45

Yosepv Bun Ninh Nyei Muoz-Doic Zieqv Duqv Ninh

1Yosepv haiz nyienz maiv jienv, wuom-mueic oix cuotv haic aqv, ziouc beqv souv ninh nyei ga'hlen nyei mienh, “Meih mbuo yietc zungv cuotv mingh maah!” Yosepv bun ninh nyei muoz-doic hiuv duqv ninh wuov zanc, maiv maaih yietc dauh ga'hlen mienh yiem. 2Yosepv qaqv nyiemv mbui nyei, I^yipv Mienh ziouc haiz mi'aqv, aengx sing mingh taux hungh dinc wuov.
3Yosepv mbuox ninh nyei muoz-doic, “Yie se Yosepv. Yie nyei die corc yiem nyei fai?” Ninh nyei muoz-doic haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv, ninh mbuo hnyouv waaic nzengc, zungv maiv haih dau.
4Yosepv ziouc mbuox ninh mbuo, “Tov meih mbuo daaih fatv deix maah!” Ninh mbuo ziouc mingh fatv. Yosepv gorngv, “Yie se meih mbuo nyei youz, Yosepv, dongh gorx mbuo maaic mingh I^yipv Deic-Bung wuov dauh. 5Meih mbuo maiv dungx hnyouv mun, winx ganh zoux dorngc laaix maaic yie daaih naaiv. Se Tin-Hungh paaiv yie daaih ndaangc meih mbuo weic njoux mienh camv nyei maengc. 6Deic-bung ngorc duqv i hnyangx aqv. Corc aengx maaih biaa hnyangx maiv haih zuangx, maiv haih siou. 7Tin-Hungh paaiv yie daaih ndaangc meih mbuo, weic meih mbuo liouh deix mienh yiem naaiv lungh ndiev, yaac longc naaiv nyungc domh za'eix njoux gorx mbuo cuotv.
8“Hnangv naaiv se maiv zeiz gorx mbuo bun yie daaih naaiv. Se Tin-Hungh ganh paaiv yie daaih. Ninh bun yie hnangv Faalo Hungh nyei die, zoux ninh nyei biauv zong nyei ziouv, yaac gunv nzengc I^yipv Deic-Bung. 9Ih zanc gaanv nzuonx mingh mbuox yie nyei die, ninh nyei dorn, Yosepv, hnangv naaiv nor gorngv, ‘Tin-Hungh bun yie zoux I^yipv Deic-Bung nyei ziouv. Die oix zuqc siepv-siepv nyei daaih yie naaiv, maiv dungx ngaih. 10Die haih yiem naaiv, Gosen Deic, nitv fatv deix yie, die ganh caux die nyei dorn-jueiv fun-faqv, ngongh guanh, ba'gi yungh guanh, yungh guanh, liemh yietc zungv maaih nyei ga'naaiv. 11Hnangv naaiv yie haih goux die, weic zuqc aengx maaih biaa hnyangx domh ngorc. Maiv zeiz nor aeqv, die caux die nyei biauv zong mienh caux die maaih nyei yietc zungv ndortv naanc kouv.’+”
12Yosepv aengx gorngv, “Meih mbuo dauh dauh gorx aengx caux yie nyei youz, Mben^yaa^min, zieqv duqv ih zanc caux meih mbuo gorngv waac se yie, Yosepv. 13Gorngv mbuox die, yie yiem I^yipv Deic-Bung duqv nyei yietc zungv njang-laangc. Gorngv nzengc meih mbuo buatc nyei jauv-louc bun die muangx. Yaac oix zuqc gaanv jienv dorh yie nyei die daaih naaiv.”
14Yosepv qam jienv ninh nyei youz, Mben^yaa^min, nyiemv. Mben^yaa^min yaac qam jienv ninh nyei gorx nyiemv. 15Yosepv aengx zom ninh nyei dauh dauh gorx aengx nyiemv. Nqa'haav ninh nyei muoz-doic caux ninh gorngv waac.
16Yosepv nyei muoz-doic daaih nyei fienx sing taux hungh dinc. Faalo Hungh caux ninh nyei zuangx jien a'hneiv haic aqv. 17Faalo Hungh gorngv mbuox Yosepv, “Mbuox meih nyei muoz-doic, ‘Oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. Zorqv ga'naaiv bun meih mbuo nyei lorh tor jienv nzuonx Kaa^naa^an Deic-Bung. 18Bienh meih mbuo nyei die caux meih mbuo nyei hmuangv doic daaih yie naaiv. Yie oix bun I^yipv Deic-Bung gauh longx jiex nyei ga'naaiv ninh mbuo. Naaiv norm deic-bung maaih haaix nyungc longx jiex ninh mbuo duqv nyanc aqv.’
19“Meih yaac oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. Dorh I^yipv Deic-Bung nyei ngongh cie mingh bienh meih mbuo nyei fu'jueiv caux meih mbuo nyei auv, yaac oix zuqc dorh meih mbuo nyei die daaih. 20Meih mbuo maiv dungx korv-fiqv meih mbuo nyei ga'naaiv weic zuqc I^yipv Deic-Bung maaih gauh longx jiex nyei ga'naaiv se benx meih mbuo nyei.’+”
21I^saa^laa^en nyei dorn mbuo ziouc ei jienv zoux. Yosepv yaac ei jienv Faalo Hungh paaiv nyei waac bun ngongh cie ninh mbuo, yaac bun jienv ndaamv-jauv nyei bienh fuix. 22Ninh nyei gorx mbuo, ninh bun yietc dauh yietc yiemc lui-houx yienc. Mv baac Mben^yaa^min ninh bun i joih cietv lungz nyaanh caux biaa yiemc lui-houx. 23Yosepv fungx ziepc dauh lorh tor jienv I^yipv Deic-Bung longx jiex nyei ga'naaiv mingh bun ninh nyei die. Aengx fungx ziepc dauh lorh nyeiz tor mbiauh caux njuov caux bun ninh nyei die yiem ndaamv-jauv nyanc nyei bienh fuix. 24Yosepv ziouc fungx ninh nyei muoz-doic cuotv jauv nzuonx. Oix mingh wuov zanc ninh gorngv, “Ndaamv-jauv meih mbuo maiv dungx da'hauv ox!”
25Wuov deix muoz-doic ziouc yiem I^yipv Deic-Bung nzuonx taux Kaa^naa^an Deic-Bung, ninh mbuo nyei die wuov. 26Ninh mbuo mbuox ninh mbuo nyei die, “Aa die aah! Yosepv corc yiem nyei aex! Ih zanc ninh gunv nzengc yietc norm I^yipv Deic-Bung.” Yaakopv mouh mengh mouh baeqc nyei, maiv sienx ninh mbuo nyei waac. 27Ninh nyei dorn mbuo gorngv nzengc Yosepv nyei waac bun ninh muangx. Yaakopv yaac buatc Yosepv bun daaih zipv ninh mingh I^yipv wuov deix ngongh cie, ninh nyei hnyouv ziouc fingv daaih aqv. 28I^saa^laa^en gorngv, “Buangv hnyouv aqv. Yie nyei dorn, Yosepv, yiem nyei. Yie maiv gaengh daic, yie oix mingh buatc yietc mueic ninh.”