43

Phung Ayŏng Y-Yôsep Lŏ Nao kơ Čar Êjip Mbĭt hŏng Y-Benjamin

1Klei ư̆ êpa knap snăk hlăm čar. 2Tơdah jih leh diñu ƀơ̆ng huă mdiê diñu djă ba mơ̆ng čar Êjip, ama diñu lač kơ diñu, “Lŏ nao blei bĕ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ƀiă kơ drei.” 3Ƀiădah Y-Yuđa lač kơ ñu, “Pô anăn hưn klă leh kơ hmei, ‘Diih amâo srăng lŏ ƀuh ƀô̆ mta kâo ôh, knŏng tơdah adei diih hriê mbĭt hŏng diih.’ 4Tơdah ih srăng tiŏ nao adei hmei mbĭt hŏng hmei, snăn kơh hmei srăng nao blei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ ih. 5Ƀiădah tơdah ih amâo brei ñu nao mbĭt ôh, hmei amâo srăng nao ôh, kyuadah pô anăn lač leh kơ hmei, ‘Diih amâo srăng lŏ ƀuh ƀô̆ mta kâo ôh, knŏng tơdah adei diih hriê mbĭt hŏng diih.’ ” 6Y-Israel lač, “Si ngă diih ngă klei dleh kơ kâo hŏng klei diih hưn kơ ñu diih lŏ mâo sa čô adei mơh?” 7Diñu lač, “Pô anăn êmuh klă kơ hmei pô leh anăn kơ găp djuê drei, lač, ‘Ama diih adôk hdĭp mơ̆? Diih lŏ mâo mơ̆ adei mkăn?’. Hmei lŏ wĭt lač kơ ñu tui si klei ñu êmuh anei. Dưi mơ̆ hmei thâo êlâo ñu srăng lač, ‘Brei adei diih hriê’?” 8Y-Yuđa lač kơ Y-Israel ama ñu, “Brei hđeh anăn nao mbĭt hŏng kâo. Hmei srăng kgŭ nao, snăn drei srăng dôk hdĭp, amâo djiê ôh, hmei, ih, leh anăn phung anak hmei. 9Kâo srăng rơ̆ng kơ ñu. Ih dưi ngă kơ kâo tơdah kâo amâo lŏ atăt ba ñu ti anăp ih. Kâo srăng klam klei soh nanao ti anăp ih. 10Kyuadah tơdah hmei amâo bi kdung hruê ôh, sĭt nik hmei lŏ wĭt leh tal dua.”
11Y-Israel ama diñu lač, “Tơdah snăn, ngă bĕ snei: dưm hlăm kdô diih boh jăk hĭn mơ̆ng čar anei, leh anăn djă ba kơ pô anăn mnơ̆ng myơr êa ƀâo mngưi ƀiă, êa hnuê ƀiă, mnơ̆ng ƀơ̆ng jăk, êa drao phĭ, leh anăn boh amandê. 12Djă ba hlăm kngan diih prăk dua bliư̆ lu hĭn, wăt prăk arăng bi wĭt leh hlăm kdô diih. Năng ai arăng čhuai. 13Mă ba mơh adei diih, kgŭ bĕ, lŏ nao kơ pô anăn. 14Akâo kơ Aê Diê, Pô Mâo Jih Klei Myang, brei klei pap kơ diih ti anăp pô anăn, čiăng kơ ñu bi wĭt ayŏng diih leh anăn Y-Benjamin. Tơdah kâo luč phung anak kâo, kâo luč yơh.” 15Diñu djă ba mnơ̆ng myơr anăn leh anăn prăk dua bliư̆ lu hĭn, wăt Y-Benjamin. Diñu kgŭ nao kơ čar Êjip leh anăn dôk dơ̆ng ti anăp Y-Yôsep.
