4

Ka-ees thiab Anpees

1Adas nrog Evas uas yog nws pojniam pw, ces Evas txawm xeeb tub. Evas yug tau ib tug tub thiab nws hais tias, “Vim tus TSWV pab kuv, kuv thiaj tau ib tug tub.” Yog li ntawd, nws thiaj tis tus tub ntawd npe hu ua Ka-ees. 2Tom qab ntawd nws rov yug tau ib tug tub, thiab nws tis npe hu ua Anpees. Anpees yog ib tug tub yug yaj, tiamsis Ka-ees yog ib tug tub ua qoobloo. 3Muaj ib hnub Ka-ees nqa tej qoobloo uas nws sau tau los coj tuaj fij rau tus TSWV. 4Ces Anpees kuj muab nws tej menyuam yaj uas yog thawj tug, coj tuaj tua, thiab nws xaiv tej nqaij zoo fij rau Vajtswv. Tus TSWV txaus siab heev rau Anpees thiab nws tej khoom fij, 5tiamsis Ka-ees thiab nws tej khoom fij tsis haum Vajtswv siab. Yog li ntawd, Ka-ees thiaj chim thiab ua ntsejmuag npautaws vog. 6Ces tus TSWV hais rau Ka-ees hais tias, “Vim li cas koj yuav chim ua luaj li? Vim li cas koj ua ntsejmuag npautaws vog li ko?” 7Yog koj yeej ua qhov zoo, kuv yuav txais koj tej khoom fij, tiamsis yog koj ua phem, txojkev txhaum zov rawv ntawm koj qhovrooj yuav tom koj. Txojkev txhaum xav ua tus kav koj, tiamsis koj yuav tsum ua kom koj kovyeej nws.
8Tom qab ntawd, Ka-ees hais rau nws tus kwv Anpees hais tias, “Wb tawm mus yos ua si nram teb.” Thaum nkawd mus txog nram teb lawm, Ka-ees txawm ntxeev siab rau nws tus kwv thiab muab nws tus kwv tua tuag lawm.
9Tus TSWV nug Ka-ees hais tias, “Koj tus kwv Anpees mus dua qhov twg lawm?”
 Nws teb hais tias, “Kuv tsis paub. Kuv yog tus uas saib xyuas kuv tus kwv los?”
10Ces tus TSWV hais tias, “Vim li cas koj yuav ua nruj ua tsiv li ko? Koj tus kwv cov ntshav uas ntws rau hauv av twb quaj hu kuv, thov kom kuv ua pauj rau koj ntag. 11Nimno koj raug lo lus foom tsis zoo thiab raug ntiab tawm ntawm thaj av uas nqus koj tus kwv uas koj muab tua lawm cov ntshav. 12Txawm yog koj khwv cog qoobloo ntau npaum li cas los tej av ntawd yuav ua rau koj tej qoobloo hlob tsis taus. Koj yuav ua neeg lojleeb mus thoob qab ntuj tsis muaj vaj tsis muaj tsev nyob.”
13Ka-ees hais rau tus TSWV hais tias, “Koj rau txim rau kuv hnyav tshaj qhov kuv yuav ris taus lawm. 14Koj ntiab kuv tawm ntawm thaj av no thiab tawm ntawm koj lub xubntiag mus. Kuv yuav ua neeg lojleeb mus thoob qab ntuj tsis muaj vaj tsis muaj tsev nyob, thiab leejtwg ntsib kuv los yuav tua kuv povtseg.”
15Tiamsis tus TSWV teb hais tias, “Yeej tsis tau li, yog leejtwg tua Ka-ees povtseg, mas tus ntawd yuav raug txim xya npaug ntxiv.” Yog li ntawd, tus TSWV thiaj ntaus cim rau Ka-ees lub cev kom leejtwg pom los tsis txhob tua Ka-ees povtseg. 16Ces Ka-ees thiaj khiav ntawm tus TSWV lub xubntiag thiab mus nyob rau ib lub tebchaws hu ua “Ncig mus ncig los” uas yog nyob ntawm lub Vaj Edees sab hnubtuaj.

Ka-ees Cov Xeebntxwv

17Ka-ees thiab nws tus pojniam yug tau ib tug tub, nkawd tis nws lub npe hu ua Enauj. Ka-ees rhawv tau ib lub nroog thiab nws muab lub nroog ntawd tis npe hu ua Enauj raws li nws tus tub lub npe. 18Enauj muaj ib tug tub hu ua Iladis, nws yog Mehuya-ees txiv, Mehuya-ees muaj ib tug tub hu ua Methusa-ees, thiab Methusa-ees muaj ib tug tub hu ua Lamej. 19Lamej yuav ob tug pojniam, ib tug hu ua Adahes thiab ib tug hu ua Xilas. 20Adahes yug tau ib tug tub hu ua Yanpas, Yanpas yog yawgkoob ntawm cov neeg uas yug tsiaj txhu thiab nyob tsevntaub. 21Yanpas muaj ib tug kwv hu ua Yunpas, Yunpas yog yawgkoob ntawm cov neeg uas txawj ntaus nkauj nogncas thiab tshuab raj. 22Xilas yug tau ib tug tub hu ua Tunpas Ka-ees, nws txawj ntaus txhua yam cuabyeej uas yog muab tooj muab hlau ntaus. Tunpas Ka-ees tus muam hu ua Na-amas.
23Lamej hais rau nws ob tug pojniam tias,
  “Adahes thiab Xilas, neb cia li mloog kuv hais:
  kuv tau tua ib tug txivneej povtseg
  vim nws ua rau kuv raug mob, kuv tua ib
  tug tub hluas povtseg vim nws ntaus kuv.
  24Yog leejtwg tua Ka-ees nws yuav raug txim xya npaug,
  yog leejtwg tua kuv tus ntawd yuav raug txim xya caum xya npaug.”

Xej thiab Enauses

25Adas rov nrog nws tus pojniam pw, Evas thiaj rov yug tau ib tug tub, Evas hais tias, “Vajtswv pub kuv muaj dua ib tug tub los sawv Anpees, tus uas Ka-ees muab tua lawm chaw.” Yog li ntawd, nws thiaj tis tus tub ntawd npe hu ua Xej. 26Xej muaj ib tug tub, thiab Xej muab tis npe hu ua Enauses. Txij thaum ntawd los neeg txawm pib tuav tus TSWV lub npe pehawm tus TSWV.