50

Yosepv Dorh Ninh Nyei Die Mingh Zangx

1Yosepv buatc ninh nyei die dangx qiex, ninh ziouc puoqv jienv ninh nyei die gu'nguaaic qaqv nyiemv yaac zom ninh nyei die nyei hmien. 2Ninh paaiv tengx ninh zoux gong wuov deix ndie-sai longc ndie-wuom ziemx jienv ninh nyei die, I^saa^laa^en, nyei sei bun sei maiv haih huv, maiv haih zueix. 3Ndie-sai ziouc longc feix ziepc hnoi zoux, weic zuqc naaiv deix gong qiemx zuqc feix ziepc hnoi. I^yipv Mienh yaac tengx jienv nzauh nyiemv cietv ziepc hnoi.
4Naaiv deix nzauh nyiemv nyei ziangh hoc jiex liuz, Yosepv gorngv mbuox Faalo Hungh nyei jien, “Se gorngv yie zoux duqv horpc meih mbuo, tov meih mbuo dorh yie naaiv deix waac mingh mbuox Faalo Hungh oc. 5Mbuox ninh, ‘Yie nyei die oix guei seix wuov zanc, ninh oix yie ⟨laengz jiez ngaengc waac⟩ dorh ninh nyei sei mingh Kaa^naa^an Deic-Bung zangx jienv ninh ganh zuqc ziangx nyei zouv-mouh.’ Hnangv naaiv, tov bun yie dorh yie nyei die mingh zangx. Zangx liuz, yie aengx nzuonx naaiv.”
6Faalo Hungh dau, “Gunv dorh meih nyei die mingh zangx ziux meih caux ninh laengz jiez nyei waac.”
7Yosepv ziouc dorh ninh nyei die mingh zangx aqv. Faalo Hungh nyei yietc zungv jien yaac caux jienv mingh. Se yiem hungh dinc zoux gauh hlo wuov deix jien, caux yiem I^yipv Deic-Bung haaix dauh zoux hlo nyei mienh, yaac gan jienv Yosepv mingh. 8Yosepv nyei hmuangv doic caux ninh nyei muoz-doic aengx caux ninh nyei die nyei biauv zong mienh yietc zungv gan jienv mingh. Kungx zengc fu'jueiv-faix caux ba'gi yungh, yungh caux ngongh yiem wuov Gosen hnangv. 9Maaih maaz-cie, maaih mienh geh maaz caux jienv mingh. Naaiv deix mienh yietc zungv benx yietc guanh camv nyei.
10Mingh taux Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, Aataatv nyei mborqv mbiauh ciangv, ninh mbuo qaqv nyiemv mbui nyei. Yosepv yaac yiem naaic weic ninh nyei die nzauh nyiemv siec hnoi. 11Yiem wuov norm dorngx nyei Kaa^naa^an Mienh buatc mienh yiem Aataatv mborqv mbiauh nyei ciangv nzauh nyiemv, ninh mbuo gorngv, “Naaiv deix I^yipv Mienh nzauh nyiemv, zoux norm janx-daic yinh hlo nyei.” Weic naaiv ninh mbuo ziouc cuotv mbuox heuc wuov norm dorngx Aa^mben Mitv^laa^im. Wuov norm dorngx yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx.
12Yaakopv nyei dorn mbuo ziouc ei jienv ninh mbuo nyei die paaiv nyei waac zoux. 13Ninh mbuo dorh sei mingh Kaa^naa^an Deic-Bung, zangx jienv yiem Makv^be^laa wuov nzong ndau nyei mbaengx-kuotv, leih Mamle maiv go. Dongh zinh ndaangc Apc^laa^ham tengx Hitv^tai Mienh, E^fo^lon, maaiz zoux zouv-gemh wuov nzong ndau. 14Zangx liuz ninh nyei die, Yosepv caux ninh nyei muoz-doic aengx caux ninh mingh nyei mienh yietc zungv nzuonx I^yipv Deic-Bung aqv.

Yosepv Gorngv Bun Ninh Gorx Mbuo Nyei Hnyouv Longx

15Ninh mbuo nyei die guei seix mi'aqv, Yosepv nyei gorx mbuo gorngv, “Nziex Yosepv oix nzorng mbuo mv bei, ziux mbuo zinh ndaangc zoux hoic ninh nyei sic oix winh bun mbuo.” 16Ninh mbuo ziouc bun mienh mingh mbuox Yosepv, “Mbuo nyei die maiv gaengh guei seix wuov zanc ninh gorngv, 17‘Oix zuqc mbuox Yosepv, tov guangc nqoi meih nyei gorx mbuo zoux dorngc hoic meih wuov deix sic.’ Ih zanc yie mbuo, meih nyei die nyei Tin-Hungh nyei bou, tov meih guangc nqoi yie mbuo zoux dorngc meih nyei zuiz.” Yosepv haiz cuotv naaiv deix waac ninh ziouc nyiemv aqv.
18Ninh nyei gorx mbuo ziouc mingh taux Yosepv nyei nza'hmien gueic njiec ndau baaix aengx gorngv, “Yie mbuo yiem meih nyei nza'hmien tov zoux meih nyei nouh.”
19Mv baac Yosepv gorngv mbuox ninh nyei gorx mbuo, “Maiv dungx gamh nziex. Yie se maiv zeiz Tin-Hungh. 20Meih mbuo daav za'eix hoic yie, mv baac Tin-Hungh longc wuov nyungc za'eix zoux longx nyei sic. Hnangv ih zanc mbuo buatc jienv nor, ninh longc naaiv nyungc za'eix njoux mienh camv nyei maengc. 21Hnangv naaic, gorx mbuo maiv dungx gamh nziex. Yie yaac oix goux meih mbuo caux meih mbuo nyei hmuangv doic.” Ninh gorngv waac longx nyei bun ninh mbuo, orn ninh mbuo nyei hnyouv.

Yosepv Guei Seix

22Yosepv caux ninh nyei die nyei hmuangv doic yiem I^yipv Deic-Bung, ninh ziangh duqv yietc baeqv ziepc hnyangx, 23yaac duqv buatc E^faa^im nyei fu'jueiv taux da'faam doic. Aengx duqv zipv Maa^natv^se nyei dorn, Maaki, nyei fu'jueiv bieqc ninh nyei mienh houz.
24Yosepv gorngv mbuox ninh nyei muoz-doic, “Guei seix nyei ziangh hoc aav lamh deix taux aqv. Mv baac Tin-Hungh zungv oix daaih tengx meih mbuo, dorh meih mbuo cuotv naaiv norm deic-bung, mingh taux zinh ndaangc ninh laengz jiez ngaengc waac bun Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv, wuov norm deic-bung.” 25Yosepv aengx heuc I^saa^laa^en nyei dorn laengz ngaengc waac. Ninh gorngv, “Tin-Hungh zungv oix daaih tengx meih mbuo. Meih mbuo oix zuqc dorh jienv yie nyei mbungv bienh jienv mingh.”
26Yosepv ziangh yietc baeqv ziepc hnyangx yiem wuov I^yipv Deic-Bung guei seix mi'aqv. Ninh mbuo zorqv sei ziemx jienv ndie-wuom bun maiv haih huv, maiv haih zueix, yiem wuov I^yipv Deic-Bung dapv jienv benv aqv.