45

Giô-sép tỏ thật cho anh em mình biết và sai người về rước cha già

1Giô-sép không thể nào đè nén cảm xúc được nữa. Ông hét lớn, đuổi mọi người chung quanh: "Hãy ra ngoài tất cả!" Vậy, trong phòng chỉ còn Giô-sép và các anh em. 2Ông khóc nức nở; các nhân viên trong dinh tể tướng, và cả hoàng cung Ai-cập đều nghe.
3Ông tỏ thật với các anh em: "Tôi là Giô- sép. Cha tôi còn sống không?" Trước việc quá bất ngờ, các anh em kinh ngạc sửng sốt, không trả lời được.
4Ông ôn tồn: "Các anh em lại đây." Họ bước lại gần. Ông tiếp: "Tôi là Giô-sép, đứa em các anh bán qua xứ Ai-cập." 5Bây giờ đừng buồn phiền trách móc nhau về việc ấy nữa, vì Thượng Đế sai tôi đến đây trước để bảo toàn mạng sống các anh. 6Nạn đói đã hoành hành 2 năm nay, và còn những 5 năm mất mùa nữa. 7Thượng Đế đưa tôi đến đây trước, để giải cứu các anh khỏi nạn đói, cho dòng dõi các anh được trường tồn. 8Không phải tại các anh, nhưng Thượng Đế xếp đặt cho tôi đến đây làm cố vấn cho vua, và làm Tể tướng, cầm quyền cả nước Ai-cập.
9“Các anh hãy về nhà gấp, thưa với cha: 'Giô-sép, con của cha, nhắn rằng: Thượng Đế đã lập con làm Tể tướng nước Ai-cập, xin cha xuống đây với con, đừng trì hoãn. 10Cha sẽ sống tại xứ Gô-sen, như thế cha con mình được gần nhau: cha, các anh em, các cháu, bầy chiên, bầy bò và mọi tài sản của cha. 11Con sẽ cung cấp lương thực, để cha và mọi người trong nhà ta khỏi phải đói khổ, vì còn đến 5 năm đói kém nữa.' 12Này, các anh và Bên-gia-min em tôi đã chứng kiến chính tôi nói chuyện với các anh em. 13Các anh em hãy thuật cho cha nghe vinh quang, uy quyền của tôi tại Ai-cập, và mau đưa cha đến đây."
14Giô-sép ôm choàng lấy Bên-gia-min em mình mà khóc; Bên-gia-min cũng khóc. 15Giô-sép hôn các anh và khóc. Rồi anh em nói chuyện với Giô-sép.

Vua chấp thuận thỉnh cầu của Giô-sép

16Vua Ai-cập được tin anh em của Giô- sép đã đến. Vua và quần thần rất mừng. 17Vua sốt sắng bảo Giô-sép: "Hãy bảo anh em ngươi chuẩn bị lừa trở về xứ Ca-na-an, 18rước thân phụ ngươi và toàn gia đình đến đây, ta sẽ cho các ngươi phần đất tốt nhất của Ai-cập, các ngươi sẽ hưởng hoa mầu của đất. 19Ngươi hãy lấy xe ngựa Ai-cập cho họ đem về chở vợ con và rước thân phụ ngươi đến đây. 20Đừng tiếc tài sản mình, vì sản vật tốt nhất của Ai-cập sẽ thuộc về các ngươi."
21Các con trai Y-sơ-ra-ên liền sửa soạn lên đường. Giô-sép cấp cho họ xe ngựa, theo lệnh vua, cùng với lương thực đi đường. 22Giô-sép cũng cấp y phục cho mỗi người, riêng Bên-gia-min được 5 bộ áo và 300 lạng bạc. 23Giô-sép gửi về cho cha 10 con lừa chở sản vật quý của Ai-cập, và 10 lừa cái chở gạo, bánh và lương thực cho cha đi đường. 24Giô-sép tiễn các anh em lên đường, và căn dặn: "Xin đừng cãi nhau dọc đường." 25Từ Ai-cập, các anh em hăm hở trở về nhà Gia-cốp, cha mình, tại xứ Ca-na- an.

Gia-cốp sửa soạn đi xuống Ai-cập

26Họ hớn hở thưa: "Giô-sép hãy còn sống, và làm Tể tướng nước Ai-cập!" Nhưng Gia-cốp vẫn thờ ơ lạnh lùng, không tin lời họ. 27Khi nghe các con thuật những lời Giô-sép nhắn, và nhìn thấy các cỗ xe ngựa Giô-sép gửi về, tinh thần Gia-cốp liền hồi tỉnh. 28Ông nói: "Đúng rồi, Giô-sép con ta còn sống! Ta sẽ đi thăm nó trước khi qua đời."