4

Kain Laih Anŭn Abel

1Tơdơi kơ anŭn ƀiă, Adam dŏ hrŏm hăng bơnai ñu, laih anŭn gơ̆ pi kian. Ñu tơkeng rai kơ sa čô ană đah rơkơi hăng laĭ, “Mơ̆ng Yahweh djru kơ kâo yơh, kâo hơmâo rai sa čô ană.” Tui anŭn, ñu pơanăn ană ñu anŭn Kain. 2Tơdơi kơ anŭn ñu tơkeng rai sa čô ană đah rơkơi dơ̆ng, ñu pơanăn Abel. Tơdang ƀing gơñu prŏng laih, Abel jing pô wai triu, samơ̆ Kain jing pô mă bruă đang hơma. 3Tơdơi kơ anŭn ƀiă, Kain ba rai ƀiă gơnam hơpuă ñu hăng pơyơr đĭ kơ Yahweh jing sa gơnam pơyơr. 4Laih anŭn Abel ba rai ană triu blung hlâo amăng tơpul triu ñu, pơdjai hĭ laih anŭn ñu brơi hơdôm črăn hiam hloh jing gơnam ngă yang kơ Yahweh. Yahweh mơak hăng Abel laih anŭn hăng gơnam ngă yang ñu hơmâo pơyơr đĭ laih, 5samơ̆ Ñu hơngah hĭ Kain wơ̆t hăng gơnam ngă yang gơ̆ pơyơr mơ̆n. Kain hil biă mă hăng glưh ƀô̆ mơta yuakơ hil nač. 6Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp kơ Kain, “Yua hơget ih hil biă mă lĕ? Yua hơget ƀô̆ mơta ih glưh trŭn lĕ? 7Tơdah ih ngă djơ̆, ih či klao mơak yơh; samơ̆ yuakơ ih hơmâo ngă laih tơlơi ƀai, tui anŭn tơlơi soh hlak dŏ ƀơi bah amăng pran jua ih; tơlơi soh anŭn yơh kiăng git gai ih, samơ̆ ih khŏm dưi hĭ kơ ñu bĕ.”
8Giŏng anŭn, Kain laĭ hăng adơi ñu Abel, “Nă, ta tơbiă nao bĕ pơ đang hơma.” Tơdang ƀing gơñu dŏ amăng đang hơma, Kain blŭng nao pơdjai hĭ adơi ñu.
9Tơdơi kơ anŭn, Yahweh tơña kơ Kain, “Pơpă adơi ih Abel lĕ?”
 Ñu laĭ glaĭ, “Kâo ƀu thâo ôh. Kâo jing pô răng wai brơi adơi kâo hă?”
10Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp, “Yua hơget ih hơmâo ngă laih tơlơi sat anai lĕ? Drah adơi ih hlak iâu mơ̆ng lŏn tơnah truh pơ Kâo, jing hiăp ñu iâu kơ tơlơi rŭ nua yơh. 11Tui anŭn, ră anai tơlơi hơtŏm păh dŏ ƀơi ih; ih ƀu thâo jik jăh lŏn tơnah dơ̆ng tah. Lŏn tơnah hơmâo hrip mă laih drah adơi ih kar hăng ñu ha̱ amăng bah tŭ mă laih drah adơi ih anŭn mơ̆ng tơngan ih. 12Tơdah ih kiăng jŭ pla kơyâo pơtâo, lŏn ƀu či pơtơbiă rai hơget gĕt ôh; ih či jing mơnuih ƀu hơmâo anih dŏ ôh samơ̆ đuaĭ hyu ƀơi lŏn tơnah yơh.”
13Laih anŭn Kain laĭ kơ Yahweh, “Tơlơi pơkơhma̱l kâo anai jing prŏng hloh kơ kâo dưi gui. 14Anai nê, Ih puh pơđuaĭ hĭ laih kâo hrơi anai mơ̆ng tơnah anai laih anŭn kâo đuaĭ kơdŏp ataih mơ̆ng anăp ih. Kâo či jing hĭ mơnuih ƀu hơmâo anih dŏ hăng đuaĭ hyu ƀơi lŏn tơnah, tui anŭn tơdah hlơi pô hơduah ƀuh kâo, ñu či pơdjai hĭ kâo yơh.”
15Samơ̆ Yahweh laĭ glaĭ, “Ƀu djơ̆ ôh. Tơdah hlơi pô pơdjai hĭ ih, tơjuh wơ̆t amăng tơlơi rŭ nua yơh ñu anŭn či brơi glaĭ pơala kơ ih.” Tui anŭn, Yahweh kơđŏm gru ƀơi Kain kiăng kơ khă kơ̆ng hĭ hlơi pô bưp Kain hăng ƀu pơdjai hĭ gơ̆ ôh. 16Laih anŭn Kain đuaĭ ataih mơ̆ng anăp Yahweh laih anŭn hơdip amăng sa anih lŏn anăn Nôd, jing anih gah ngŏ̱ kơ đang Iden.

Kơnung Djuai Kain

17Kain dŏ hrŏm hăng bơnai ñu hăng hơmâo rai sa čô ană đah rơkơi laih anŭn pơanăn gơ̆ Enôk. Giŏng anŭn, Kain pơdơ̆ng đĭ sa boh plei laih anŭn pơanăn plei anŭn hrup hăng anăn ană ñu. 18Enôk hơmâo sa čô ană đah rơkơi anăn Irad; Irad jing ama kơ Mehuyael. Laih anŭn Mehuyael hơmâo sa čô ană đah rơkơi anăn Methusael; Methusael jing ama kơ Lamek. 19Lamek hơmâo dua čô bơnai, HʼAdah laih anŭn HʼZillah. 20HʼAdah tơkeng rai Yabal, jing ơi adon kơ ƀing rong hlô mơnơ̆ng laih anŭn hơdip amăng khul sang khăn. 21Adơi ñu Yubal, jing ơi adon kơ abih bang ƀing nai ayŭ jing ƀing pĕ go̱ng ayŭp đing klơt. 22HʼZillah tơkeng rai kơ Tubal-Kain, jing pô pơkra rai djŏp mơta gơnam yua mơ̆ng ko̱ng laih anŭn pơsơi. Adơi đah kơmơi Tubal-Kain jing HʼNaamah.
23Lamek pơhiăp hăng ƀing bơnai ñu,
   “Ơ HʼAdah laih anŭn HʼZillah hơi, hơmư̆ asăp kâo bĕ:
  Kâo hơmâo pơdjai laih sa čô hlak ai yuakơ ñu taih pơrơka hĭ kâo.
  24Tơdah Kain dưi rŭ nua amăng tơjuh wơ̆t,
   Lamek anai či rŭ nua amăng tơjuhpluh-tơjuh wơ̆t mơtam yơh tơdah hlơi pô pơdjai hĭ ñu.”

Set Laih Anŭn Enôs

25Tơdang anŭn Adam hăng bơnai ñu hơmâo rai ană đah rơkơi pơkŏn dơ̆ng. HʼEwơ laĭ, “Ơi Adai hơmâo brơi kơ kâo sa čô ană đah rơkơi anai kiăng pơala kơ Abel, jing pô Kain hơmâo pơdjai hĭ laih.” Tui anŭn, ñu pơanăn gơ̆ Set. 26Set hơmâo sa čô ană đah rơkơi, ñu pơanăn Enôs. Čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai yơh, mơnuih mơnam čơdơ̆ng iâu kwưh ƀơi anăn Yahweh hăng kơkuh pơpŭ kơ Ñu.