3

Tơlơi Mơnuih Ƀu Tui Gưt Kơ Ơi Adai

1Hlak anai ala jing sa hlô mơnơ̆ng thâo pơčeh biă mă amăng hơdôm hlô mơnơ̆ng Ơi Adai hơmâo hrih pơjing laih. Ala tơña kơ đah kơmơi, “Djơ̆ mơ̆ Ơi Adai laĭ: Ƀing gih ƀu dưi ƀơ̆ng boh čroh mơ̆ng djŏp kơyâo amăng đang ôh hă?”
2Đah kơmơi laĭ glaĭ. “Ƀing gơmơi dưi ƀơ̆ng boh čroh mơ̆ng djŏp mơta kơyâo amăng đang, 3samơ̆ Ơi Adai hơmâo pơtă laih, ‘Ƀing gih ƀu dưi ƀơ̆ng boh čroh mơ̆ng phŭn kơyâo dŏ ƀơi tŏng krah đang anŭn ôh, kŏn dưi tĕk djơ̆ lơi; tơdah ƀing gih ƀơ̆ng, ƀing gih či djai yơh.’ ”
4Samơ̆ ala anŭn laĭ glaĭ kơ đah kơmơi tui anai, “Sĭt ƀing gih ƀu či djai ôh. 5Ơi Adai laĭ tui anŭn yuakơ Ñu thâo krăn tơdah ƀing gih ƀơ̆ng boh kơyâo anŭn, mơta gih či pŏk, či jing hrup hăng Ñu laih anŭn či thâo krăn hơget tơlơi jing hiam jing sat yơh.”
6Tui anŭn, tơdang đah kơmơi anŭn ƀuh phŭn kơyâo anŭn hiam mơak kơ mơta lăng laih anŭn jơma̱n yơh kiăng kơ ƀơ̆ng, laih dơ̆ng ñu ăt pơmĭn boh kơyâo anŭn či ngă brơi kơ mơnuih jing rơgơi mơ̆n. Tui anŭn, ñu pĕ boh kơyâo anŭn hăng ƀơ̆ng hĭ yơh. Giŏng anŭn, ñu brơi ƀiă kơ rơkơi ñu, gơ̆ ăt ƀơ̆ng mơ̆n. 7Laih kơ ƀing gơñu ƀơ̆ng, mơta gơñu pŏk laih anŭn ƀing gơñu thâo krăn gơñu pô dŏ mơhlŭn; tui anŭn yơh ƀing gơñu sĭt mă khul hla kơyâo hra hăng pơgang gơñu pô.
8Klăm anŭn ƀing gơñu hơmư̆ dơnai Yahweh Ơi Adai rơbat amăng đang, laih anŭn mơnuih hăng bơnai ñu đuaĭ kơdŏp gơñu pô mơ̆ng anăp Yahweh Ơi Adai amăng khul kơyâo. 9Samơ̆ Yahweh Ơi Adai iâu mơnuih tui anai, “Ơ Adam, pơpă ih dŏ lĕ?”
10Mơnuih laĭ glaĭ, “Tơdang kâo hơmư̆ dơnai Ih amăng đang, kâo huĭ laih anŭn pơdŏp hĭ kâo pô mơ̆ng Ih, yuakơ kâo dŏ mơhlŭn.”
11Ơi Adai tơña, “Hlơi pô laĭ brơi kơ ih thâo ih dŏ mơhlŭn lĕ? Ih hơmâo ƀơ̆ng boh kơyâo Kâo khă ƀu brơi ƀơ̆ng anŭn hă?”
12Mơnuih laĭ glaĭ, “Pô đah kơmơi Ih brơi dŏ hăng kâo anai yơh jing pô brơi kơ kâo boh kơyâo anŭn, laih anŭn kâo ƀơ̆ng hĭ laih.”
13Tui anŭn, Yahweh Ơi Adai tơña kơ đah kơmơi, “Yua hơget ih hơmâo ngă laih tui anŭn lĕ?”
 Ñu laĭ glaĭ, “Ala plư kâo laih anŭn kâo ƀơ̆ng hĭ laih.”

