37

Y-Yôsep leh anăn Phung Ayŏng Adei Ñu

1Y-Yakôp dôk hlăm čar ama ñu tuôm dôk leh bhiâo, anăn jing čar Kanaan. 2Anei jing klei yăl dliê kơ găp djuê Y-Yakôp: Y-Yôsep mâo pluh kjuh thŭn, nao kiă biăp mbĭt hŏng phung ayŏng ñu, phung anak êkei H'Bilha leh anăn H'Silpa, phung mô̆ ama ñu. Y-Yôsep hưn kơ ama diñu klei jhat diñu ngă. 3Y-Israel khăp Y-Yôsep lu hĭn kơ jih jang phung anak ñu mkăn, kyuadah gơ̆ jing anak ñu mâo êjai ñu mduôn. Ñu ngă kơ gơ̆ sa blah ao jhung dlông păl mâo lu mta êa. 4Tơdah phung ayŏng ñu ƀuh ama diñu khăp kơ Y-Yôsep lu hĭn kơ jih jang phung ayŏng adei ñu, diñu bi êmut kơ Y-Yôsep leh anăn amâo dưi blŭ jăk hŏng gơ̆ ôh.
5Sa hruê Y-Yôsep mâo klei êpei, leh anăn tơdah gơ̆ yăl dliê klei anăn kơ phung ayŏng adei gơ̆, diñu bi êmut kơ gơ̆ lu hĭn. 6Y-Yôsep lač kơ diñu, “Hmư̆ bĕ klei êpei kâo mâo leh. 7Nĕ anei, drei dôk čăp mdiê ti hma. Bhiâo riâo rit čăp mdiê kâo kgŭ leh anăn dôk dơ̆ng. Bi čăp mdiê diih dôk tring jŭm dar leh anăn buôn kkuh kơ čăp mdiê kâo.” 8Phung ayŏng ñu lač kơ ñu, “Sĭt mơ̆ ih srăng jing mtao kơ hmei? Sĭt mơ̆ ih srăng kiă kriê hmei?” Snăn diñu bi êmut kơ gơ̆ lu hĭn kyua klei gơ̆ êpei leh anăn klei gơ̆ blŭ. 9Y-Yôsep lŏ mâo klei êpei mkăn, leh anăn yăl dliê klei anăn kơ phung ayŏng adei ñu. Ñu lač, “Nĕ anei, kâo lŏ mâo klei êpei: yang hruê, mlan, leh anăn pluh sa asăr mtŭ buôn kkuh ti anăp kâo!” 10Ñu lŏ yăl dliê klei anăn kơ ama ñu leh anăn kơ phung ayŏng adei ñu. Ama ñu ƀuah kơ ñu, lač, “Ya klei êpei ih mâo anăn? Sĭt mơ̆ kâo, amĭ ih, leh anăn phung ayŏng adei ih srăng hriê buôn kkuh ti lăn ti anăp ih?” 11 Phung ayŏng ñu bi êmut kơ ñu, ƀiădah ama ñu djă pioh klei blŭ anăn hlăm klei mĭn ñu.

