44

Lub Khob Nyiaj Ploj Lawm

1Yauxej hais rau nws tus tubtxib uas saib nws lub tsev hais tias, “Koj muab nplej ntim rau hauv cov neeg no tej hnab kom ntau txaus nkaus lawv thauj mus, thiab muab lawv tej nyiaj ntsaws nyias li rov rau hauv nyias lub ncauj hnab. 2Koj muab kuv lub khob nyiaj ntsaws rau hauv tus kwv ntxawg lub ncauj hnab, ntsaws ua ke nrog nws cov nyiaj uas coj tuaj yuav nplej.” Tus tubtxib mus ua raws nraim li Yauxej hais kom nws ua. 3Tagkis kaj ntug nws txawm tso cov tijlaug cab lawv tej neesluav sawv kev rov qab mus tsev lawm. 4Lawv nyuam qhuav sawv kev los tsis deb ntawm ntug nroog, Yauxej hais rau tus tubtxib uas saib nws lub tsev hais tias, “Koj cia li maj nroos mus caum cov neeg ntawd. Thaum koj caum cuag lawv lawm, koj nug lawv hais tias, ‘Vim li cas nej ua qhov phem pauj qhov zoo? 5Vim li cas nej nyiag kuv tus tswv lub khob nyiaj? Lub khob ntawd yog lub uas nws niaj hnub haus dej, thiab yog lub uas siv saib hmoov. Nej tau ua txhaum loj heev lawm lauj!’ ”
6Thaum tus tubtxib mus caum cuag lawv, nws txawm hais tej lus no rau lawv. 7Lawv teb nws hais tias, “Tus tswv, koj hais li ko, yog hais txog dabtsi? Peb yeej tsis tau ua li no ib zaug li. 8Koj twb paub lawm hais tias, tej nyiaj uas peb tshawb tau hauv peb tej hnab nplej pem tebchaws Kana-as, peb twb nqa rov tuaj rau nej huv tibsi lawm. Yuav ua cas peb thiaj tuaj nyiag tau nyiaj lossis kub hauv koj tus tswv tsev? 9Tus tswv, yog koj tseem tshawb tau lub khob ntawd, ntawm peb cov no ib tug twg, yuav tsum muab tus ntawd tua povtseg, dua li peb cov yuav zoo siab hlo mus ua koj qhev.”
10Nws teb hais tias, “Kuv pom zoo ua li nej hais ko ntag, tiamsis tus uas tau muab lub khob lawm thiaj yuav tau mus ua kuv qhev xwb; nej cov uas tsis tau muab, nej cia li mus tsev kaj siab lug.” 11Yog li ntawd, lawv thiaj maj nroos tsaws lawv tej hnab rau hauv av, thiab lawv nyias daws nyias lub ncauj hnab. 12Yauxej tus tubtxib ua tib zoo tshawb, pib tshawb ntawm tus tijlaug hlob lub hnab los txog rau ntawm tus kwv ntxawg lub hnab, thiaj tshawb tau lub khob nyob hauv Npeenyamees lub hnab. 13Cov tijlaug thiaj dua rhe lawv tej tsho povtseg tu siab heev, lawv tsaws nra rau lawv tej neesluav thauj thiab rov los rau hauv nroog.
14Thaum Yudas thiab nws cov kwvtij rov los txog hauv Yauxej tsev, Yauxej tseem nyob hauv. Lawv txhos caug ntua rau hauv av pe Yauxej, 15Yauxej hais rau lawv hais tias, “Ua li cas nej lam ua li ko? Nej tsis paub hais tias tus neeg uas zoo li kuv no, muaj peevxwm paub tej xwmtxheej uas yuav muaj los tom hauv ntej no los?”
16Yudas teb hais tias, “Tus tswv, peb yuav teb li cas rau koj? Peb yuav ua li cas tawv dhau koj? Peb yuav ua li cas hais tau tias peb tsis muaj txim? Vajtswv tsis npog peb lub txim li lawm. Tsis yog tus uas luag nrhiav tau koj lub khob nyob hauv nws lub hnab thiaj ua koj qhev xwb, tiamsis tagnrho peb sawvdaws yuav ua koj qhev.”
17Yauxej teb hais tias, “Tsis yog li ntawd! Kuv tsis ua li nej hais ko! Tsuas yog tus uas muab kuv lub khob lawm thiaj yuav tau ua kuv tus qhev xwb. Dua li nej cov yuav tau rov mus tsev kaj siab lug thiab mus hais qhia rau nej txiv.”

