43

Yosepv Nyei Gorx Dorh Mben^yaa^min Mingh I^yipv

1Yiem Kaa^naa^an Deic-Bung maaih domh huaang domh ngorc kouv haic. 2Yaakopv nyei hmuangv doic nyanc nzengc mingh I^yipv Deic-Bung maaiz daaih nyei mbiauh mi'aqv. Yaakopv ziouc gorngv mbuox ninh nyei dorn, “Meih mbuo oix zuqc aengx mingh maaiz deix mbiauh maah!”
3Yu^ndaa gorngv mbuox ninh nyei die, “Wuov laanh mienh gorngv hniev nyei mbuox yie mbuo, se gorngv yie mbuo maiv dorh yie mbuo nyei youz-laai caux jienv mingh nor, yie mbuo liemh maiv duqv buatc ninh nyei hmien. 4Se gorngv die bun youz-laai caux yie mbuo mingh, yie mbuo ziouc mingh tengx die maaiz mbiauh. 5Mv baac se gorngv maiv bun youz-laai caux yie mbuo mingh, yie mbuo maiv haih mingh aqv. Weic zuqc wuov laanh mienh mbuox yie mbuo, ‘Meih mbuo maiv dorh youz-laai daaih nor, meih mbuo liemh maiv duqv buatc yie nyei hmien.’+”
6I^saa^laa^en gorngv, “Meih mbuo zoux haaix nyungc hoic yie ndongc naaiv kouv? Weic haaix diuc mbuox wuov laanh mienh meih mbuo aengx maaih dauh youz?”
7Ninh nyei dorn mbuo dau, “Wuov laanh mienh naaic muonc taux yie mbuo caux yie mbuo nyei hmuangv doic. Ninh naaic gaax, ‘Meih mbuo nyei die corc yiem nyei fai? Aengx maaih youz nyei?’ Yie mbuo kungx ziux ninh naaic nyei waac dau hnangv. Yie mbuo fungc hiuv duqv ninh oix gorngv, ‘Oix zuqc dorh youz-laai daaih?’+”
8Yu^ndaa gorngv mbuox ninh nyei die, I^saa^laa^en, “Tov bun wuov dauh dorn caux yie mingh maah! Yie mbuo ziouc cuotv jauv mingh aqv. Die caux yie mbuo caux yie mbuo nyei fu'jueiv yaac maiv zuqc ngorc daic. 9Yie longc yie ganh nyei maengc zoux ndaam-daauh. Die heuc yie ganh beu naaiv dauh dorn duqv nyei. Se gorngv yie maiv dorh ninh nzuonx taux meih naaiv, yie laengz yietc seix ndaam-dorng. 10Se gorngv maiv hnangv naaiv zuov lauh, yie mbuo zungv mingh duqv i nzunc nzuonx daaih aqv.”
11I^saa^laa^en gorngv mbuox ninh nyei dorn mbuo, “Se gorngv za'gengh oix zuqc dorh ninh mingh nor, meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. Oix zuqc dorh deix naaiv norm deic-bung gauh longx jiex nyei ga'naaiv mingh zoux zingh nyeic bun wuov laanh mienh. Zorqv deix ndiangx-zung ndaang caux deix mueiz-dorngh, ndie-ndaang, ⟨mu^yorc⟩ caux nyungc biouv-nganh ndaang caux an^man biouv, dapv jienv ga'naaiv dorh mingh. 12Meih mbuo yaac oix zuqc dorh nyaanh gauh camv mingh ndaangc wuov nzunc i gouv. Oix zuqc dorh dongh yiem mbuoqc wuov deix nyaanh tuix nzuonx, nziex ninh mbuo dapv dorngc mv bei. 13Gunv dorh jienv meih mbuo nyei youz mingh lorz wuov laanh mienh. 14Tov Nernh Jiex nyei Tin-Hungh bun meih mbuo yiem wuov laanh mienh nyei nza'hmien duqv ninh korv-lienh meih mbuo, bun meih mbuo duqv Mben^yaa^min caux Si^me^on dorh nzuonx. Yie ganh aeqv, maiv gunv oix zuqc guangc yie nyei fu'jueiv yaac cinh ninh aqv.”
15Ninh mbuo muoz-doic ziouc cuotv jauv mingh I^yipv Deic-Bung, aengx dorh jienv zingh nyeic caux nyaanh gauh camv mingh ndaangc wuov nzunc nyei i gouv, yaac dorh jienv Mben^yaa^min mingh. Mingh taux I^yipv Deic-Bung, ninh mbuo bieqc mingh lorz Yosepv. 16Yosepv buatc Mben^yaa^min caux jienv daaih ziouc mbuox goux ninh nyei biauv nyei domh bou, “Dorh naaiv deix mienh mingh yie nyei biauv. Oix zuqc daix dauh saeng-kuv mbenc daaih nyanc weic zuqc naaiv deix mienh oix zuqc caux yie nyanc lungh aanx.”