Arăng Čhĭ Y-Yôsep hlăm Čar Êjip

12Phung ayŏng Y-Yôsep nao kiă biăp ama diñu ti ƀuôn Sičem. 13Y-Israel lač kơ Y-Yôsep, “Amâo djŏ hĕ phung ayŏng ih kiă biăp ti ƀuôn Sičem? Hriê bĕ, kâo srăng tiŏ nao ih kơ diñu.” Gơ̆ lač kơ ñu, “Nĕ tinei kâo.” 14Ñu lŏ lač kơ gơ̆, “Nao bĕ, dlăng thâodah phung ayŏng ih leh anăn biăp mâo klei jăk, leh anăn lŏ wĭt hưn kơ kâo.” Ñu tiŏ nao gơ̆ mơ̆ng tlung Hêbron, leh anăn gơ̆ truh ti ƀuôn Sičem. 15Mâo sa čô mnuih tuôm hŏng gơ̆ êjai gơ̆ wơr êlan hlăm hma. Mnuih anăn êmuh gơ̆, “Ya ih duah?” 16Gơ̆ lŏ wĭt lač, “Kâo duah phung ayŏng kâo. Kâo kwưh kơ ih, lač brei kơ kâo ti anôk diñu kiă biăp.” 17Mnuih anăn lač, “Diñu đuĕ leh mơ̆ng anei, kyuadah kâo hmư̆ diñu lač, ‘Nao bĕ drei kơ ƀuôn Đôthan.’ ” Snăn Y-Yôsep nao duah phung ayŏng ñu leh anăn ƀuh digơ̆ ti ƀuôn Đôthan. 18Phung ayŏng ñu ƀuh ñu mơ̆ng kbưi, leh anăn êlâo ñu truh giăm, diñu mĭn čiăng bi mdjiê gơ̆. 19Diñu bi lač hdơ̆ng diñu, “Nĕ anei, mnuih kreh êpei truh. 20Snăn bơ drei, brei drei bi mdjiê ñu, dlăm ñu hlăm ƀăng êa, leh anăn drei srăng lač, ‘Sa drei mnơ̆ng dliê ƀơ̆ng hĕ ñu leh.’ Leh anăn drei srăng ƀuh ya klei srăng truh kơ klei ñu êpei.” 21Ƀiădah tơdah Y-Ruben hmư̆ klei anăn, ñu bi mtlaih gơ̆ mơ̆ng kngan diñu. Ñu lač, “Đăm drei bi mdjiê gơ̆ ôh!” 22Y-Ruben lač kơ diñu, “Đăm tuh êrah ôh; dlăm ñu hlăm ƀăng êa hlăm kdrăn tač anei, leh anăn đăm drei ngă kơ gơ̆ ôh.” Ñu čiăng bi mtlaih gơ̆ mơ̆ng kngan diñu, čiăng bi wĭt gơ̆ kơ ama ñu. 23Tơdah Y-Yôsep truh kơ phung ayŏng ñu, diñu toh ao jhung dlông păl mâo lu mta êa gơ̆ hơô. 24Diñu mă gơ̆ leh anăn dlăm gơ̆ hlăm ƀăng êa. Ƀăng anăn thu, amâo mâo êa ôh.
25Êjai diñu dôk gŭ ƀơ̆ng huă, diñu kngưr ală dlăng leh anăn nĕ anei, mâo sa phung Ismael hriê mơ̆ng čar Galaat, đĭ aseh samô mdiăng mnơ̆ng ƀâo mngưi, êa ƀâo mngưi, leh anăn êa drao phĭ nao kơ čar Êjip. 26Y-Yuđa lač kơ phung ayŏng adei ñu, “Ya yuôm bi mdjiê hĕ adei drei leh anăn mdăp êrah gơ̆? 27Bơ drei, čhĭ gơ̆ kơ phung Ismael. Đăm drei ngă kơ gơ̆ ôh, kyuadah gơ̆ jing adei drei, kđeh drei pô.” Phung ayŏng adei ñu ư klei anăn. 28 Tơdah phung Madian čhĭ mnia găn, diñu ktŭng Y-Yôsep mơ̆ng ƀăng êa leh anăn čhĭ gơ̆ dua pluh klŏ prăk kơ phung Ismael. Phung anăn mă ba Y-Yôsep kơ čar Êjip.
29Tơdah Y-Ruben wĭt kơ ƀăng anăn leh anăn Y-Yôsep amâo dôk tinăn ôh, ñu hiêk čhum ao ñu. 30Ñu wĭt kơ phung adei ñu leh anăn lač, “Êkei hlăk ai amâo lŏ ƀuh tinăn ôh, leh anăn ti kâo srăng nao?” 31Diñu mă ao jhung Y-Yôsep, bi mdjiê sa drei bê knô, leh anăn tram ao jhung anăn hlăm êrah. 32Diñu djă ba brei kơ ama diñu ao jhung dlông păl mâo lu mta êa anăn, lač, “Hmei ƀuh mnơ̆ng anei. Ksiêm bĕ thâodah jing ao jhung anak ih?” 33Y-Yakôp kral ao anăn leh anăn lač, “Ao jhung anak kâo yơh! Mâo sa drei mnơ̆ng dliê hiêk ƀơ̆ng hĕ ñu leh. Sĭt nik Y-Yôsep djiê rai leh.” 34Y-Yakôp hiêk čhum ao ñu, hơô klŭng, leh anăn kơŭ kyăm kơ anak êkei ñu sui hruê. 35Jih jang phung anak êkei ñu leh anăn jih jang phung anak mniê ñu hriê bi juh ñu; ƀiădah ñu hngah klei bi juh anăn leh anăn lač, “Hơăi, kâo srăng trŭn nao kơ ƀuôn phung djiê kơ anak êkei kâo hŏng klei kơŭ kyăm.” Snăn ama ñu hia kơ ñu. 36Phung Madian čhĭ Y-Yôsep hlăm čar Êjip kơ Y-Pôtipar, khua phung kahan Pharaôn, khua kahan phung gak.