3

Mnuih Lĕ Hlăm Klei Soh

1 Ala jing mnêč hĭn kơ jih jang hlô mnơ̆ng dliê Khua Yang Aê Diê mjing leh. Ñu lač kơ mniê, “Sĭt nik hĕ Aê Diê lač, ‘Đăm diih ƀơ̆ng ôh boh jih jang ana kyâo hlăm war djam’?” 2Mniê lač kơ ala, “Hmei dưi ƀơ̆ng boh mơ̆ng jih jang ana kyâo hlăm war djam; 3ƀiădah Aê Diê lač, ‘Đăm ƀơ̆ng ôh boh ana kyâo ti krah war djam, kăn ruêh boh anăn rei, huĭdah diih djiê.’ ” 4Ƀiădah ala lač kơ mniê, “Hơăi, diih amâo srăng djiê sĭt ôh; 5kyuadah Aê Diê thâo hruê diih ƀơ̆ng boh anăn ală diih srăng pŏk mblang, leh anăn diih srăng jing msĕ si Aê Diê, thâo kral klei jăk leh anăn klei jhat.” 6Snăn tơdah mniê ƀuh boh ana kyâo anăn jăk ƀơ̆ng, mơak dlăng, leh anăn yuôm dưi brei klei thâo mĭn, ñu pĕ boh ana kyâo anăn leh anăn ƀơ̆ng, ñu brei mơh kơ ung ñu dôk giăm ñu, leh anăn gơ̆ ƀơ̆ng. 7Ală jih diñu dua pŏk mblang mtam, thâo kral diñu dôk lưng mlŭn; leh anăn diñu jhĭt hla ana boh hra mjing mnơ̆ng guôm asei mlei.
8Diñu hmư̆ ênai Khua Yang Aê Diê êbat hlăm war djam êjai angĭn êđăp thut ti tlam. Êkei leh anăn mô̆ ñu đuĕ dăp kơ Yêhôwa Aê Diê ti krah ana kyâo hlăm war djam. 9Ƀiădah Khua Yang Aê Diê iêu êkei anăn leh anăn lač kơ ñu, “Ti anôk ih dôk?” 10Êkei anăn lač, “Kâo hmư̆ ênai ih hlăm war djam, leh anăn kâo huĭ kyuadah kâo dôk lưng mlŭn; snăn yơh kâo đuĕ dăp.” 11Khua Yang Aê Diê lač, “Hlei hưn kơ ih dôk lưng mlŭn? Ih tuôm ƀơ̆ng mơ̆ boh ana kyâo kâo ghă leh amâo brei ih ƀơ̆ng anăn?” 12Êkei anăn lač, “Mniê ih brei dôk mbĭt hŏng kâo, ñu yơh brei kơ kâo boh ana kyâo anăn leh anăn kâo ƀơ̆ng hĕ.” 13 Khua Yang Aê Diê lač kơ mniê, “Ya klei ih ngă snăn lĕ?” Mniê lač, “Ala mplư kâo, snăn kâo ƀơ̆ng hĕ.”
  14Khua Yang Aê Diê lač kơ ala,
   “Kyuadah ŏng ngă leh snăn, ŏng mâo klei tăm pah ktang hĭn kơ jih jang hlô mnơ̆ng rông, leh anăn jih jang hlô dliê;
   ŏng srăng rui hŏng tian ŏng, leh anăn srăng ƀơ̆ng ƀruih lăn jih hruê ŏng dôk hdĭp.
  15 Kâo srăng mjing klei bi roh ŏng hŏng mniê anăn,
   wăt klei bi roh phung anak čô ŏng hŏng phung anak čô ñu;
   gơ̆ srăng bi êka boh kŏ ŏng, leh anăn ŏng srăng bi êka kđul gơ̆.”
  16Ñu lač kơ mniê,
   “Kâo srăng lŏ bi mđĭ klei ruă ih êjai ih ba tian;
  leh anăn ih srăng kkiêng hŏng klei ruă mơh;
   ƀiădah ih ăt srăng čiăng kơ ung ih,
   leh anăn ñu srăng jing khua ih.”
17 Leh anăn ñu lač kơ Y-Ađam,
   “Kyuadah ih gưt leh asăp mô̆ ih,
  leh anăn ƀơ̆ng leh boh ana kyâo kâo ghă leh anăn lač leh,
   ‘Đăm ih ƀơ̆ng ôh boh anăn,’
  Lăn mâo klei tăm pah kyua ih;
   ih srăng mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mơ̆ng lăn hŏng klei suăi
   jih hruê ih dôk hdĭp;
  18lăn srăng bi čăt êruê ana leh anăn êruê hruĕ kơ ih,
   leh anăn ih srăng ƀơ̆ng djam hlăm hma.
  19Ih srăng mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă
   hŏng êa kơhŏ ti adhei ih
  tơl ih lŏ wĭt kơ lăn,
   kyuadah mơ̆ng lăn yơh arăng mjing ih leh;
  kyuadah ih jing ƀruih lăn,
   ih srăng lŏ wĭt jing ƀruih lăn mơh.”
20Y-Ađam bi anăn mô̆ ñu H'Êwơ, kyuadah gơ̆ jing amĭ kơ jih jang mnuih. 21Khua Yang Aê Diê ngă brei kơ Y-Ađam leh anăn kơ mô̆ gơ̆ ao klĭt, leh anăn bi hơô digơ̆.
22 Khua Yang Aê Diê lač, “Nĕ anei, mnuih jing leh msĕ si drei, thâo kral klei jăk leh anăn klei jhat. Ară anei hin, huĭdah ñu yơr kngan pĕ mơh boh ana kyâo klei hdĭp, ƀơ̆ng, leh anăn dôk hdĭp hlŏng lar.” 23Kyuanăn Khua Yang Aê Diê suôt ñu mơ̆ng war djam Êđen, čiăng kơ ñu tlăng ksul lăn, mơ̆ng anăn arăng mjing ñu leh. 24Khua Yang Aê Diê suôt mnuih anăn, leh anăn ti ngŏ war djam Êđen ñu dưm phung čêrubim djă đao gưm trơ̆ng hŏng êlah pui dar wir nanao čiăng mgang êlan nao kơ ana kyâo klei hdĭp.