17Wuov dauh bou ei jienv Yosepv nyei waac zoux, dorh jienv wuov deix muoz-doic mingh Yosepv nyei biauv. 18Bou dorh jienv ninh mbuo bieqc Yosepv nyei biauv wuov zanc, ninh mbuo gamh nziex haic, yiem hnyouv hnamv, “Ninh dorh yie mbuo daaih naaiv se laaix daauh nzunc dapv jienv yie mbuo nyei mbuoqc nzuih wuov deix nyaanh. Ih zanc ninh mbuo oix lorz sic bun yie mbuo, zorqv yie mbuo zoux nouh, aengx zorqv yie mbuo nyei lorh mv bei.”
19Taux gaengh ndaangc ninh mbuo ziouc gorngv mbuox goux Yosepv nyei biauv wuov dauh domh bou, 20“Domh Gorx aac, yie mbuo tov mbuox joux waac meih oc. Yie mbuo daaih maaiz daauh nzunc mbiauh. 21Nzuonx maengx, taux yie mbuo hitv nyei dorngx, yie mbuo koi mbuoqc buatc gorqv-mienh maaiz mbiauh nyei nyaanh yietc zungv yiem gorqv-mienh nyei mbuoqc nzuih. Nyaanh nyei hniev-daauh yaac fih hnangv nyei. Naaiv deix yietc zungv nyaanh yie mbuo aengx dorh jienv daaih tuix nzuonx. 22Yie mbuo ganh ca'lengc dorh jienv nyaanh daaih maaiz mbiauh. Zinh ndaangc wuov nzunc nyei nyaanh, maiv hiuv duqv haaix dauh dapv yie mbuo nyei mbuoqc gu'nyuoz.”
23Wuov dauh bou dau, “Maiv dungx nzauh, maiv dungx gamh nziex. Daaix meih mbuo nyei Tin-Hungh, meih mbuo nyei die nyei Tin-Hungh, zorqv naaiv deix nyaanh dapv mbuoqc bun meih mbuo. Meih mbuo maaiz daauh nzunc mbiauh nyei nyaanh yie duqv siou mi'aqv.” Gorngv liuz, ninh aengx dorh Si^me^on daaih.
24Wuov dauh bou dorh wuov deix muoz-doic bieqc biauv lorz wuom bun ninh mbuo nzaaux zaux yaac lorz miev bun ninh mbuo nyei lorh nyanc. 25Wuov deix muoz-doic mbenc ziangx ninh mbuo nyei zingh nyeic zuov jienv Yosepv nzuonx, weic zuqc ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo oix zuqc caux ninh yiem wuov nyanc lungh aanx.
26Yosepv taux biauv, ninh mbuo zorqv ninh mbuo dorh daaih nyei zingh nyeic yiem wuov biauv bun Yosepv, yaac puoqv taux ndau baaix. 27Yosepv naaic ninh mbuo, “Meih mbuo yiem longx nyei saah?” Aengx naaic ninh mbuo, “Zinh ndaangc meih mbuo gorngv meih mbuo nyei die gox haic aqv. Ninh corc yiem nyei fai? Ninh longx nyei saah?”
28Ninh mbuo dau, “Meih nyei bou, yie mbuo nyei die, yiem longx nyei.” Ninh mbuo aengx ndoqv njiec baaix.
29Yosepv buatc caux ninh juangc maa wuov dauh youz, Mben^yaa^min, ninh ziouc naaic, “Zinh ndaangc meih mbuo gorngv mbuox yie, meih mbuo maaih dauh youz-laai, dongh naaiv dauh saah? Dorn aac, tov Tin-Hungh ceix en bun meih.”
30Gorngv liuz, Yosepv oix zuqc biaux. Ninh haiz hnamv! haic ninh nyei youz, nyienz maiv jienv wuom-mueic, ziouc bieqc wuov biauv gen nyiemv.
31Nzaaux liuz hmien, ninh cuotv daaih nyienz jienv wuom-mueic, aengx heuc ninh nyei bou mbenc hnaangx.
32Bou weic Yosepv ganh mbenc norm dieh, weic wuov deix muoz-doic aengx ganh mbenc norm dieh. Aengx maaih caux Yosepv nyanc hnaangx wuov deix I^yipv Mienh ganh ca'lengc mbenc norm dieh, weic zuqc I^yipv Mienh haiz maiv kuh caux Hipv^lu Mienh juangc dieh nyanc hnaangx. 33Yosepv bun zuangx muoz-doic zueiz jienv hmien huin mingh Yosepv nyei dieh wuov bung, yaac ziux ninh mbuo nyei hnyangx-jeiv zueiz mbaih yiem dorn-hlo mbaih mingh taux dorn-faix. Ninh mbuo ganh buatc hnangv naaiv nor zueiz jienv, ninh mbuo mbuoqc horngh haic, laanh mangc laanh.
34Ninh mbuo nyanc nyei ga'naaiv, bou yiem Yosepv nyei dieh zorqv daaih bun ninh mbuo. Mv baac Mben^yaa^min duqv camv biaa gouv. Ninh mbuo caux Yosepv njien-youh nyei nyanc, njien-youh nyei hopv.