Ơi Adai Klă̱ Kơđi

14Tui anŭn, Yahweh Ơi Adai pơhiăp kơ ala anŭn,
   “Yuakơ ŏng hơmâo ngă laih tơlơi anŭn;
  ŏng či tŭ mă tơlơi hơtŏm păh anai yơh
   amăng tŏng krah hơdôm djuai hlô mơnơ̆ng rong laih anŭn hlô mơnơ̆ng glai:
  Čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai,
   ŏng či rui hăng hlŭng ŏng
   laih anŭn či ƀơ̆ng ƀruih lŏn amăng abih hrơi ŏng dŏ hơdip.
  15Kâo či ngă brơi kơ ŏng laih anŭn đah kơmơi anŭn pơrơmut kơ tơdruă;
   kơnung djuai ñu hăng kơnung djuai ŏng či jing hĭ rŏh ayăt nanao yơh;
  ñu či pơrơka hĭ akŏ ŏng
   laih anŭn ŏng či kĕ kơđŭl tơkai ñu yơh.”
  16Laih anŭn Ñu pơhiăp kơ đah kơmơi anŭn,
   “Kâo či thim đĭ tơlơi tơnap ih amăng tơlơi pi kian;
   amăng tơlơi ruă nuă yơh ih či hơmâo rai ană bă.
  Kơđai glaĭ, tơlơi amoaih kluh ih či pơđi̱ng nao kơ rơkơi ih yơh,
   laih anŭn ñu yơh či git gai ih.”
17Laih anŭn Ñu pơhiăp kơ mơnuih,
   “Yuakơ ih hơmâo hơmư̆ tui hiăp bơnai ih hăng hơmâo ƀơ̆ng hĭ laih boh kơyâo Kâo hơmâo khă laih ƀu brơi kơ ih ƀơ̆ng anŭn,
   hơnŭn yơh lŏn tơnah či dŏ amăng tơlơi hơtŏm păh yuakơ ih yơh.
  Ih či mă bruă gleh glan amăng abih tơlơi hơdip ih
   kiăng kơ ngă kơ lŏn anŭn pơtơbiă rai gơnam ƀơ̆ng kơ ih.
  18Tơnah anŭn či hơmâo rai khul rơ̆k drơi laih anŭn phŭn hrĕ drơi,
   laih anŭn ih khŏm či ƀơ̆ng hơdôm añăm tăm glai yơh.
  19Ih khŏm či mă bruă gleh hăng ƀlĕ ia hâŏ kiăng kơ lŏn hơmâo rai djŏp mơta,
   tơl ih djai, ih či wơ̆t glaĭ kơ ƀruih lŏn jing anih hơmâo rai ih yơh.
  Ih hơmâo hrih pơjing rai mơ̆ng ƀruih lŏn,
   laih anŭn ih ăt či wơ̆t glaĭ pơ ƀruih lŏn mơ̆n.”
20Mơnuih anŭn anăn Adam pơanăn bơnai ñu HʼEwơ, yuakơ gơ̆ či jing amĭ kơ abih bang mơnuih mơnam hơdip. 21Laih anŭn Yahweh Ơi Adai mă khul klĭ hlô mơnơ̆ng pơkra jing ao kơ Adam hăng bơnai ñu, laih anŭn čut brơi kơ ƀing gơ̆.

Ơi Adai Puh Pơđuaĭ Adam Hăng HʼEwơ Mơ̆ng Đang Iden

22Giŏng anŭn, Yahweh Ơi Adai laĭ, “Anai nê, mơnuih hơmâo jing kar hăng ƀing ta laih, thâo krăn laih hơget tơlơi jing hiam jing sat. Ƀing gơñu ƀu dưi mă ƀơ̆ng boh čroh mơ̆ng kơyâo tơlơi hơdip laih anŭn hơdip hlŏng lar dơ̆ng tah.” 23Tui anŭn yơh, Yahweh Ơi Adai brơi ñu tơbiă đuaĭ mơ̆ng Đang Iden laih anŭn kiăng kơ Adam jik jăh lŏn tơnah jing anih hơmâo rai ñu yơh. 24Ơi Adai puh pơđuaĭ hĭ mơnuih, laih anŭn ƀơi gah ngŏ̱ kơ Đang Iden Ñu pioh ƀing ling jang gak hăng sa ƀĕ đao apui mơñar dar hyu amăng djŏp anăp kiăng kơ pơgăn hĭ hlơi pô kiăng nao pơ kơyâo tơlơi hơdip.