40

Giô-sép bàn mộng cho quan chước tửu và quan hỏa đầu Ai-cập

1Sau đó, trong hoàng cung Ai-cập, viên chước tửu và viên hỏa đầu phạm tội khi quân. 2,3Vua tức giận, tống giam hai viên chức vào ngục, thuộc dinh chỉ huy trưởng Ngự lâm, nơi Giô-sép đang bị tù. 4Chỉ huy trưởng Ngự lâm cắt Giô-sép phục dịch hai viên chức, và họ bị giam tại đó lâu ngày. 5Một đêm, hai viên chức trong lao nằm mơ, giấc mơ mỗi người một khác. 6Sáng hôm sau Giô-sép gặp họ, thấy nét mặt rầu rĩ. 7Giô-sép hỏi: "Hôm nay sao hai ông buồn bã thế?"
8Đáp: "Chúng tôi thấy chiêm bao rất lạ, nhưng chẳng có ai giải nghĩa cho chúng tôi cả." Giô-sép nói: "Giải mộng là việc của Thượng Đế; xin hai ông cứ kể cho tôi nghe."
9Viên chước tửu kể lại giấc mơ cho Giô- sép: "Trong mơ, tôi thấy một cây nho. 10Cây nho có ba nhánh bắt đầu nứt lộc trổ hoa, rồi biến thành từng chùm quả chín. 11Đang cầm cái chén vua trong tay, tôi liền hái nho ép nước vào, dâng lên vua."
12Giô-sép giải thích: "Đây là ý nghĩa: Ba nhánh là ba ngày. 13Ba ngày nữa, vua sẽ tha ông ra khỏi ngục; ông được phục chức, và sẽ dâng rượu cho vua như trước. 14Khi sung sướng, xin ông đừng quên tôi, ông làm ơn tâu với vua xin đem tôi ra khỏi ngục. 15Vì thật ra, tôi bị người ta bắt từ quê hương bán qua đây. Ở Ai-cập tôi cũng chẳng phạm tội gì mà bị tù."
16Viên hỏa đầu nghe lời giải tốt, liền thuật cho Giô-sép: "Còn tôi, trong giấc mơ thấy ba giỏ bánh trắng đội trên đầu, 17giỏ trên cùng đựng đủ thứ bánh của vua, nhưng có chim trời đáp xuống rỉa ăn."
18Giô-sép đáp: "Đây là lời giải: ba giỏ là ba ngày. 19Ba ngày nữa, ông sẽ bị vua xử tử, treo xác lên cây, và chim sẽ đến ăn thịt."
20Ba ngày sau, nhằm sinh nhật vua, hoàng gia thết tiệc đãi quần thần. Giữa tiệc, vua sai đem viên chước tửu và viên hỏa đầu ra khỏi ngục. 21Vua phục chức cho viên chước tửu, để tiếp tục dâng rượu cho vua như trước. 22Còn viên hỏa đầu bị vua treo cổ lên cây, như lời Giô-sép giải mộng.
23Viên chước tửu quên bẵng Giô-sép, không nhớ chuyện trong tù nữa.