39

Yauxej thiab Pautifas Tus Pojniam

1Cov neeg Yisamayees coj Yauxej mus txog nram tebchaws Iziv, thiab lawv muab nws muag rau Pautifas uas yog Falaus tus thawj tubrog saib cov tubrog uas zov Falaus lub loog. 2Tus TSWV nrog nraim Yauxej thiab pub nws tes haujlwm vammeej heev. Nws nyob hauv nws tus tswv Pautifas uas yog neeg Iziv lub tsev, 3Pautifas pom hais tias tus TSWV nrog nraim Yauxej thiab ua rau txhua tes haujlwm uas Yauxej ua puavleej tiav. 4Pautifas txaus siab heev rau Yauxej thiab tsa Yauxej ua nws tus tubtxib, thiab tso plhuav nws lub cuabtam rau Yauxej ua tus saib. 5Txij thaum ntawd los tus TSWV thiaj foom koob hmoov rau tus neeg Iziv ntawd tsevneeg, thiab txhua yam uas nws muaj nyob hauv nws lub vaj lub tsev thiab hauv nws tej teb, vim Yauxej nrog nws nyob. 6Pautifas muab txhua yam uas nws muaj cob rau Yauxej saib thiab nws tso siab plhuav tsis txhawj txog ib yam dabtsi li, tsuas yog tshwj cov zaub mov uas nws noj nkaus xwb.
 Yauxej yog ib tug hluas uas cev yiag thiab zoo nraug heev,
7ces tau tsis ntev Yauxej tus tswv tus pojniam txawm nyiam Yauxej, thiab nws taij Yauxej hais tias, “Koj mus nrog kuv pw.” 8Yauxej tsis kam mus, thiab nws hais rau Pautifas tus pojniam hais tias, “Koj saib, txij thaum kuv los nyob ntawm no, kuv tus tswv tso siab plhuav rau kuv tsis muaj kev nyuaj siab txhawj txog ib yam dabtsi nyob hauv nws lub tsev hlo li. Nws muab txhua yam uas nws muaj tso plhuav rau kuv ua tus saib. 9Hauv lub tsev no kuv thiaj yog tus uas muaj peevxwm ib yam li nws muaj xwb. Kuv tus tswv yeej tsis txwv kuv ib yam dabtsi li, tsuas tshwj koj uas yog nws tus pojniam, nws thiaj txwv tsis pub kuv kov, kuv yuav ua li cas muaj pluaj siab deev koj thiab ua txhaum rau Vajtswv?” 10Txawm yog nws niaj hnub taij kom Yauxej mus nrog nws pw los Yauxej yeej tsis kam mus li.
11Tiamsis muaj ib hnub Yauxej mus ua haujlwm hauv tsev raws li nws pheej txeev ua, hnub ntawd tej tubtxib tsis muaj ib tug nyob hauv tsev li lawm. 12Pautifas tus pojniam txawm los tuav nkaus Yauxej lub tsho thiab hais tias, “Koj cia li mus nrog kuv pw xwb.” Tiamsis Yauxej hle hlo Yauxej lub tsho rau nws, thiab Yauxej tawm plaws khiav rau nraum zoov lawm. 13Thaum Pautifas tus pojniam pom hais tias, Yauxej hle Yauxej lub tsho rau nws thiab khiav tawm rau nraum zoov lawm, 14nws txawm hu cov tubtxib uas zov nws lub tsev los thiab ntxeev lus hais tias, “Nej sim saib! Tus neeg Henplais uas kuv tus txiv coj los rau hauv tsev no, nws ua saib tsis taus peb kiag li. Nws cia li los hauv kuv txaj thiab mos kuv, tiamsis kuv qw tawg ntho, 15ces nws cia li khiav dua nraum zoov lawm, thiab tseg nws lub tsho rau ntawm kuv ib sab.”
16Pautifas tus pojniam thiaj khaws Yauxej lub tsho cia mus txog thaum Yauxej tus tswv rov qab los txog tsev. 17Ces nws txawm piav zaj no rau nws tus txiv mloog hais tias: “Tus tubtxib Henplais uas koj coj los nrog wb nyob, nws los mov kuv hauv txaj. 18Tiamsis thaum kuv qw tawg ntho, nws tso plhuav kuv tseg thiab khiav dua nraum zoov lawm, nws tseg nws lub tsho rau ntawm kuv ib sab.”
19Thaum Yauxej tus tswv hnov dheev tej lus uas nws tus pojniam hais tias, “Koj tus tubtxib tau ua li no rau kuv lawm ntag.” Thiaj ua rau nws chim heev. 20Yauxej tus tswv thiaj coj Yauxej mus kaw rau hauv qhov chaw uas kaw Falaus cov neeg raug txim, ces Yauxej txawm mus nyob rau hauv lub tsev lojcuj ntawd lawm. 21Tiamsis tus TSWV yeej nrog nraim Yauxej thiab foom koob hmoov rau Yauxej, ces tus uas saib lub tsev lojcuj thiaj txaus siab heev rau Yauxej. 22Nws tsa Yauxej ua tus saib tagnrho cov neeg raug txim thiab ua tus saib txhua yam uas nyob hauv lub tsev lojcuj. 23Tus uas saib lub tsev lojcuj tso siab plhuav, tsis mus saib tej haujlwm uas nws tso rau Yauxej ua li, rau qhov tus TSWV nrog nraim Yauxej thiab pub tswvyim rau Yauxej ua tau txhua yam haujlwm tiav huv tibsi.