16Tơdah Y-Yôsep ƀuh Y-Benjamin mbĭt hŏng diñu, gơ̆ lač kơ dĭng buăl kiă kriê sang gơ̆, “Brei phung mnuih anăn mŭt hlăm sang, čuh čĭm leh anăn mkra mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, kyuadah diñu srăng huă mbĭt hŏng kâo ti yang hruê dơ̆ng.” 17Êkei anăn ngă tui si klei Y-Yôsep mtă, leh anăn ñu atăt ba phung mnuih anăn kơ sang Y-Yôsep. 18Phung anăn huĭ kyuadah arăng atăt ba diñu kơ sang Y-Yôsep, leh anăn diñu lač, “Kyua prăk arăng bi wĭt hlăm kdô drei tal êlâo arăng atăt ba drei tinei. Ñu čiăng duah klei hŏng drei leh anăn ngă jhat kơ drei, čiăng mjing drei hlŭn leh anăn plah mă aseh dliê drei.” 19Snăn diñu nao kơ dĭng buăl kiă sang Y-Yôsep, leh anăn blŭ kơ gơ̆ ti ƀăng bhă sang anăn. 20Diñu lač, “Ơ khua hmei, hmei trŭn hriê leh tal êlâo čiăng blei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă. 21Tơdah hmei truh ti anôk hmei jưh, hmei pŏk kdô leh anăn nĕ anei, prăk grăp čô hmei dôk hlăm mbah kdô hmei, prăk ênŭm. Snăn hmei lŏ djă ba prăk anăn. 22Hmei lŏ djă ba mơh prăk mkăn čiăng blei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă. Hmei amâo thâo ôh hlei bi wĭt prăk hlăm kdô hmei.” 23Ñu lač, “Dôk êđăp ênang bĕ. Đăm huĭ ôh. Aê Diê diih, Aê Diê ama diih brei leh prăk hlăm kdô diih. Kâo mă tŭ leh prăk diih.” Leh anăn ñu atăt ba Y-Simêôn kơ digơ̆. 24Pô anăn brei diñu mŭt hlăm sang Y-Yôsep. Gơ̆ brei kơ diñu êa leh anăn diñu rao jơ̆ng. Gơ̆ brei mơh rơ̆k krô kơ aseh dliê diñu. 25Diñu mkra mnơ̆ng myơr êjai dôk guôn Y-Yôsep hriê ti yang hruê dơ̆ng, kyuadah diñu hmư̆ leh diñu srăng huă ƀơ̆ng tinăn.
26Tơdah Y-Yôsep wĭt kơ sang, diñu ba kơ ñu mnơ̆ng myơr diñu mâo, leh anăn diñu buôn kŭp ƀô̆ ti lăn ti anăp ñu. 27Y-Yôsep êmuh kơ diñu kơ klei suaih asei mlei, lač, “Ama diih dôk suaih mơ̆, pô mduôn diih yăl dliê leh kơ kâo anăn? Ñu ăt dôk hdĭp mơ̆?” 28Diñu lač, “Dĭng buăl ih, ama hmei, dôk suaih. Ñu ăt dôk hdĭp mơh.” Leh anăn diñu kkui leh anăn buôn kkuh. 29Y-Yôsep kngưr ală ƀuh Y-Benjamin adei ñu, anak amĭ ñu, leh anăn lač, “Djŏ mơ̆ anei adei kluč diih yăl dliê leh kơ kâo? Brei Aê Diê pap kơ ih, Ơ anak kâo.” 30Ai tiê Y-Yôsep khăp snăk kơ adei ñu leh anăn ñu duah anôk čiăng hia. Ñu ruăt mŭt hlăm adŭ ñu leh anăn hia tinăn. 31Ñu pač ƀô̆ mta leh anăn lŏ kbiă. Ñu kơ̆ng amâo bi êdah klei ai tiê ñu ôh, leh anăn lač, “Mdơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă.” 32Arăng mdơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ Y-Yôsep mdê anôk, kơ phung anăn mdê anôk, leh anăn kơ phung Êjip huă hŏng ñu mdê anôk mơh, kyuadah phung Êjip amâo dưi huă mbĭt hŏng phung Hêbrơ ôh, kyuadah phung Êjip yap klei anăn klei bi čhŏ. 33Diñu dôk gŭ ti anăp Y-Yôsep djŏ pruê̆ tui si thŭn diñu, pô kkiêng êlâo tui si klei bhiăn ñu jing ayŏng khua, leh anăn adei tui si ñu mda hĭn. Diñu dlăng bi kngăr hdơ̆ng diñu pô. 34Y-Yôsep brei arăng ba mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ diñu mơ̆ng jhưng huă ñu; ƀiădah mnơ̆ng ba kơ Y-Benjamin êma bliư̆ lu hĭn kơ mnơ̆ng phung ayŏng ñu. Diñu mnăm leh anăn dôk mơak mbĭt hŏng Y-Yôsep.