4

Ca-in Cachĩt Aben

1Adam cớp Ê-va, lacuoi án, alới táq cha amia apu, canỡt muoi lám con samiang; chơ alới amứh con alới ramứh Ca-in. Ê-va pai neq: “Cứq têq canỡt con samiang nâi la cỗ nhơ Yiang Sursĩ chuai.”
2Ntun ễn, Ê-va canỡt a‑ễm Ca-in, ramứh Aben. Toâq alới toâr cỡt carsai, Aben táq ranáq bán cữu, ma Ca-in táq ranáq chóh saro sapua.
3Bữn muoi tangái Ca-in dững crơng án chóh ễ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 4Ma Aben la yoc ễ sang tê; ngkíq án dững con cữu roah pốh dâu cớp nsễng cữu ki. Yiang Sursĩ sâng bũi cớp Aben, cỗ nhơ tễ máh crơng án chiau sang. 5Ma Yiang Sursĩ tỡ bữn sâng bũi chóq Ca-in cớp crơng án chiau sang ki. Yuaq ngkíq, Ca-in sâng ũan lứq tâng mứt án, cớp moat án chốh asễng.
6Yiang Sursĩ blớh Ca-in neq: “Nŏ́q mới sâng ũan lứq? Cớp nŏ́q mới chốh moat asễng? 7Khân mới táq ranáq pĩeiq, cứq sâng bũi cớp mới tê. Ma khân mới táq ranáq tỡ bữn pĩeiq, ŏ́c lôih ỡt cheq mới cớp yoc ễ táq mới. Ŏ́c lôih nâi ỡt ríng cheq ngoah toong ariang cula yoc ễ palŏ́ng cáp mới. Ma cóq mới riap tễ ŏ́c lôih ki.”
8Bữn muoi tangái Ca-in pai chóq Aben, a‑ễm án: “Hâi! Hái pỡq chu sarái.”
 Ma bo alới ỡt tâng sarái, Ca-in palŏ́ng cớp cachĩt Aben.
9Yiang Sursĩ blớh Ca-in neq: “Nléq Aben, a‑ễm mới?”
 Ma Ca-in ta‑ỡi: “Cứq tỡ dáng! Nŏ́q cứq ỡt kĩaq níc án tỡ?”
10Chơ Yiang Sursĩ blớh ễn Ca-in neq: “Mới khoiq táq ntrớu chóq án? Sanua, cutễq nguaiq aham a‑ễm ca mới khoiq cachĩt. Nâi la riang sưong án arô cứq tễ cutễq, sễq yỗn cứq carláh dỡq yỗn án. 11Cỗ tian mới cachĩt án cớp táq aham án tahóc tâng cutễq, mới cóq roap ŏ́c pupap. Cứq ễ tuih aloŏh mới tễ cutễq o nâi. 12Toâq mới chóh ŏ́c ntrớu tâng cutễq mới ỡt, cutễq ki tỡ bữn amia crơng sana yỗn mới bữn. Cớp cóq mới dễq chu nâi chu ki níc toau tũiq anhúq mới.”
13Ma Ca-in atỡng loah Yiang Sursĩ neq: “Nheq tữh máh ramứh túh coat nâi cứq tỡ rơi chĩuq. 14Tangái nâi anhia tuih aloŏh cứq tễ cutễq o nâi, cớp tỡ yỗn cứq ỡt noâng choâng moat anhia. Cứq cóq dễq chu nâi chu ki níc tâng cốc cutễq nâi. Khân noau ramóh cứq, án ễ cachĩt cứq.”
15Ma Yiang Sursĩ atỡng loah Ca-in neq: “Tỡ cỡn ngkíq. Khân bữn cũai aléq ma cachĩt mới, cũai ki cóq roap ŏ́c túh coat clữi tễ mới tapul trỗ ễn.”
 Chơ Yiang Sursĩ yỗn Ca-in bữn muoi tếc dŏq cũai canŏ́h dáng alới tỡ têq cachĩt án.
16Moâm ki án loŏh tễ Yiang Sursĩ, cớp án dễq níc chu nâi chu ki tâng cruang Not coah angia mandang loŏh nưong Ê-dên.
17Vớt ki, Ca-in cớp lacuoi án, alới táq cha amia apu. Lacuoi án canỡt muoi lám con samiang ramứh Ê-nóc. Bo ki Ca-in ayứng muoi vil. Án amứh vil ki Ê-nóc tũoiq ramứh con samiang án.
18Ê-nóc amia con samiang ramứh I-rat. I-rat amia con samiang ramứh Mê-huya-el. Mê-huya-el amia con samiang ramứh Mê-tusa-el. Cớp Mê-tusa-el amia con samiang ramứh Lamec.
19Lamec ĩt bar lám lacuoi. Lacuoi nỡm ramứh Adáh. Lacuoi cỗiq ramứh Si-láh. 20Adáh canỡt con samiang ramứh Yabal. Yabal táq dống aroâiq; án cỡt cũai tễ dâu lứq aloŏh ngê táq ngkíq. Cũai ca ỡt tâng dống aroâiq, alới bán tariac ntroŏq. 21Yabal bữn a‑ễm ramứh Yubal. Cớp Yubal cũai dâu lứq tapáih achúng cớp plóng máh crơng lampỡiq. 22Si-láh bữn con samiang, ramứh Tubal Ca-in. Tubal Ca-in la cũai dâu lứq têq dudễr tac. Cớp án bữn amuaq ramứh Nama.
23Ngkíq, Lamec atỡng bar lám lacuoi án neq: “Adáh cớp Si-láh, lacuoi cứq ơi! Anhia tamứng santoiq cứq nâi. Cứq khoiq cachĩt manoaq cũai póng ca khoiq táq bớc cứq nhũang, la cũai ca khoiq táq yỗn sâiq cứq cỡt trúc. 24Khân cũai aléq ma cachĩt Ca-in, Yiang Sursĩ lứq carláh dỡq yỗn cũai ki tapul trỗ hỡn tễ ŏ́c túh coat Ca-in cóq roap cỗ án cachĩt chíq Aben. Ma khân cũai aléq cachĩt cứq, ki Yiang Sursĩ ễ carláh dỡq chóq cũai ki tapul chít tapul trỗ hỡn tễ cũai ca cachĩt chíq Ca-in ễn.”

Tŏ́ng Adam

25Adam cớp lacuoi án, alới amia muoi lám con samiang ễn, chơ Ê-va amứh con ki Sêt, yuaq án pai neq: “Yiang Sursĩ yỗn cứq bữn muoi lám ễn con samiang dŏq pláih loah Aben ma Ca-in khoiq cachĩt chơ.”
26Sêt amia muoi lám con samiang tê. Án amứh con ki la Ê-nôih. Tữ ki, máh cũai mbỡiq arô cớp câu nhơ ramứh Yiang Sursĩ.