5

Tŏ́ng Toiq Adam

1Nâi la saráq chĩc atỡng tễ tŏ́ng toiq Adam. Bo Yiang Sursĩ tễng Adam, án tễng machớng riang án tê. 2Yiang Sursĩ tễng cũai samiang cớp cũai mansễm, cớp án yỗn alới bữn ŏ́c bốn sa‑ữi. Toâq Yiang Sursĩ tễng alới, án dŏq ramứh alới la ‘cũai’.
3Toâq Adam khoiq bữn muoi culám pái chít cumo, án amia muoi lám con samiang tũoiq roâp án tê. Cớp mứt pahỡm con samiang ki tũoiq mứt pahỡm Adam tê. Adam amứh con ki la Sêt. 4Moâm Adam amia Sêt, án noâng bữn tamoong tacual culám cumo ễn, cớp noâng bữn amia con samiang con mansễm hỡ. 5Ngkíq Adam bữn tamoong nheq tữh la takêh culám pái chít cumo. Moâm ki Adam cuchĩt.
6Toâq Sêt khoiq bữn muoi culám sỡng cumo, án amia con samiang ramứh Ê-nôih. 7Moâm Sêt amia Ê-nôih, án noâng bữn tamoong tacual culám tapul cumo ễn, cớp noâng bữn amia con samiang con mansễm hỡ. 8Sêt bữn tamoong nheq tữh la takêh culám muoi chít la bar cumo. Moâm ki Sêt cuchĩt.
9Toâq Ê-nôih khoiq bữn takêh chít cumo, án amia con samiang ramứh Kê-nan. 10Moâm Ê-nôih amia Kê-nan; án noâng bữn tamoong tacual culám muoi chít la sỡng cumo ễn, cớp noâng bữn amia con samiang con mansễm hỡ. 11Ê-nôih bữn tamoong nheq tữh la takêh culám sỡng cumo. Moâm ki Ê-nôih cuchĩt.
12Toâq Kê-nan khoiq bữn tapul chít cumo, án amia con samiang ramứh Maha-lalê. 13Moâm Kê-nan amia Maha-lalê; án noâng bữn tamoong tacual culám pỗn chít cumo ễn, cớp noâng bữn amia con samiang con mansễm hỡ. 14Kê-nan bữn tamoong nheq tữh la takêh culám muoi chít cumo. Moâm ki Kê-nan cuchĩt.
15Toâq Maha-lalê khoiq bữn tapoât chít la sỡng cumo, án amia con samiang ramứh Yaret. 16Moâm Maha-lalê amia Yaret, án noâng bữn tamoong tacual culám pái chít cumo ễn, cớp noâng bữn amia con samiang con mansễm hỡ. 17Maha-lalê bữn tamoong nheq tữh la tacual culám takêh chít la sỡng cumo. Moâm ki Maha-lalê cuchĩt.
18Toâq Yaret khoiq bữn muoi culám tapoât chít la bar cumo, án amia con samiang ramứh Ê-nóc. 19Moâm Yaret amia Ê-nóc, án noâng bữn tamoong tacual culám tapoât chít la bar cumo ễn, cớp noâng bữn amia con samiang con mansễm hỡ. 20Yaret bữn tamoong nheq tữh la takêh culám tapoât chít la bar cumo. Chơ Yaret cuchĩt.
21Toâq Ê-nóc khoiq bữn tapoât chít la sỡng cumo, án amia con samiang ramứh Mê-thu-sala. 22Ê-nóc bữn muoi mứt cớp Yiang Sursĩ toau sốt nheq dỡi tamoong án. Moâm Ê-nóc amia Mê-thu-sala, cớp án noâng bữn tamoong pái culám cumo ễn, cớp noâng bữn amia con samiang con mansễm hỡ. 23Ê-nóc bữn tamoong nheq tữh la pái culám tapoât chít la sỡng cumo. 24Cớp án ỡt níc muoi mứt cớp Yiang Sursĩ. Ngkíq, Yiang Sursĩ dững án chu ỡt cớp Yiang Sursĩ. Lứq án tỡ bữn cuchĩt, ma án sarbiet chíq tễ cutễq nâi.
25Toâq Mê-thu-sala khoiq bữn muoi culám tacual chít tapul cumo, án amia con samiang ramứh Lamec. 26Moâm Mê-thu-sala amia Lamec, án noâng bữn tamoong tapul culám tacual chít cumo ễn. Cớp noâng bữn amia con samiang con mansễm hỡ. 27Mê-thu-sala bữn tamoong nheq tữh la takêh culám tapoât chít takêh cumo. Moâm ki Mê-thu-sala cuchĩt.
28Toâq Lamec khoiq bữn muoi culám tacual chít la bar cumo, án amia con samiang. 29Án amứh con ki la Nô-ê, cớp án pai neq: “Hái bữn sa‑ữi ŏ́c túh arức toâq hái táq tâng cutễq nâi, cỗ Yiang Sursĩ khoiq pupap cutễq nâi tỡ yỗn amia crơng sana. Ma Nô-ê aliam mứt pahỡm hái, toâq hái táq ranáq nâi.”
30Moâm Lamec amia Nô-ê, án noâng bữn tamoong sỡng culám takêh chít la sỡng cumo ễn, cớp amia con samiang con mansễm ễn. 31Lamec bữn tamoong nheq tữh la tapul culám tapul chít tapul cumo. Moâm ki Lamec cuchĩt.
32Toâq Nô-ê khoiq bữn sỡng culám cumo, án amia pái lám con samiang. Án amứh con ki la: Sem, Ham, cớp Yaphêt.