5

Dòng dõi A-đam và Gia-phả họ Sết đến đời Nô-ê

1Đây là dòng dõi A-đam. Thượng Đế đã sáng tạo A-đam giống như hình ảnh Ngài.
2Ngài tạo ra người nam và người nữ. Ngay từ đầu, Ngài ban phúc cho họ, và đặt tên là Người.
3A-đam được 130 tuổi sinh một con trai giống mình như hệt, đặt tên là Sết. 4Sau khi sinh Sết, A-đam còn sống 800 năm, sinh con trai con gái. 5Vậy A-đam thọ 930 tuổi.
6Sết được 105 tuổi sinh Ê-nót. 7Sau khi sinh Ê-nót, Sết còn sống 807 năm, sinh con trai con gái. 8Vậy Sết thọ 912 tuổi.
9Ê-nót được 90 tuổi sinh Cai-nan. 10Sau khi sinh Cai-nan, Ê-nót còn sống 815 năm, sinh con trai con gái. 11Vậy Ê-nót thọ 905 tuổi.
12Cai-nan được 70 tuổi sinh Ma-ha-la-lê. 13Sau khi sinh Ma-ha-la-lê, Cai-nan còn sống 840 năm, sinh con trai con gái. 14Vậy Cai-nan thọ 910 tuổi.
15Ma-ha-la-lê được 65 tuổi sinh Gia-rết. 16Sau khi sinh Gia-rết, Ma-ha-la-lê còn sống 830 năm, sinh con trai con gái. 17Ma- ha-la-lê thọ 895 tuổi.
18Gia-rết được 162 tuổi sinh Hê-nóc. 19Sau khi sinh Hê-nóc, Gia-rết còn sống 800 năm, sinh con trai con gái. 20Vậy Gia- rết thọ 962 tuổi.
21Hê-nóc được 65 tuổi sinh Mê-tu-sê-la. 22Sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Hê-nóc sống 300 năm, hầu chuyện thân mật với Thượng Đế, sinh con trai con gái. 23,24Sống gần Thượng Đế cho đến năm 365 tuổi, Hê- nóc biến mất, vì Thượng Đế đem ông đi.
25Mê-tu-sê-la được 187 tuổi sinh Lê-méc. 26Sau khi sinh Lê-méc, Mê-tu-sê-la còn sống 782 năm, sinh con trai con gái. 27Vậy Mê-tu-sê-la thọ 969 tuổi.
28Lê-méc được 182 tuổi sinh một con trai, 29đặt tên là Nô-ê, và nói: "Nó sẽ an ủi chúng ta lúc nhọc nhằn khốn khổ vì mảnh đất khô khan này đã bị Thượng Đế nguyên rủa." 30Sau khi sinh Nô-ê, Lê-méc còn sống 595 năm, sinh con trai con gái. 31Vậy Lê- méc thọ 777 tuổi.
32Nô-ê được 500 tuổi, có ba con trai: Sem, Cham và Gia-phết.