48

Yakhauj Foom Koob Hmoov rau Efalayees thiab Manaxes

1Tom qab ntawd muaj neeg mus qhia rau Yauxej hais tias, nws txiv mob hnyav heev. Yauxej thiaj coj nws ob tug tub uas yog Manaxes thiab Efalayees mus xyuas nws txiv Yakhauj. 2Thaum muaj neeg mus qhia rau Yakhauj paub hais tias, nws tus tub Yauxej tuaj xyuas nws, nws thiaj ua tiag sawv saum txaj los zaum. 3Yakhauj hais rau Yauxej hais tias, “Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tau tshwm los rau kuv pom pem lub nroog Luxes uas nyob hauv tebchaws Kana-as thiab foom koob hmoov rau kuv. 4Vajtswv hais rau kuv hais tias, ‘Kuv yuav pub rau koj muaj tubki coob, koj cov xeebntxwv yuav huamvam mus ua ntau haivneeg, kuv yuav muab lub tebchaws no pub rau koj cov xeebntxwv nyob ua lawv tug mus ibtxhis li.’ ”
5Yakhauj rov hais rau Yauxej hais tias, “Koj ob tug tub uas yog Efalayees thiab Manaxes uas yug ua ntej kuv los nyob hauv tebchaws Iziv no, nkawd puavleej yog kuv tubki, ib yam li Lunpees thiab Xime-oos nkawd ntag. 6Yog koj tseem muaj tub ntxiv, lawv yuav tsis yog kuv cov tub lawm; tej qubtxeeg qubteg uas lawv yuav tau txais yog los ntawm Efalayees thiab Manaxes nkawd lawm xwb. 7Thaum kuv rov pem tebchaws Mexuputamias los koj niam Laxees tau tuag rau hauv tebchaws Kana-as, tsis deb ntawm Efalates. Mas ua rau kuv tau kev quaj ntsuag, kuv thiaj muab nws faus rau ntawm ntug kev uas mus rau hauv lub zos Efalates.” (Uas nimno yog lub nroog Npelehees.)
8Thaum Yakhauj pom Yauxej ob tug tub, nws nug hais tias, “Ob tug tub no yog leejtwg?”
9Yauxej teb hais tias, “Ob tug tub no yog kuv ob tug tub uas Vajtswv muab pub rau kuv hauv lub tebchaws Iziv no ntag.”
 Yakhauj txawm hais tias, “Coj nkawd los rau kuv saib, kuv yuav foom koob hmoov rau nkawd.”
10Rau qhov Yakhauj hnubnyoog laus heev lawm, nws ob lub qhovmuag plooj thiab pom kev tsis tseeb pestsawg. Yauxej thiaj coj Yauxej ob tug tub los rau Yakhauj saib, Yakhauj thiaj puag nkaus thiab nwj nkawd. 11Yakhauj hais rau Yauxej hais tias, “Kuv tsis xav hais tias, kuv yuav rov pom koj lub ntsejmuag ib zaug ntxiv li, tiamsis nimno Vajtswv twb pub kuv pom koj cov menyuam lawm thiab.” 12Ces Yauxej thiaj tsaws nkawd ntawm Yakhauj xubntiag los Yauxej txhos caug ntua nyo ua ntsejmuag ti nkaus rau hauv av pe Yakhauj.
13Yauxej tuav nws ob tug tub tes mus cuag nws txiv. Yauxej sab tesxis tuav Efalayees tes mus rau Yakhauj sab teslaug, thiab nws sab teslaug tuav Manaxes tes mus rau Yakhauj sab tesxis. 14Tiamsis Yakhauj muab nws ob txhais tes sib qhaib, nws cev nws sab tesxis mus tuav Efalayees uas yog tus kwv lub taubhau, thiab nws cev sab teslaug mus tuav Manaxes uas yog tus tijlaug lub taubhau. 15Ces Yakhauj txawm foom koob hmoov rau Yauxej li no:
  “Thov Vajtswv tus uas kuv yawgkoob Anplahas
  thiab kuv txiv Ixaj pehawm, foom koob hmoov rau
   ob tug metub no!
  Thov Vajtswv, tus uas coj kuv txoj haukev
  los txog niaj hnub no, foom koob hmoov rau nkawd!
  16Thov tus timtswv ceebtsheej
  uas nws tau cawm kuv dim ntawm tej kev ntxhov siab,
   foom koob hmoov rau nkawd!
  Thov kom kuv lub npe, kuv yawg Anplahas
  lub npe, thiab kuv txiv Ixaj lub npe nyob nrog
   ob tug tub no mus!
  Thov kom nkawd muaj tubki thiab xeebntxwv
   huamvam ua ib haivneeg coob.”
17Yauxej ntxhov siab heev thaum nws pom nws txiv muab nws txiv sab tesxis tso rau saum Efalayees taubhau, yog li ntawd, nws thiaj tshem nws txiv txhais tes saum Efalayees taubhau mus tso rau saum Manaxes taubhau. 18Yauxej hais rau Yakhauj hais tias, “Txiv, ua li ko tsis yog lawm. Tus no yog tus tub hlob, tso koj txhais tesxis rau saum nws taubhau.”
19Yakhauj tsis kam, nws hais tias, “Tub, kuv paub lawm, kuv paub zoo. Manaxes cov xeebntxwv yuav huamvam coob thiab ua ib haivneeg tseemceeb. Tiamsis nws tus kwv yuav tau ua neeg tseemceeb dua nws tus tijlaug, thiab nws tej xeebntxwv tseem yuav huamvam coob thiab ua ntau haivneeg.”
20Yog li ntawd, hnub ntawd Yakhauj foom koob hmoov rau nkawd hais tias, “Yog cov Yixalayees foom koob hmoov rau ib tus twg, lawv yuav tsum tuav neb ob lub npe. Lawv yuav hais tias, ‘Thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj ib yam li foom rau Efalayees thiab Manaxes nkawd.’ ” Qhov uas Yakhauj ua li no twb yog nws muab Efalayees tso ua Manaxes ntej.
21Ces Yakhauj hais rau Yauxej hais tias, “Koj twb pom lawm hais tias, kuv twb yuav tuag, tiamsis Vajtswv yuav nrog nraim koj nyob thiab yuav coj koj rov qab mus nyob pem koj tej yawgkoob lub tebchaws. 22Kuv yuav muab lub nroog Sekhees, cheebtsam uas zoo ua noj ua haus uas kuv nqa ntaj nqa hneev mus txeeb tau ntawm cov neeg Amaules tes los pub rau koj ua koj tug, kuv tsis pub rau koj cov tijlaug.”