Yudas Thov Kom Tso Npeenyamees

18Yudas txawm mus cuag Yauxej thiab thov hais tias, “Tus tswv, thov koj pub kuv nrog koj tham ob peb lo. Thov koj tsis txhob chim rau kuv, koj yeej zoo ib yam li Falaus lawm ntag. 19Tus tswv, koj nug peb hais tias, ‘Nej txiv puas tseem nyob lossis nej puas tshuav kwv lawm thiab?’ 20Peb teb koj hais tias, ‘Peb txiv tseem nyob, nws twb laus heev lawm thiab peb tshuav ib tug kwv ntxawg uas yug rau thaum peb txiv twb laus heev lawm. Tus tub no, tus tijlaug tuag lawm, thiab nws niam tshuav tib tug tub ntawd thiaj tseem ua neej nyob xwb, mas nws txiv hlub nws kawg li.’ 21Tus tswv, koj hais kom peb coj nws tuaj ntawm no, rau qhov koj xav pom nws, 22thiab peb twb teb rau koj hais tias, tus tub ntawd txiv tso tsis taus nws tseg li, yog nws tso leej txiv tseg, ces nws txiv yeej yuav tuag xwb. 23Ces koj hais tias, ‘Yog nej tsis coj nej tus kwv ntxawg nrog nej tuaj, ces nej yuav tsis pom kuv ntsejmuag ib zaug ntxiv li lawm.’
24“Thaum peb rov qab mus txog peb txiv, peb muab koj tej lus no piav huv tibsi rau nws mloog. 25Ces nws kom peb rov tuaj yuav mentsis mov mus noj. 26Peb teb nws hais tias, ‘Peb tsis kam mus lawm, yog peb tsis coj peb tus kwv ntxawg nrog peb mus, peb yuav tsis muaj cuabkav mus tshwm ntsejmuag rau tus nom nrad pom peb ntxiv lawm. Yog peb tus kwv ntxawg nrog peb mus, mas peb thiaj kam rov mus.’ 27Peb txiv hais rau peb hais tias, ‘Nej twb paub lawm hais tias Laxees uas yog kuv tus pojniam yug tau ob tug tub no rau kuv xwb. 28Ob tug tub no, muaj ib tug twb ncaim kuv lawm. Kuv xav hais tias, tsov twb tom nws thiab muab dua ntuag ua tej daim tas, rau qhov txij thaum ntawd los kuv yeej tsis pom nws li lawm. 29Yog nimno nej tseem coj tus no ncaim kuv mus thiab tseem muaj xwm los raug nws, mas ntshai tej kev quaj ntsuag uas nej tau ua rau kuv ntawd yuav txov kuv tus laus no txojsia li lauj.’ ”
30Yudas hais ntxiv hais tias, “Tus tswv, yog kuv tsis coj tus tub no nrog kuv rov qab, thaum kuv mus txog tsev, kuv txiv tsis pom tus tub no nrog kuv rov qab, ces nws yeej yuav npo pa tuag. Nws muab nws txojsia cog nkaus rau nws tus tub no xwb, 31thiab nws twb laus heev lawm, ces nyob tsam tej kev quaj ntsuag uas peb ua rau nws no yuav txov nws txojsia. 32Tsis tas li no xwb, kuv tseem tau coglus muab kuv txojsia pauv tus tub no rau kuv txiv thiab. Kuv coglus rau nws lawm, yog hais tias kuv tseem tsis coj tus tub no rov mus rau nws, ces kuv yog tus ris lub txim no mus tas kuv simneej. 33Tus tswv, thov koj tso tus tub no nrog cov tijlaug rov mus tsev, cia kuv nrog koj nyob ua koj qhev hloov tus tub no chaw. 34Yog tsis tau tus tub no nrog kuv rov mus tsev, kuv yuav ua li cas muaj cuabkav rov mus cuag tau kuv txiv? Kuv tsis xav pom txojkev puastsuaj no los raug kuv txiv li.”