38

Y-Yuđa leh anăn H'Tamar

1Hlăk anăn Y-Yuđa kbiă nao mơ̆ng phung ayŏng adei ñu leh anăn nao dôk mbĭt hŏng sa čô mnuih ƀuôn Adulam, anăn gơ̆ Y-Hira. 2Tinăn Y-Yuđa ƀuh sa čô mniê Kanaan, anak mniê Y-Sua. Ñu mă gơ̆ jing mô̆ leh anăn nao dôk hŏng gơ̆. 3Gơ̆ ba tian leh anăn kkiêng sa čô anak êkei, leh anăn Y-Yuđa bi anăn Y-Er. 4Gơ̆ lŏ ba tian leh anăn kkiêng sa čô anak êkei, bi anăn Y-Ônan. 5Gơ̆ lŏ kkiêng sa čô anak êkei mơh bi anăn Y-Sêla. Y-Yuđa dôk ti ƀuôn Kêsip tơdah gơ̆ kkiêng kơ anak anăn. 6Y-Yuđa mă mô̆ kơ Y-Er, anak ñu tal êlâo, anăn gơ̆ H'Tamar. 7Ƀiădah Y-Er, anak Y-Yuđa tal êlâo, ngă klei ƀai ti anăp Yêhôwa; snăn Yêhôwa bi mdjiê ñu. 8Y-Yuđa lač kơ Y-Ônan, “Nao dôk hŏng mô̆ ayŏng ih, leh anăn brei ih ngă kơ ñu tui si klei bhiăn adei ung ñu, čiăng mâo anak kơ ayŏng ih.” 9Ƀiădah Y-Ônan thâo kơ anak anăn amâo srăng jing kơ ñu ôh, leh anăn tơdah ñu nao dôk hŏng mô̆ ayŏng ñu, ñu brei êa mjeh lĕ ti lăn, čiăng đăm mâo anak kơ ayŏng ñu ôh. 10Klei ñu ngă anăn bi ênguôt kơ Yêhôwa, leh anăn Yêhôwa bi mdjiê ñu mơh. 11Êdei tinăn Y-Yuđa lač kơ H'Tamar mtâo mniê ñu, “Brei ih ăt jing mniê djiê ung hlăm sang ama ih tơl Y-Sêla anak êkei kâo hriê kơ prŏng,” kyuadah ñu huĭ gơ̆ srăng djiê mơh msĕ si phung ayŏng gơ̆. Snăn H'Tamar wĭt dôk hlăm sang ama ñu pô.
12Sui thŭn êdei anak mniê Y-Sua, mô̆ Y-Yuđa djiê. Tơdah jih leh hruê kơŭ kyăm, Y-Yuđa hŏng Y-Hira mnuih ƀuôn Ađulam, găp ñu, đĭ nao kơ phung dôk kăp mlâo biăp ñu ti ƀuôn Timna. 13Arăng hưn kơ H'Tamar, “Kmha ih đĭ nao ti ƀuôn Timna čiăng kăp mlâo biăp ñu.” 14H'Tamar kleh čhum ao ñu djiê ung, guôm ƀô̆ ñu hŏng čhiăm, guêč čhiăm, leh anăn dôk gŭ ti ƀăng jang ƀuôn Ênam ti êlan ƀuôn Timna; kyuadah ñu ƀuh Y-Sêla prŏng leh, ƀiădah arăng amâo brei ñu jing mô̆ Y-Sêla ôh. 15Tơdah Y-Yuđa ƀuh ñu, mĭndah jing mniê knhông kyuadah ñu guôm hĕ ƀô̆ ñu. 16Y-Yuđa nao kơ ñu ti djiêu êlan, lač, “Brei kâo dôk hŏng ih,” kyuadah gơ̆ amâo thâo ôh ñu jing mtâo mniê gơ̆. H'Tamar lač, “Ya mnơ̆ng ih srăng brei kơ kâo, čiăng kơ ih dưi dôk hŏng kâo?” 17Y-Yuđa lač, “Kâo srăng mơĭt kơ ih sa drei êđai bê mơ̆ng êpul bê kâo.” H'Tamar lač, “Ih srăng brei mơ̆ mnơ̆ng ƀuăn tơl ih mơĭt êđai bê anăn?” 18Y-Yuđa lač, “Ya mnơ̆ng ƀuăn kâo srăng brei kơ ih?” H'Tamar lač, “Krah ih, klei ih, leh anăn giê ih djă ti kngan.” Y-Yuđa brei mnơ̆ng anăn kơ H'Tamar, leh anăn nao dôk hŏng ñu; leh anăn ñu ba tian. 19H'Tamar kgŭ wĭt. Ñu kleh hĕ čhiăm guôm ƀô̆ ñu leh anăn lŏ hơô čhiăm ao djiê ung ñu.
20Y-Yuđa mơĭt êđai bê hŏng kngan găp ñu mnuih Adulam, čiăng mă wĭt mnơ̆ng ƀuăn mơ̆ng kngan mniê anăn. Ƀiădah gơ̆ amâo ƀuh mniê anăn ôh. 21Gơ̆ êmuh phung mnuih dôk ti anôk anăn, lač, “Ti mniê knhông dôk ti ƀuôn Ênam ti djiêu êlan?” Digơ̆ lač, “Amâo mâo mniê knhông tinei ôh.” 22Snăn gơ̆ lŏ wĭt kơ Y-Yuđa, lač, “Kâo amâo ƀuh ñu ôh, leh anăn phung mnuih dôk ti ƀuôn anăn lač, ‘Amâo mâo mniê knhông tinei ôh.’ ” 23Y-Yuđa lač, “Brei ñu djă pioh mnơ̆ng ƀuăn anăn, huĭdah drei mâo klei hêñ. Nĕ anei, kâo mơĭt leh êđai bê anei, ƀiădah ih amâo ƀuh ñu ôh.”
24Hlăm brô tlâo mlan êdei, arăng hưn kơ Y-Yuđa, “H'Tamar mtâo mniê ih ngă knhông; leh anăn ñu ba tian leh kyua klei knhông anăn.” Y-Yuđa lač, “Ba ñu ti tač, leh anăn brei arăng čuh ñu!” 25Tơdah arăng ba ñu ti tač, ñu brei arăng hưn kơ kmha ñu snei, “Kâo ba tian hŏng pô mnơ̆ng ƀuăn anei.” Ñu lač, “Ksiêm bĕ, kâo kwưh kơ ih, kơ hlei pô krah, klei, leh anăn giê anei.” 26Y-Yuđa kral mnơ̆ng anăn leh anăn lač, “Ñu kpă hĭn kơ kâo, kyuadah kâo amâo brei ôh ñu jing mô̆ kơ Y-Sêla anak kâo.” Leh anăn Y-Yuđa amâo lŏ dôk ñu ôh.
27Ti hruê ñu đih pui, nĕ anei mâo anak ƀă kmar hlăm tian ñu. 28Êjai ñu đih pui, sa čô anak bi êdah kngan. Mniê ƀuê kă sa aruăt mrai hrah ti kngan gơ̆, lač, “Pô anei kkiêng êlâo.” 29Ƀiădah anak anăn hdui wĭt kngan gơ̆, leh anăn nĕ anei, adei gơ̆ kbiă. Leh anăn ƀuê lač, “Si ngă ih gao klei bhiăn leh anăn kbiă hĕ êlâo?” Kyuanăn arăng bi anăn ñu Y-Pêres. 30Êdei ayŏng ñu kbiă, pô mâo kngan kă hŏng mrai hrah; leh anăn arăng bi anăn gơ̆ Y-Sêra.