3

Tuabneeg tsw noog Vaajtswv lug

1Tej tsaj qus kws Vaajtswv Yawmsaub tswm mas naab ntse dua huvsw. Naab txhad nug tug quaspuj hov tas, “Vaajtswv has tas tsw xob noj txhua yaam txwv ntoo huv lub vaaj nuav tag lov?” 2Tug quaspuj txhad teb naab tas, “Wb noj tau tej txwv ntoo huv lub vaaj nuav huvsw, 3kuas Vaajtswv has tas, ‘Meb tsw xob noj tsob txwv ntoo kws nyob huv plawv vaaj, hab tsw xob kov hlo le, tsaam tes meb tuag.’ ” 4Naab txawm has rua tug quaspuj hov tas, “Meb yeej yuav tsw tuag le. 5Vaajtswv has le ntawd vem nwg paub tas meb noj tsob txwv ntoo hov thaus twg tes meb lub qhov muag yuav pum tseeb thaus ntawd mas meb yuav zoo ib yaam le Vaajtswv, yog paub qhov zoo qhov phem.” 6Thaus tug quaspuj hov pum tas tsob txwv ntoo hov ntxwm noj hab saib ntsoov lab sab kawg le, hab pum tas tsob txwv ntoo ntxwm ntshaw vem ua kuas muaj plaab plaw tswvyim, nwg txhad de lug noj hab cev rua nwg tug quasyawg mas nwg tug quasyawg kuj noj. 7Mas ob tug ob leeg lub qhov muag txawm pum tseeb tuaj, hab ob tug xaam pum tas ob tug nyob lab qaab. Ob tug txhad muab nplooj txwv cua lug xaws ua tsoog naav.
8Thaus tshaav ntuj laaj lawm ob tug txawm nov Vaajtswv Yawmsaub tuaj ncig rua huv lub vaaj, mas tug quasyawg hab nwg tug quaspuj txhad moog tswv nraim rua huv cov ntoo huv lub vaaj kuas dhau Vaajtswv Yawmsaub lub xubndag. 9Tes Vaajtswv Yawmsaub hu tug quasyawg hov hab has rua nwg tas, “Koj nyob hovtwg?” 10Tug quasyawg teb tas, “Kuv nov koj tuaj rua huv lub vaaj mas kuv ntshai vem yog kuv nyob lab qaab, kuv txhad moog tswv nraim lawm.” 11Vaajtswv has tas, “Leejtwg has rua koj tas koj lab qaab? Koj noj tsob txwv ntoo kws kuv txwv tsw pub koj noj lawm lov?” 12Tug quasyawg has tas, “Tub yog tug quaspuj kws koj pub nrug kuv nyob ua ke muab tej txwv hov rua kuv mas kuv txhad noj.” 13Vaajtswv Yawmsaub has rua tug quaspuj tas, “Koj ua daabtsw le nuav?” Tug quaspuj teb tas, “Naab ntxag kuv, kuv txhad le noj.” 14Vaajtswv Yawmsaub txhad has rua naab tas,
  “Vem qhov kws koj ua le nuav,
   koj yuav raug foom tsw zoo
   heev dua tej tsaj nyeg tsaj qus huvsw.
  Koj yuav xuas lub plaab ndaug,
   hab yuav noj moov aav moog
   taag koj swm neej.
  15Kuv yuav ua rua koj hab tug quaspuj nuav
   ua yeeb ncuab,
  koj caaj ceg hab tug quaspuj caaj ceg
   yuav ua yeeb ncuab moog le.
  Tug quaspuj caaj ceg
   yuav tsoo koj taubhau kuas ntsoog,
   hab koj yuav tum nwg lauj taw.”
16Vaajtswv has rua tug quaspuj tas,
  “Kuv yuav tsaav kev mob ntau rua koj
   rua thaus koj hai mivnyuas,
  koj yuav mob heev
   rua thaus koj yug mivnyuas,
  txawm le ntawd los koj tseed xaav
   nrug koj tug quasyawg ua txwj ua nkawm,
   hab koj tug quasyawg yuav tswjfwm koj.”
17Vaajtswv has rua Ataa tas,
  “Vem koj noog koj tug quaspuj lug
   es noj tsob txwv ntoo
   kws kuv has tas, ‘Koj tsw xob noj,’
  mas tej aav raug foom tsw zoo
   vem yog tim koj,
  koj yuav nrhav noj khwv khwv le
   taag koj swm neej.
  18Cov aav yuav tuaj xuav paug
   hab tuaj nroj tsuag rua koj,
   hab koj yuav noj tej qoob loos huv daim teb.
  19Koj yuav khwv nto fws quas lug
   txhad tau noj
  moog txug thaus koj rov qaab moog
   rua huv aav,
   vem yog tswm koj tawm huv aav lug.
  Koj yog moov aav,
   mas koj yuav rov moog ua moov aav.”
20Ataa hu nwg tug quaspuj lub npe tas Eva, vem nwg yog ib tsoom tuabneeg kws muaj txujsa nyob leej nam. 21Vaajtswv Yawmsaub muab tawv tsaj ua tsoog tsho rua Ataa hab nwg tug quaspuj hab muab rua ob tug naav.
22Mas Vaajtswv Yawmsaub has tas, “Saib maj, tug tuabneeg hov lug ua zoo le peb lawm hab txawj paub qhov zoo qhov phem. Nwgnuav tsw kheev nwg cev teg de tsob txwv kws pub txujsa lug noj es muaj txujsa ntev moog ib txhws tsw kawg.” 23Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub txhad ntab nwg tawm huv lub vaaj Etee moog ua laj ua teb rua huv cov aav kws Vaajtswv tswm nwg tawm lug. 24Vaajtswv ntab tug tuabneeg hov tawm moog hab tsaa cov Khelunpee nyob ntawm lub vaaj Etee saab nub tuaj hab tsaa ib raab ntaaj nplaim tawg kws txawj ncig rua txhua faab zuv txujkev kws nkaag rua ntawm tsob ntoo kws pub txujsa.