4

Kaa^in Caux Aa^mbaen

1Aa^ndam caux ninh nyei auv, Haawaa, nitv liuz doic, ninh nyei auv ziouc maaih jienv sin aqv. Yungz duqv dauh dorn daaih. Ninh ziouc gorngv, “Ziouv tengx yie duqv dauh dorn daaih aqv.” Ninh ziouc cuotv mbuox heuc Kaa^in. 2Nqa'haav ninh aengx yungz Kaa^in nyei youz, Aa^mbaen.
 Aa^mbaen hlo daaih ninh yungz ba'gi yungh. Kaa^in aeqv, zoux liangx-ndeic.
3Jiex daaih, maaih hnoi Kaa^in dorh deix ninh nyei ndeic zaangc cuotv nyei ga'naaiv-zuangx daaih fongc horc bun Ziouv. 4Aa^mbaen dorh deix yiem ninh nyei ba'gi yungh guanh gu'nyuoz nyei daauh toi dorn caux ba'gi yungh nyei hmei daaih fongc horc. Ziouv buangv hnyouv Aa^mbaen caux ninh fongc horc nyei ga'naaiv. 5Mv baac Kaa^in caux ninh fongc horc nyei ga'naaiv Tin-Hungh maiv buangv hnyouv aqv. Kaa^in ziouc qiex jiez haic. Hmien mapv maengh mapv hmuangx nyei.
6Ziouv ziouc gorngv mbuox Kaa^in, “Meih zoux haaix nyungc qiex jiez, hmien ndongc naaic hmuangx? 7Meih zoux duqv horpc nor, yie buangv hnyouv meih. Laaix meih zoux maiv horpc, zuiz mbaapv jienv wuov gaengh ndaangc oix gunv jienv meih, mv baac meih oix zuqc borngz taux hingh.”
8Kaa^in gorngv mbuox ninh nyei youz, Aa^mbaen, “Mbuo mingh wuov jiex ndeic orqc?” Mingh taux ndeic, Kaa^in ziouc caa jienv ninh nyei youz daix guangc mi'aqv.
9Ziouv naaic gaax Kaa^in, “Meih nyei youz, Aa^mbaen, jiex haaix mi'aqv?”
 Kaa^in dau, “Yie maiv hiuv niaa. Yie corc oix zuqc goux yie nyei youz fai?”
10Ziouv aengx gorngv, “Meih zoux cuotv haaix nyungc sic? Meih nyei youz nyei nziaamv yiem ndau-ndiev heuc jienv cuotv daaih gox yie. 11Ih zanc yie houv jienv meih. Yangh naaiv jiex meih maiv duqv zoux ndeic, weic zuqc meih longc meih nyei buoz bun meih nyei youz nyei nziaamv liouc njiec saamx bieqc ndau, hnangv ndau morngx nzuih naqv nziaamv nor. 12Yiem naaiv mingh, meih zoux ndeic, nyei ziangh hoc, ndau maiv cuotv gaeng-zuangx. Meih oix zuqc zoux njouh huaax mienh youh lungh ndiev.”
13Kaa^in aengx gorngv mbuox Ziouv, “Meih hnangv naaiv nor dingc yie nyei zuiz se ba'laqc hniev haic, yie diev maiv duqv. 14Mangc gaax! Ih hnoi meih zunc yie biaux, guangc jienv naaiv deix ndau mingh, yaac maiv bun yie yiem meih nyei nza'hmien. Yie oix zuqc zoux njouh huaax mienh jiex naaiv jiex wuov youh lungh ndiev. Taux haaix mienh buatc yie, ninh mbuo oix daix yie.”
15Mv baac Ziouv dau, “Maiv duqv lorqc. Haaix dauh daix meih oix zuqc zorqv siec dauh daix div meih yietc dauh.” Ziouv ziouc zoux norm jangx-hoc yiem Kaa^in nyei sin. Haaix dauh buatc ninh ziouc hiuv duqv daix maiv duqv ninh aqv. 16Kaa^in ziouc leih nqoi Ziouv mi'aqv, mingh E^nden dong bung maengx, yiem norm deic-bung heuc Notv.

Kaa^in Nyei Zeiv-Fun

17Kaa^in caux ninh nyei auv nitv liuz doic, ninh nyei auv ziouc maaih sin aqv, yungz duqv dauh dorn yaac cuotv mbuox heuc Enokv. Kaa^in ceix norm zingh daaih cuotv mbuox gan ninh nyei dorn nyei mbuox heuc Enokv. 18Enokv duqv dauh dorn heuc I^laatv. I^laatv zoux Me^hux^yaa^en nyei die. Me^hux^yaa^en zoux Me^tu^saa^en nyei die. Me^tu^saa^en zoux Laamekv nyei die.
19Laamekv longc i dauh auv. Maaih dauh heuc Aa^ndaa, maaih dauh heuc Sinx^laa. 20Aa^ndaa yungz duqv Yaa^mbaan. Yaa^mbaan zoux yiem ndopv-liuh yungz saeng-kuv wuov deix mienh nyei ong-taaix-ngaeqv. 21Ninh nyei youz heuc Yu^mbaan. Yu^mbaan zoux patv daanh baah, biomv hlauv-ndongh nux wuov deix mienh nyei ong-taaix-ngaeqv. 22Sinx^laa yungz duqv Tu^mban Kaa^in. Tu^mban Kaa^in zoux zaangc mienh, longc dongh siqv caux hlieqv zoux nyungc-nyungc jaa-sic. Ninh nyei muoc heuc Naa^aa^maa.
23Laamekv mbuox ninh nyei auv,
  “Aa^ndaa caux Sinx^laa muangx yie gorngv maah!
   Laamekv nyei m'sieqv dorn aah! Muangx longx yie nyei waac.
  Yie daix dauh mienh weic zuqc ninh hoic yie siang haic.
   Daix dauh mienh lunx mienh weic ninh mborqv yie mun.
  24Se gorngv haaix dauh daix Kaa^in, oix zuqc daix siec dauh div nor.
   Haaix dauh daix yie, oix zuqc maaih cietv ziepc cietv dauh div.”

Setc Caux Enotv

25Aa^ndam caux ninh nyei auv nitv liuz doic, ninh nyei auv aengx yungz duqv dauh dorn daaih. Ninh nyei auv gorngv, “Tin-Hungh aengx bun dauh dorn yie div Aa^mbaen, dongh Kaa^in daix wuov dauh.” Ninh ziouc cuotv mbuox heuc Setc. 26Setc yaac duqv dauh dorn, cuotv mbuox heuc Enotv. Wuov zanc mienh jiez gorn gorngv cuotv Ziouv nyei mbuox zaangc ninh.