48

Gia-cốp gần chết chúc phước cho Ép-ra- im và Ma-na-se, hai con trai của Giô-sép

1Sau đó ít lâu, Giô-sép hay tin cha bị đau, liền dẫn hai con là Ma-na-se và Ép-ra-im đến thăm. 2Nghe Giô-sép đến, Y-sơ-ra-ên cố gắng ngồi dậy trên giường.
3Gia-cốp bảo Giô-sép: "Thượng Đế Toàn năng đã xuất hiện, ban phúc cho cha tại Lu- xơ, xứ Ca-na-an. 4Ngài phán: Ta sẽ làm cho con sinh sôi nẩy nở nhanh chóng, trở thành một dân tộc đông đúc; Ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi con làm cơ nghiệp vĩnh viễn.' 5Bây giờ, hai đứa con trai con đã sinh tại Ai-cập trước khi cha đến, là Ép-ra-im và Ma-na-se sẽ thuộc về cha, và hưởng cơ nghiệp của cha như Ru-bên và Si-mê-ôn. 6Còn những đứa con sinh sau sẽ thuộc về con, và hưởng cơ nghiệp của con thế cho Ép-ra-im và Ma-na-se. 7Khi cha đi đường từ Pha-đan về Ca-na-an, gần đến Ép-ra-ta, mẹ con từ biệt cha, qua đời. Cha chôn mẹ bên con đường về Bê-liêm."
8Thấy hai con Giô-sép, Y-sơ-ra-ên liền hỏi: "Các cháu đó phải không?" 9Giô-sép thưa: "Vâng, đây là hai con trai Thượng Đế đã cho con tại Ai-cập." Gia-cốp bảo: "Dẫn lại đây để cha chúc phúc lành cho hai cháu." 10Vì tuổi già, Y-sơ-ra-ên không nhìn thấy rõ nên Giô-sép dắt hai con lại gần cho cha ôm hôn chúng nó. 11Y-sơ-ra-ên vui mừng: "Trước cha tưởng không bao giờ thấy lại mặt con, mà bây giờ Thượng Đế cho cha thấy được các cháu nữa." 12Giô-sép đỡ hai con ra khỏi đầu gối, rồi khom lưng cúi mặt xuống đất. 13Tay phải ông nắm Ép- ra-im để đưa sang phía trái Y-sơ-ra-ên, tay trái ông nắm Ma-na-se để đưa sang phía tay phải của cha. 14Nhưng Y-sơ-ra-ên đặt tay phải lên đầu Ép-ra-im, là đứa nhỏ, và tay trái lên đầu Ma-na-se, đứa lớn, 15rồi chúc phúc lành cho Giô-sép: "Cầu xin Thượng Đế của Áp-ra-ham và Y-sác, tổ phụ con, Thượng Đế đã chăn dắt con từ khi ra đời cho đến nay, 16là Thiên sứ đã giải cứu con khỏi mọi tai họa, ban phúc lành cho hai đứa trẻ này, cho chúng nó nối danh con, danh Áp-ra-ham và Y-sác, tổ phụ con, cho dòng dõi chúng nó gia tăng đông đúc trên mặt đất."
17Khi thấy cha đặt tay phải lên đầu Ép- ra-im, Giô-sép không bằng lòng, nên cầm tay áy đặt qua đầu Ma-na-se. 18Ông nói: "Thưa, cha nhầm rồi. Đứa này là con trưởng, cha nên đặt tay phải lên đầu nó." 19Nhưng Gia-cốp không chịu: "Cha biết chứ, không phải nhầm đâu con. Ma-na-se sẽ thành một dân tộc lớn, nhưng em nó sẽ lớn hơn, dòng dõi sẽ đông đảo vô cùng."
20Gia-cốp lại chúc phước cho hai đứa trẻ: "Vì hai cháu mà sau này dân Y-sơ-ra-ên sẽ chúc nhau: Câu Thượng Đế ban cho anh được giống như Ép-ra-im và Ma-na-se." Vậy, Gia-cốp đặt Ép-ra-im trước Ma-na-se.
21Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sép: "Cha sắp qua đời, nhưng Thượng Đế sẽ ở với các con, đưa các con về quê hương Ca-na-an. 22Cha sẽ cho con phần đất nhiều hơn các anh em, là đất dân A-mô-rít mà cha đã chiếm được bằng cung kiếm."