35

Yiem Mbetc^en, Tin-Hungh Buang Waac Yaakopv

1Tin-Hungh gorngv mbuox Yaakopv, “Ih zanc meih oix zuqc suiv mingh yiem Mbetc^en. Yiem wuov oix zuqc ceix norm ziec-dorngh weic yie, dongh zinh ndaangc meih biaux meih nyei gorx, Esaau, wuov zanc hinc cuotv daaih bun meih buatc nyei Tin-Hungh.”
2Yaakopv ziouc mbuox ninh nyei hmuangv doic aengx caux ninh yiem wuov deix mienh, “Meih mbuo maaih ganh fingx nyei haaix nyungc miuc-fangx oix zuqc guangc taux nzengc. Oix zuqc saax nzengc uix, yienc lui-houx. 3Mbuo oix zuqc leih nqoi naaiv norm dorngx mingh yiem Mbetc^en. Taux wuov yie oix ceix norm ziec-dorngh weic Tin-Hungh, dongh zinh ndaangc yie buangh zuqc kouv naanc ninh tengx yie, yie mingh taux haaix ninh yaac caux yie mingh, wuov dauh Tin-Hungh.” 4Ninh mbuo yietc zungv ziouc zorqv ninh mbuo maaih nyei ganh fingx mienh nyei miuc-fangx caux dangh jienv nyei m'normh hiun, jiu bun Yaakopv. Yaakopv ziouc biopv jienv domh mba'ong zuei ndiangx-gorn ndiev, leih Sekem Zingh maiv nangc go. 5Yaakopv caux gan ninh nyei zuangx mienh cuotv jauv mingh wuov zanc, Tin-Hungh bun huing nzuonx wuov deix zingh nyei mienh gamh nziex haic, ziouc maiv zunc Yaakopv nyei dorn mbuo.
6Yaakopv caux yietc zungv gan ninh nyei mienh mingh taux Kaa^naa^an Deic-Bung, Lutv Zingh, (se Mbetc^en Zingh). 7Taux wuov ninh ceix norm ziec-dorngh daaih aengx cuotv wuov norm dorngx nyei mbuox heuc En Mbetc^en, weic zuqc biaux ninh nyei gorx, Esaau, wuov zanc, Tin-Hungh yiem wuov hinc cuotv bun ninh buatc.
8Dongh zinh ndaangc dorh Le^mbe^kaa hlo daaih wuov dauh bou, Nde^mbo^laa, guei seix mi'aqv. Ninh mbuo ziouc zangx jienv yiem Mbetc^en nyei naamh bung, yietc diuh domh mba'ong zuei ndiangx-gorn hlen. Wuov diuh ndiangx ninh mbuo cuotv norm mbuox heuc Anlon Mbaakutv.
9Yaakopv yiem Batc^ndaan Aalam Deic nzuonx daaih, Tin-Hungh aengx hinc cuotv nzunc, buang waac bun ninh. 10Tin-Hungh mbuox ninh, “Meih nyei mbuox heuc Yaakopv mv baac yangh naaiv jiex meih nyei mbuox oix zuqc goiv heuc I^saa^laa^en.” Hnangv naaiv ninh ziouc duqv mbuox heuc I^saa^laa^en.
11Tin-Hungh aengx gorngv, “Yie se Nernh Jiex nyei Tin-Hungh. Meih oix zuqc maaih fu'jueiv camv. Meih nyei zeiv-fun oix hiaangx daaih benx yietc fingx caux camv-guoqv nyei fingx. Maaih deix meih nyei zeiv-fun yaac oix duqv zoux hungh. 12Yie jiu bun Apc^laa^ham caux I^sakc nyei deic-bung, yie yaac jiu bun meih caux meih nyei hoz doic zeiv-fun.” 13Gorngv liuz, Tin-Hungh ziouc yiem wuov norm dorngx faaux mingh mi'aqv.
14Yaakopv zorqv norm la'bieiv don jienv Tin-Hungh caux ninh gorngv waac nyei dorngx, yaac zorqv a'ngunc diuv ciev dongc gu'nguaaic, yaac zorqv ga'lanv youh dox jienv. 15Ninh aengx cuotv wuov norm dorngx nyei mbuox heuc Mbetc^en.

Laasen Guei Seix

16Yaakopv mbuo yiem Mbetc^en cuotv jauv mingh. Corc leih E^faa^laa^taa Mungv go deix nyei, Laasen taux ziangh hoc ndutv sin. Ninh mun kouv, aqc duqv yungz haic. 17Mun kouv jiex nyei ziangh hoc, goux ninh wuov dauh m'sieqv dorn gorngv, “Meih maiv dungx gamh nziex oc. Naaiv dauh gu'nguaaz se dorn.” 18Laasen aav lamh daic wuov zanc, ninh aengx tauv cuotv nzunc qiex, tengx ninh nyei dorn cuotv mbuox heuc Mben^o^ni. Mv baac Yaakopv cuotv mbuox heuc Mben^yaa^min.
19Laasen daic mi'aqv, zangx jienv mingh E^faa^laa^taa nyei jauv-hlen. (E^faa^laa^taa aengx maaih norm mbuox heuc Mbetc^le^hem.) 20Yaakopv zorqv norm la'bieiv don jienv Laasen nyei zouv zoux jangx-hoc. Wuov norm la'bieiv yiem taux ih jaax hnoi.
21I^saa^laa^en mbuo aengx suiv mingh corng ndopv-liuh yiem E^nde Fanh Taapv nyei wuov ndaangc maengx.

I^saa^laa^en Nyei Dorn

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 2:1-2)

22Yiem gau wuov norm deic-bung,gb I^saa^laa^en nyei dorn, Lu^mben, caux ninh nyei maa-faix, Mbin^haa, maaih jauv. Ninh nyei die hiuv mi'aqv.
Yaakopv maaih ziepc nyeic dauh dorn.
23Le^aa nyei dorn maaih Lu^mben. Lu^mben se Yaakopv nyei dorn-hlo. Aengx maaih Si^me^on, Lewi, Yu^ndaa, Itc^saax^kaa, caux Se^mbu^lun.
24Laasen nyei dorn maaih Yosepv caux Mben^yaa^min.
25Laasen nyei nouh beiz, Mbin^haa, nyei dorn maaih Ndaan caux Napv^taa^li.
26Le^aa nyei nouh beiz, Sinx^baa, nyei dorn maaih Gaatc caux Aa^se.
 Naaiv deix yietc zungv dorn, Yaakopv yiem Batc^ndaan Aalam duqv daaih.

I^sakc Guei Seix

27Yaakopv nzuonx taux ninh nyei die, I^sakc, yiem Mamle, nitv Ki^li^yaatv Aan^mbaa, (se He^mbo^lon, dongh zinh ndaangc Apc^laa^ham caux I^sakc yiem nyei dorngx). 28I^sakc ziangh duqv yietc baeqv betv ziepc hnyangx. 29Ninh ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv, hnyangx-jeiv gox haic, ziouc dangx qiex, guei seix mi'aqv. Ninh nyei i dauh dorn, Esaau caux Yaakopv, dorh ninh nyei sei mingh zangx.