50

1Yauxej puag nkaus nws txiv quaj thiab nwj kiag nws txiv lub ntsejmuag. 2Ces Yauxej thiaj hais rau cov kws tshuaj los tu thiab muab tshuaj pleev nws txiv lub cev. 3Lawv thiaj muab tshuaj pleev thiab tu ntshis nws txiv lub cev tau plaub caug hnub kom tsis txhob lwj. Cov neeg Iziv tuaj nrog pam thiab quaj nyiav Yakhauj tau xya caum hnub.
4Thaum dhau xya caum hnub ntawd lawm, Yauxej hais rau Falaus cov nomtswv hais tias, “Thov nej pab coj kuv cov lus no mus hais rau Falaus hais tias, 5‘Thaum uas kuv txiv yuav tuag, nws kom kuv coglus rau nws hais tias, kuv yuav tsum coj nws mus faus rau hauv lub qhov ntxa uas nws twb npaj tseg rau nws nyob pem tebchaws Kana-as lawm. Mas thov Falaus cia kuv coj kuv txiv mus faus tas kuv mam rov qab los.’ ”
6Falaus teb hais tias, “Koj cia li coj koj txiv mus faus, raws li koj tau coglus tseg rau nws lawm.”
7Ces Yauxej thiaj coj nws txiv mus faus. Tagnrho Falaus cov nomtswv, cov laus neeg uas tu plaub ntug thiab cov thawjcoj hauv tebchaws Iziv puavleej nrog Yauxej mus. 8Yauxej tsev neeg, nws cov tijlaug tsevneeg thiab nws txiv tsevneeg puavleej nrog nws coj nws txiv lub cev mus faus. Tsuas tseg lawv tej menyuam, tej yaj, tej tshis thiab tej nyuj nyob hauv cheebtsam Nkausees xwb. 9Cov neeg uas caij tsheb nees thiab cov tubrog caij nees nrog Yauxej lawv mus coob kawg li.
10Thaum lawv mus txog ntawm lub tshav ntaus nplej Atas uas nyob sab hnubtuaj ntawm tus Dej Yauladees, lawv sawvdaws quaj nyiav, thiab pam Yauxej txiv raws li kevcai tau xya hnub. 11Thaum cov neeg Kana-as pom cov neeg no tuaj quaj nyiav ntawm lub tshav ntaus nplej Atas, lawv hais tias, “Cov neeg Iziv lub ntees tuag no, yog lub niam ntees uas loj kawg li!” Twb yog vim li no thiaj tis npe rau thaj chaw ntawd hu ua Anpees Mixalayees.
12Yakhauj cov tub tau ua raws li uas Yakhauj tau hais tseg rau lawv lawm, 13lawv thiaj kwv lawv txiv mus pem tebchaws Kana-as, thiab muab faus rau hauv lub qhovtsua uas nyob hauv Makhepelas hauv thaj teb uas nyob ntawm Males sab hnubtuaj uas Anplahas yuav ntawm Efaloos uas yog neeg Hitis los cia ua chaw faus tuag. 14Tom qab uas Yauxej muab nws txiv faus tas lawm, nws nrog nws cov tijlaug thiab cov neeg uas nrog nws mus ntawd, rov qab los rau nram tebchaws Iziv lawm.

Yauxej Ntuas Nws Cov Tijlaug

15Tom qab uas lawv txiv tuag lawm, Yauxej cov tijlaug hais tias, “Peb yuav ua li cas, yog Yauxej tseem ntxub peb thiab ua phem pauj tej kev phem uas peb tau ua rau nws lawm?” 16Yog li ntawd, lawv thiaj tso neeg mus hais rau Yauxej li no tias, “Ua ntej uas peb txiv tuag, 17nws hais kom peb tuaj hais rau koj hais tias, ‘Thov koj zam koj cov tijlaug tej kev txhaum uas thaud lawv tau ua rau koj lawm.’ Mas nimno thov koj zam txim rau peb cov uas yog koj txiv tus Vajtswv cov tubtxib thiab tej uas peb tau ua tas los lawm.” Yauxej quaj heev thaum nws hnov dheev tej lus no.
18Ces Yauxej cov tijlaug txawm ua ke tuaj cuag Yauxej thiab qhau cev hlo ntawm nws xubntiag pe nws. Lawv hais tias, “Peb sawvdaws yog koj cov tubtxib.”
19Yauxej hais rau lawv hais tias, “Nej tsis txhob ntshai, kuv tsis muaj cuabkav tsav kuv lub hwjchim kom loj dua Vajtswv. 20Nej tau tuavhauv ua phem rau kuv lawm tiag, tiamsis Vajtswv tau muab qhov phem ntawm hloov ua qhov zoo, ua li ntawd thiaj cawm tau coob leej txojsia, ib yam li nej pom hnub no ntag. 21Nej cov ua tij tsis txhob ntshai. Kuv yuav ua tus saib xyuas nej thiab nej tej menyuam.” Yog li ntawd, Yauxej thiaj ntuas lawv ntawm lub siab dawb paug thiab ua rau lawv kaj siab ua neej.

Yauxej Tuag

22Yauxej ua neej nrog nws txiv tsevneeg nyob hauv tebchaws Iziv, Yauxej muaj hnubnyoog ib puas kaum xyoo nws mam li tuag. 23Nws ua neej nyob txog thaum nws pom Efalayees cov menyuam thiab cov xeebntxwv huv tibsi. Thiab nws tseem nyob mus txog thaum uas nws pom Manaxes tus tub Makhiles cov menyuam lawm thiab. 24Nws hais rau nws cov kwvtij hais tias, “Tshuav tsis ntev kuv twb yuav tuag, tiamsis Vajtswv yuav ua tus tsomkwm nej thiab coj nej tawm hauv lub tebchaws no mus rau pem lub tebchaws uas nws tau coglus tseg hais tias, nws yuav muab pub rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawv.” 25Ces Yauxej hais kom cov Yixalayees coglus rau nws hais tias, “Nej coglus tseg rau kuv, yog thaum twg Vajtswv coj nej mus pem tebchaws Kana-as, nej yuav tsum nqa kuv cov pobtxha nrog nej mus thiab.” 26Yauxej tuag hauv tebchaws Iziv, thaum nws muaj hnubnyoog ib puas kaum xyoo. Lawv muab tshuaj pleev nws lub cev thiab muab tso rau hauv hleb tseg.