau Yakhauj

1Vajtswv hais rau Yakhauj hais tias, “Koj cia li mus nyob pem Npethees. Thiab koj cia li teeb ib lub thaj rau kuv, kuv yog Vajtswv tus uas tshwm rau koj pom thaum koj khiav koj tus tijlaug Exaus mus ntag.”
2Yog li ntawd, Yakhauj thiaj hais rau nws tsevneeg thiab tagnrho cov neeg uas nrog nws nyob ntawd hais tias, “Nej cia li muab cov neeg txawv tebchaws tej vajtswv uas nej muaj coj mus povtseg, ua kevcai ntxuav nej kom huv thiab hnav tej ris tsho uas ntxhua huv si lawm. 3Peb yuav sawv kev ntawm no mus rau pem lub nroog Npethees, qhov chaw uas kuv yuav teeb ib lub thaj rau Vajtswv tus uas tau pab kuv thaum kuv raug kev txomnyem nyuaj siab, thiab yog tus uas nrog nraim kuv txhua qhov uas kuv mus.” 4Yog li ntawd, lawv thiaj muab tagnrho cov neeg txawv tebchaws tej vajtswv uas lawv muaj thiab tej qhwsntsej uas lawv coj huv tibsi mus rau Yakhauj. Yakhauj thiaj coj mus faus rau ntawm tsob qab ntoo qhib uas nyob ze lub nroog Sekhees.
5Thaum Yakhauj thiab nws cov tub tabtom sawv kev mus, Vajtswv txawm ua ib yam txaus ntshai heev los rau cov neeg hauv tej nroog uas nyob ib puagncig lawv. Cov neeg hauv tej nroog ntawd thiaj tsis kam mus caum Yakhauj lawv qab. 6Yakhauj thiab nws cov neeg los txog hauv lub zos Luxes uas nimno yog lub nroog Npethees hauv tebchaws Kana-as. 7Nyob qhov ntawd, Yakhauj teeb tau ib lub thaj thiab nws tis npe rau thaj chaw ntawd hu ua Ees Npethees, rau qhov Vajtswv tau los tshwm rau Yakhauj pom, thaum Yakhauj khiav nws tus tijlaug mus txog ntawm qhov chaw ntawd. 8Lenpekas tus ntxhais qhev Denpaulas tuag thiab lawv muab faus rau hauv ib tsob qab ntoo qhib uas nyob ntawm lub nroog Npethees sab nrad. Yog li ntawd, thiaj muab tsob ntoo qhib ntawd tis npe hu ua “Tsob Ntoo Qhib Quaj Ntsuag.”
9Thaum Yakhauj rov hauv tebchaws Mexuputamias los Vajtswv rov los tshwm rau Yakhauj pom dua ib zaug ntxiv, thiab foom koob hmoov rau nws. 10Vajtswv hais rau nws hais tias, “Koj lub npe hu ua Yakhauj, tiamsis txij no mus koj lub npe yuav hu ua Yixalayees.” Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tis Yakhauj lub npe hu ua Yixalayees. 11Thiab Vajtswv rov hais rau Yakhauj hais tias, “Kuv yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Koj cia li muaj tubki huamvam coob. Koj cov xeebntxwv yuav dhau mus ua ntau haivneeg, thiab koj yuav yog ntau leej vajntxwv tus yawgkoob. 12Kuv yuav muab lub tebchaws uas kuv muab rau Anplahas thiab Ixaj lawm pub rau koj, thiab kuv tseem yuav muab rau koj cov xeebntxwv uas nyob ntau tiam tom qab koj.” 13Ces Vajtswv txawm ncaim nws mus lawm. 14Yakhauj txhos tau ib tug ncej zeb ua cim nco txog rau ntawm qhov chaw uas Vajtswv los nrog nws tham, nws muab cawv txiv hmab thiab roj txiv ntoo hliv rau saum tus ncej zeb ntawd fij rau Vajtswv. 15Nws thiaj tis npe rau thaj chaw ntawd hu ua Npethees.

Laxees Tuag

16Yakhauj thiab nws tsevneeg txawm tawm hauv Npethees mus lawm, thiab thaum tseem tshuav deb mam li mus txog hauv Efalates, Laxees txawm mob plab txog caij daws cev, thiab zaum no nws yug menyuam nyuaj heev. 17Thaum Laxees mob plab yuav yug tus menyuam ntawd, tus pojniam uas pab tu menyuam thiaj hais rau Laxees hais tias, “Laxees, koj tsis txhob ntshai, koj yuav tau ib tug tub ntxiv xwb.” 18Tiamsis thaum Laxees yuav tuag, thiab nws huas pa yuav tu siav, nws tis tus metub ntawd npe hu ua Npee-aunis, tiamsis nws txiv tis nws lub npe hu ua Npeenyamees.
19Thaum Laxees tuag, lawv thiaj muab nws mus faus rau ntawm ib sab ntug kev uas mus rau hauv lub zos Efalates uas nimno hu ua lub nroog Npelehees. 20Thiab Yakhauj txhos ib tug ncej zeb rau saum Laxees lub ntxa, ua cim nco txog Laxees lub ntxa los txog niaj hnub no. 21Yakhauj sawv kev mus ntxiv thiab los tsuam yeej nyob rau ntawm tus pejthuam Edeles ib sab.

Yakhauj Cov Tub

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 2.1-2)

22Thaum Yakhauj tawm hauv lub tebchaws ntawd mus lawm, Lunpees txawm mus nrog Npilehas uas yog nws txiv tus niamyau pw, thaum Yakhauj hnov txog zaj no nws chim heev.
 Yakhauj muaj kaum ob leeg tub.
23Le-as cov tub yog Lunpees (Yakhauj tus tub hlob), Xime-oos, Levis, Yudas, Ixakhas thiab Xenpuloos. 24Laxees cov tub yog Yauxej thiab Npeenyamees. 25Laxees tus ntxhais qhev Npilehas ob tug tub yog: Das thiab Nathalis. 26Le-as tus ntxhais qhev Xilepas cov tub yog Khas thiab Aseles. Cov tub no puavleej yug pem tebchaws Mexuputamias.

Ixaj Tuag

27Yakhauj mus xyuas nws txiv Ixaj hauv lub nroog Males uas nyob ze lub nroog Henploos, yog qhov chaw uas Anplahas thiab Ixaj nkawd nyob. 28Ixaj ua neej nyob tau ib puas yim caum xyoo, 29thiab tuag thaum nws muaj hnubnyoog laus heev lawm, nws ob tug tub Exaus thiab Yakhauj thiaj coj nws lub cev mus faus.