44

Lub khob nyaj pluj

1Yauxej has rua tug saib nwg lub tsev tas, “Ca le ntim mog hab qeb kuas puv cov tuabneeg nuav tej seev npaum le kws puab thauj taug, hab muab puab cov nyaj ntsaws rua huv puab txhua tug lub ncauj seev, 2hab muab kuv lub khob nyaj ntsaws rua huv tug kwv ntxawg lub seev ua ke nrug cov nyaj yuav tej mog hab qeb.” Nwg txawm ua lawv nraim le Yauxej has. 3Thaus kaaj ntug nwg txhad tso puab cov tuabneeg hov hab tej neeg luav rov moog tsev. 4Thaus puab tawm huv nroog moog tsw tau deb heev, Yauxej has rua tug kws saib tsev tas, “Ca le sawv tseeg moog lawv cov tuabneeg hov, thaus moog lawv cuag, ca le nug tas, ‘Ua caag mej yuav ua kev phem pauj kev zoo? Ua caag mej nyag kuv lub khob nyaj lug lawm? 5Lub khob hov yog kuv tug tswv lub khob haus hab swv twv txug tom hauv ntej. Mej ua le nuav mas yog ua txhum.’ ”
6Thaus nwg lawv cuag puab nwg has tej lug ntawd rua puab. 7Puab txawm teb tas, “Yawm hlub ua caag koj has le kod? Peb kws yog koj cov tub qhe peb yeej tsw tau ua le kod. 8Swm xaav saib maj, cov nyaj kws peb pum huv peb tej ncauj seev, peb tseed coj huv Khana‑aa tebchaws rov qaab tuaj rua koj. Peb yuav nyag tej nyaj tej kub huv koj tug tswv lub tsev tau le caag? 9Yog koj pum lub khob hov nyob huv peb cov kws yog koj tub qhe nuav leejtwg, koj kuj muab tug hov tua, hab peb tseed yuav moog ua koj kws yog peb tug tswv le qhev hab.” 10Nwg has tas, “Ca ua lawv le kws mej has. Yog kuv pum lub khob hov nyob ntawm leejtwg mas tug hov yuav tsum ua kuv le qhev, huas mej cov mas tsw txhum.”
11Puab suavdawg maaj nroog nyag tsaws nyag tej seev rua huv peg teb, hab qheb tej ncauj seev. 12Tug kws saib tsev txhad tshawb saib tug tub hlub le moog txug ncua tug tub ntxawg le, mas pum lub khob nyob huv Npeeyamee lub seev. 13Puab txawm dua rhe puab tej tsho hab txhua tug tsaws tej nraa rua neeg luav thauj rov lug rua huv lub nroog.
14Thaus Yuta hab cov kwvtij lug txug Yauxej lub tsev, Yauxej tseed nyob huv tsev. Puab txhad khwb nkaus rua huv aav ntawm Yauxej xubndag. 15Yauxej txhad has rua puab tas, “Mej ua daabtsw le nuav? Mej tsw paub tas tuabneeg zoo le kuv nuav mas paub tau tej kws yuav muaj tshwm lug rua tom hauv ntej lov?” 16Yuta teb tas, “Peb yuav teb le caag rua kuv tug tswv? Peb yuav has le caag? Peb yuav has daws peb zaaj le caag? Vaajtswv muab peb kws yog koj cov tub qhe tej kev txhum nthuav lug lawm. Yawm hlub, peb txhua tug hab tug kws pum lub khob nyob huv nwg txhais teg yuav ua koj le qhev.” 17Tassws Yauxej has tas, “Kuv yeej los yuav tsw ua le hov. Tsuas yog tug kws pum lub khob nyob huv nwg txhais teg ua kuv le qhev xwb. Tassws dua le mej cov mas ca le rov qaab moog kuas txug mej txwv ua kaaj sab lug.”

Yuta thov kuas tso Npeeyamee

18Yuta txhad nkaag moog cuag Yauxej has tas, “Yawm hlub 'e, kuv kws yog koj tug tub qhe thov has ib lus rua koj. Thov koj tsw xob chim rua kuv kws yog koj tug tub qhe, tsua qhov koj zoo taam le Falau ntaag. 19Koj nug peb kws yog koj le tub qhe tas, ‘Mej tseed muaj txwv hab muaj kwv hab lov?’ 20Peb txhad teb kuv tug tswv tas, ‘Peb muaj txwv, nwg laug laug le lawm hab muaj ib tug kwv yau kws yug rua thaus txwv laug lawm. Tug kwv yau hov tug tijlaug kuj tuag lawm, cov kws nrug nwg koom nam tshuav nwg ib leeg xwb. Txwv hlub tug ntawd heev.’ 21Koj txawm has rua peb kws yog koj le tub qhe tas, ‘Coj tug kwv hov tuaj rua kuv saib ntawm nuav.’ 22Peb txhad has rua yawm hlub tas, ‘Tug tub hluas nuav yuav ncaim tsw tau leej txwv hlo le. Yog nwg ncaim txwv moog lawm mas txwv yuav tuag xwb.’ 23Koj txawm has rua peb kws yog koj le tub qhe tas, ‘Yog mej tug kwv ntxawg tsw nrug mej tuaj mas mej yuav tsw pum kuv lub ntsej muag dua le lawm.’ 24Thaus peb rov moog txug kuv txwv kws yog koj tug tub qhe lawm, peb kuj pav koj tej lug rua nwg noog. 25Mas thaus peb txwv has tas, ‘Mej rov moog yuav mivntswv mov rua peb noj,’ 26peb txhad has tas, ‘Peb moog tsw tau. Yog tug kwv ntxawg nrug peb moog, peb le moog, tsua qhov peb yuav tsw pum tug yawm hlub hov lub ntsej muag hlo le yuav yog tug kwv ntxawg nrug peb moog xwb.’ 27Kuv txwv kws yog koj tug tub qhe txhad has rua peb tas, ‘Mej paub tas kuv tug quaspuj yug tau ob tug tub rua kuv. 28Ib tug ncaim kuv lawm mas kuv xaav tas tsaj nyaum muab nwg dua noj taag lawm, kuv tsw pum nwg lug txug naj nub nwgnuav le. 29Yog mej tseed coj tug nuav ncaim kuv moog es yog nwg raug xwm txheej le caag lawm, mej yuav ua rua kuv tug dawb hau nuav moog ua lwj sab kawg le rua huv tub tuag teb.’ 30Vem le nuav yog kuv rov qaab moog txug kuv txwv kws yog koj tug tub qhe es tug tub hluas nuav tsw nrug peb moog, mas thaus kuv txwv kws nwg txujsa cog nkaus rua tug tub hluas nuav 31pum tas tug tub hluas nuav tsw nrug peb rov moog tsev, txwv yuav tuag. Peb kws yog koj le tub qhe yuav ua rua peb txwv tug dawb hau kws yog koj tug tub qhe moog rua huv tub tuag teb ua lwj sab kawg le xwb. 32Kuv kws yog koj tug tub qhe qhwv hlo tug kwv nuav rua txwv has tas, ‘Yog kuv tsw coj nwg rov lug rua koj, kuv yuav rws txujkev txhum nuav rua ntawm koj xubndag moog ib txhws le.’ 33Vem le nuav thov ca kuv kws yog koj tug tub qhe nyob tug tub hluas chaw ua koj le qhev es thov tso tug kwv nrug cov tijlaug moog. 34Yog tug tub hluas tsw nrug kuv ua ke, kuv yuav ua le caag rov moog cuag tau kuv txwv? Ntshai tsaam yuav pum xwm txheej phem lug raug kuv txwv.”