40

Yauxej Txhais Ob Zaj Npau Suav

1Tau ib ntus los tom qab no tus uas ce cawv thiab tus thawj uas saib cov neeg ua mov rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Iziv noj thiab haus, nkawd tau ua txhaum rau vajntxwv. 2Nws chim rau ob tug tubtxib ntawd heev, 3Falaus txawm hais kom coj nkawd mus kaw rau hauv tus thawj uas saib cov fajxwm lub tsev, yog tib lub tsev lojcuj uas kaw Yauxej thiab ntag. 4Tus thawj uas saib cov neeg raug txim tso Yauxej los ua tus saib nkawd, thiab lawv nyob tau ib ntu ntev loo hauv tsev lojcuj.
5Muaj ib hmos tus ce cawv thiab tus thawj uas saib cov neeg ua mov rau cov Iziv tus vajntxwv noj uas raug kaw rau hauv tsev lojcuj, nyias txawm ua nyias ib zaj npau suav, thiab nkawd ob zaj npau suav ntawd nyias muaj nyias ntsiab lus. 6Thaum sawv ntxov Yauxej los rau hauv chav uas nkawd nyob, nws pom nkawd mluas kawg li. 7Yauxej nug nkawd hais tias, “Vim li cas hnub no neb mluas kawg li?”
8Nkawd teb hais tias, “Wb nyias ua nyias ib zaj npau suav, tiamsis tsis muaj leejtwg yuav txhais tau wb ob zaj npau suav li.”
 Yauxej teb hais tias, “Tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb thiaj li txhais tau npau suav. Qhia neb ob zaj npau suav rau kuv mloog saib!”
9Ces tus uas ce cawv thiaj piav nws zaj npau suav rau Yauxej hais tias, “Kuv ua npau suav pom ib tsob txiv hmab nyob ntawm kuv xubntiag 10ncau ua peb ceg. Thaum hlav nplooj lawm, tamsim ntawd txawm tawg paj thiab txi txiv ua tej tauv, tej txiv txawm siav tagnrho. 11Kuv tuav rawv Falaus lub khob, ces kuv cev tes mus de cov txiv hmab ntawd thiab tso kua rau hauv lub khob muab cev rau Falaus haus.”
12Yauxej hais tias, “Koj zaj npau suav lub ntsiab mas yog li no: peb tug ceg txiv hmab ntawd yog peb hnub. 13Peb hnub tom ntej no Falaus yuav tuaj tso koj tawm mus, zam txim rau koj, thiab nws yuav muab koj txoj haujlwm qub rov rau koj ua. Koj yuav tau rov muab nws lub khob cev rau nws ib yam li yav thaud koj tau ua los lawm. 14Tiamsis thaum koj tau zoo lawm thov koj nco ntsoov txog kuv, thiab koj ua siab dawb paug piav txog kuv zaj rau Falaus mloog, kom nws thiaj tso kuv tawm hauv tsev lojcuj no mus. 15Qhov tseeb yog lawv nyiag kuv pem tebchaws Henplais los thiab txawm yog kuv los nyob rau hauv tebchaws Iziv no los kuv yeej tsis tau ua ib qhov txhaum uas txaus lawv coj kuv tuaj kaw rau hauv tsev lojcuj no li.”
16Thaum tus thawj uas saib cov ua mov pom hais tias, tus ce cawv zaj npau suav yog zaj zoo lawm, nws thiaj hais rau Yauxej hais tias, “Kuv ua ib zaj npau suav thiab, kuv kwv peb choo ncuav sib tshooj saum kuv taubhau. 17Nyob saum tshooj choo peb, muaj txhua yam ncuav zoo uas coj mus rau Falaus noj, tiamsis noog los muab cov ncuav ntawd noj lawm.”
18Yauxej teb hais tias, “Koj zaj npau suav lub ntsiab yog li no: peb choo ncuav yog peb hnub. 19Peb hnub saum no Falaus yuav tuaj coj koj mus, thiab yuav muab koj txiav cajdab! Ces nws yuav muab koj lub cev mus dai rau saum tus ncej, thiab noog yuav los noj koj cev nqaij.”
20Tau peb hnub tom qab uas txog Falaus hnub yug nws txawm ua tau ib rooj mov rau tagnrho nws cov nomtswv noj ua kev zoo siab, nws thiaj tso tus uas ce cawv thiab tus thawj saib cov ua mov los sawv tabmeeg ntawm nws cov nomtswv. 21Falaus muab tus uas ce cawv rov mus ua nws lub luag haujlwm ce cawv li qub, 22tiamsis nws muab tus thawj saib cov ua mov txiav cajdab. Tej no tshwmsim raws li Yauxej tau hais lawm tiag. 23Tiamsis tus ce cawv nco tsis txog tej lus uas Yauxej hais, ces nws txawm cia li tsis nco qab txog Yauxej li lawm.