39

Yosepv Ngaengc Bo^ti^faa Nyei Auv

1I^saa^maa^en Mienh dorh Yosepv mingh I^yipv Deic-Bung maaic bun dauh I^yipv Mienh, se Faalo Hungh nyei domh jien, dongh goux hungh dinc nyei domh baeng-bieiv, Bo^ti^faa.
2Ninh yiem ninh nyei I^yipv Mienh biauv-ziouv nyei biauv. Ziouv caux Yosepv yiem, bun ninh duqv longx. 3Wuov dauh biauv-ziouv buatc Ziouv caux Yosepv yiem. Ziouv yaac bun Yosepv yiem ninh zoux nyei nyungc-nyungc duqv longx. 4Yosepv zoux duqv horpc Bo^ti^faa nyei hnyouv yaac duqv zoux ninh nyei lengc jeiv bou. Bo^ti^faa ziouc bun ninh goux biauv zong caux jaa-dingh yietc zungv ga'naaiv. 5Yiem Bo^ti^faa paaiv Yosepv goux jienv ninh nyei biauv zong yietc zungv jaa-dingh, Ziouv weic Yosepv ceix fuqv bun wuov dauh I^yipv Mienh nyei jaa-dingh. Da'faanh yiem biauv yiem ndeic nyei yietc zungv ziouc camv jienv faaux. 6Bo^ti^faa nyei yietc norm jaa-dingh nyungc-nyungc ga'naaiv ninh jiu bun Yosepv goux nzengc. Cuotv liuz ninh ganh nyei nyanc hopv, ninh maiv zuqc nzauh haaix nyungc.
 Yosepv nyei sin-pei ziangh duqv longx, hmien-mueic yaac nzueic.
7Yiem gau, ninh nyei ziouv nyei auv mangc Yosepv haiz hanc haic, ziouc yuoqc ninh gorngv, “Meih daaih caux yie bueix oc.”
8Mv baac Yosepv maiv muangx. Ninh gorngv mbuox ninh nyei ziouv nyei auv, “Yie nyei ziouv maiv zuqc nzauh yiem biauv gu'nyuoz nyei haaix nyungc. Yietc zungv jaa-dingh ninh jiu bun yie goux. 9Yiem naaiv biauv yie maaih hatc maaz ndongc ninh hlo. Yie nyei ziouv maiv nzaeng haaix nyungc cuotv liuz meih weic zuqc meih zoux ninh nyei auv. Yie fungc haih zoux waaic sic ndongc naaic hlo, baamz zuiz dorngc Tin-Hungh?” 10Maiv gunv wuov dauh auv hnoi-hnoi yuoqc Yosepv, Yosepv maiv kangv caux ninh bueix, liemh maiv caux ninh yiem yietc norm dorngx.
11Maaih hnoi nor, Yosepv bieqc biauv zoux ninh horpc zuqc zoux nyei gong, yaac maiv maaih yietc dauh biauv nyei bou yiem wuov. 12Bo^ti^faa nyei auv nyau jienv Yosepv nyei lui gorngv, “Daaih caux yie bueix maah!” Mv baac Yosepv guangc jienv ninh nyei lui yiem wuov dauh auv nyei buoz, biaux cuotv ga'nyiec ziqc biauv mingh.
13Wuov dauh auv buatc Yosepv guangc jienv ninh nyei lui biaux cuotv ga'nyiec, 14ninh ziouc nauc-nauc nyei heuc yiem ninh nyei biauv wuov deix m'jangc bou daaih. Ninh gorngv, “Mangc gaax naaic! Yie nyei nqox dorh naaiv dauh Hipv^lu Mienh daaih. Ih zanc ninh mangc piex yie mbuo. Ninh bieqc daaih oix yie caux ninh bueix, mv baac yie qaqv nauc. 15Ninh haiz yie heuc, ninh ziouc guangc jienv ninh nyei lui yiem yie naaiv aengx biaux cuotv biauv mi'aqv.”
16Wuov dauh auv zorqv Yosepv nyei lui an jienv ninh nyei ga'hlen zuov Yosepv nyei ziouv nzuonx daaih. 17Ninh ziouc hnangv naaiv nor gorngv, “Dongh meih dorh daaih mbuo naaiv wuov dauh Hipv^lu nouh gauv bieqc daaih mangc yie maiv jiez, oix caux yie. 18Yie qaqv heuc, ninh ziouc guangc ninh nyei lui yiem yie naaiv biaux cuotv gaengh ka'ndau mi'aqv.”
19Yosepv nyei ziouv haiz ninh nyei auv gorngv, “Meih nyei nouh hnangv naaiv nor zoux bun yie,” ninh ziouc qiex jiez! haic, 20zorqv Yosepv wuonx jienv loh, dongh wuonx hungh diex nyei zuiz-mienh wuov norm loh.
 Yosepv zuqc wuonx jienv wuov
21mv baac Tin-Hungh caux ninh yiem, yaac zoux longx bun ninh, bun ninh zoux duqv horpc goux loh wuov dauh jien nyei hnyouv. 22Goux loh jien ziouc bun Yosepv goux yietc zungv yiem loh nyei zuiz-mienh. Da'faanh yiem loh gu'nyuoz nyei sic, Yosepv ganh gunv nzengc. 23Yosepv goux jienv nyei yietc zungv sic, goux loh jien maiv zuqc nzauh weic zuqc Ziouv caux Yosepv yiem. Ninh zoux nyei nyungc-nyungc Ziouv tengx ninh zoux duqv longx.