39

Yauxej hab Pautifa tug quaspuj

1Yauxej raug coj moog rua nraag Iyi tebchaws lawm mas Pautifa kws yog tuabneeg Iyi kws yog Falau le ib tug thawj rog, yog tug thawj rog kws kaav cov tub rog kws zuv vaajntxwv, yuav Yauxej ntawm cov tuabneeg Yisama‑ee kws coj nwg tuaj. 2Yawmsaub nrug nraim Yauxej nyob, Yauxej tej daag num txhad vaam meej. Nwg nyob huv nwg tug lospaav kws yog tuabneeg Iyi lub tsev. 3Tug lospaav pum tas Yawmsaub nrug nraim Yauxej hab pum tas Yawmsaub pub txhua yaam kws Yauxej txhais teg ua vaam meej tuaj. 4Yauxej yog tug kws tam tug lospaav, mas nwg txaus sab rua Yauxej, nwg txhad tsaa Yauxej ua tug kws saib taag nrho lub cuab lub yig hab nwg tej hov txhua chaw huvsw. 5Txwj thaus nwg tsaa Yauxej ua tug kws saib nwg lub cuab lub yig hab nwg tej hov txhua chaw huvsw, Yawmsaub kuj foom koob moov rua tug tuabneeg Iyi hov tsev tuabneeg vem yog saib rua Yauxej. Yawmsaub foom koob moov rua nwg tej hov txhua chaw huvsw huv nwg lub vaaj lub tsev hab huv tej laj teb. 6Nwg muab txhua yaam kws nwg muaj tso rua Yauxej saib. Txwj thaus muaj Yauxej lawm nwg tsw txhawj txug ib yaam daabtsw le tsuas yog pluag mov kws nwg noj xwb.
 Yauxej yog ib tug ntsej muag zuag plag zoo nraug ntxag.
7Nyob tsw ntev lospaav tug quaspuj pheej saib saib Yauxej tes txawm thaab tas, “Ca le lug nrug kuv pw.” 8Tassws Yauxej tsw kaam txawm teb lospaav tug quaspuj tas, “Swm xaav saib maj, thaus muaj kuv lawm, lospaav kuj tsw txhawj txug ib yaam daabtsw huv lub vaaj lub tsev le, nwg muab txhua yaam kws nwg muaj tso plhuav rua huv kuv txhais teg. 9Huv lub tsev nuav nwg kuj tsw ua luj dhau kuv, nwg tsw tseg ib yaam daabtsw kws tsw muab tso rua kuv le tsuas yog tseg koj tug kheej xwb vem koj yog nwg tug quaspuj. Kuv yuav ua qhov phem luj nuav hab ua txhum rua Vaajtswv tau le caag?” 10Txawm yog nwg thaab Yauxej ib nub taag ib nub thab, los Yauxej kuj tsw quav ntsej le tsw kaam nrug nwg pw hab nrug nwg nyob.
11Muaj ib nub Yauxej nkaag moog ua num huv lub tsev, tsw muaj ib tug tub qhe nyob huv tsev le. 12Tug quaspuj hov txawm ntsab nkaus Yauxej lub tsho hab has tas, “Lug nrug kuv pw.” Yauxej txawm nti ua lub tsho hle hlo rua huv tug quaspuj hov txhais teg hab tswv tawm rua nrau zoov lawm. 13Thaus tug quaspuj pum tas Yauxej tso plhuav lub tsho tseg rua huv nwg txhais teg tswv rua nrau zoov lawm, 14nwg txawm qw hu cov tub qhe kws zuv tsev lug has tas, “Saib maj, lospaav coj tug tuabneeg Henplais lug ca ua saib tsw taug peb. Nwg nkaag lug yuav nrug kuv pw, kuas kuv qw nrov. 15Thaus nwg nov kuv lub suab qw nwg txawm tso plhuav nwg lub tsho tseg rua ntawm kuv tswv tawm rua nrau zoov lawm.” 16Tes tug puj hov txawm khaws lub tsho hov ca moog txug thaus nwg tug quasyawg lug tsev, 17tes nwg txawm has zaaj hov rua nwg tug quasyawg tas, “Tug tub qhe kws yog tuabneeg Henplais kws koj coj lug nrug peb nyob hov, nkaag lug saib tsw taug kuv. 18Thaus kuv tsaa suab qw nrov, nwg txawm tso plhuav lub tsho tseg rua ntawm kuv tswv tawm rua nrau zoov lawm.”
19Thaus tug lospaav nov tej lug kws tug quaspuj has rua nwg tas, “Koj tug qhev ua le nuav rua kuv,” nwg kuj npau tawg heev. 20Tug lospaav txhad muab Yauxej kaw rua huv lub nkuaj kws kaw cov tuabneeg kws vaajntxwv rau txem. Yauxej txhad raug kaw rua hov ntawd. 21Tassws Yawmsaub kuj nrug nraim Yauxej nyob hab ua txujkev hlub kws ruaj khov tshwm lug rua nwg, hab pub kuas tug kws saib lub nkuaj txaus sab rua nwg. 22Tug kws saib lub nkuaj txhad muab cov kws raug kaw huvsw huv lub nkuaj tso rua Yauxej saib. Tej num huvsw kws ua huv lub nkuaj Yauxej yog tug kws yuav tsum saib. 23Mas tug kws saib lub nkuaj tsw saib tej num kws muab tso rua Yauxej saib lawm, vem yog Yawmsaub nrug nraim Yauxej nyob. Txhua yaam num kws nwg ua Yawmsaub kuj pub kuas ua tau tav zoo heev.