40

Yosepv Porv Zuiz-Mienh Nyei Mbeix

1Jiex liuz yietc caamx, tengx I^yipv Deic-Bung nyei Faalo Hungh bouh a'ngunc diuv wuov dauh domh jien caux zoux njuov bun Faalo Hungh nyanc wuov dauh domh jien dorngc hungh diex. 2Hungh diex qiex jiez haic naaiv deix i dauh jien, 3ziouc zorqv ninh mbuo wuonx jienv goux hungh dinc wuov dauh domh baeng-bieiv nyei biauv nyei loh, dongh Yosepv zuqc wuonx wuov norm loh. 4Goux hungh dinc wuov dauh domh baeng-bieiv paaiv Yosepv goux ninh mbuo.
 Ninh mbuo i dauh yaac zuqc wuonx jienv loh lauh nyei.
5Maaih muonz nor, bouh diuv caux zoux njuov wuov deix i dauh domh jien yiem wuov loh mbeix mbeix. Yietc dauh mbeix buatc yietc nyungc. Yietc dauh nyei mbeix yaac maaih yietc nyungc eix leiz.
6Da'nyeic ndorm Yosepv bieqc mingh mangc, buatc ninh mbuo i dauh zungv nzauh nzauh wuov. 7Ninh naaic gaax Faalo nyei domh jien, dongh caux ninh zuqc wuonx jienv ninh nyei ziouv nyei biauv nyei loh wuov deix i dauh, “Meih mbuo ih hnoi zoux haaix nyungc? Buatc nzauh nzauh wuov!”
8Ninh mbuo dau, “A'hmuangx yie mbuo i dauh zungv mbeix mbeix. Yiem naaiv yaac maiv maaih haaix dauh haih tengx yie mbuo porv mbeix.”
 Yosepv dau, “Kungx Tin-Hungh hnangv haih porv mbeix maiv zeiz? Meih mbuo gorngv meih mbuo nyei mbeix bun yie muangx maah!”
9Bouh a'ngunc diuv wuov dauh domh jien ziouc gorngv ninh nyei mbeix bun Yosepv muangx. Ninh gorngv, “Yie buatc diuh a'ngunc hmei yiem yie nyei nza'hmien. 10Wuov diuh hmei yaac maaih buo caax nquaah. Yietv cuotv cunx daaih yaac nqoi biangh, biouv-joih yaac zuoqc. 11Wuov zanc Faalo Hungh nyei zaanv yiem yie nyei buoz. Yie ziouc gaeqv wuov deix a'ngunc biouv nanv biouv-wuom dapv jienv zaanv bouh bun Faalo.”
12Yosepv gorngv, “Meih nyei mbeix nyei eix leiz se hnangv naaiv. Wuov deix buo nquaav nquaah beiv buo hnoi. 13Aengx buo hnoi Faalo Hungh oix bungx meih cuotv, oix guangc meih nyei zuiz, yaac bun meih duqv zoux gong hnangv loz wuov nor. Meih aengx duqv bouh a'ngunc diuv bun Faalo Hungh hnangv zinh ndaangc meih zoux wuov nor. 14Meih duqv longx nyei ziangh hoc tov jangx deix yie, zoux longx bun yie. Gorngv deix yie nyei jauv bun Faalo Hungh muangx, njoux yie cuotv naaiv norm loh. 15Yie yiem Hipv^lu Mienh nyei deic-bung zuqc dorh taux naaiv daaih. Yiem naaiv I^yipv Deic-Bung yie yaac maiv dorngc haaix nyungc zic duqv bun yie zuqc wuonx jienv naaiv loh hmuangx.”
16Zoux njuov nyei domh jien buatc Yosepv porv mbeix nyei eix leiz longx, ninh ziouc gorngv mbuox Yosepv, “Yie yaac mbeix norm mbeix. Yie buatc yie ganh nyei m'nqorngv ndongx jienv buo norm jei, dapv jienv njuov nyei. 17Gu'nguaaic wuov norm jei maaih nyungc-nyungc ziqv daaih nyei njuov bun Faalo Hungh nyanc. Mv baac norqc daaih nyanc wuov deix njuov.”
18Yosepv gorngv, “Meih nyei mbeix nyei eix leiz se hnangv naaiv. Wuov deix buo norm jei beiv buo hnoi. 19Aengx buo hnoi Faalo Hungh oix bun mienh hngaqv ndutv meih nyei m'nqorngv aengx zorqv meih nyei sei ndiux jienv ndiangx. Norqc yaac oix daaih nyanc meih nyei orv.”
20Aengx jiex buo hnoi taux Faalo Hungh nyei sih nyietv-hnoi, ninh ziouc mbenc nyanc hopv zoux jorm cingv ninh nyei yietc zungv zoux jien nyei mienh daaih. Ninh yaac bungx bouh a'ngunc diuv caux zoux njuov wuov deix i dauh domh jien cuotv daaih yiem zuangx jien nyei nza'hmien. 21Bouh a'ngunc diuv wuov dauh aengx duqv zoux gong hnangv loz wuov nor, ziouc zorqv diuv-zaanv bouh mingh bun hungh diex. 22Mv baac zoux njuov wuov dauh aeqv, Faalo Hungh heuc zorqv daaih ndiux jienv wuov ndiangx daix guangc mi'aqv. Naaiv deix sic za'gengh doix nzengc Yosepv porv nyei mbeix.
23Mv baac bouh a'ngunc diuv wuov dauh jien la'kuqv Yosepv mi'aqv. Maiv jangx zuqc ninh aqv.