5

Adas Cajces

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 1.1-4)

1Ntawm no mus yog hais txog Adas tej xeebntxwv. (Thaum Vajtswv tsim neeg, nws tsim zoo li nws tus yamntxwv ntag. 2Vajtswv tsim tau ib tug txivneej thiab ib tug pojniam. Vajtswv foom koob hmoov rau nkawd, tis npe rau nkawd, thiab hu nkawd ua “Noobneej.”) 3Thaum Adas muaj ib puas peb caug xyoo lawm, nws muaj dua ib tug tub zoo li nws thiab nws tis npe hu ua Xej. 4Dhau ntawd los Adas tseem nyob tau yim pua xyoo, thiab nws tseem muaj menyuam coob leej ntxiv. 5Nws tuag rau thaum nws hnubnyoog muaj cuaj pua peb caug xyoo.
6Thaum Xej hnubnyoog muaj ib puas tsib xyoos, nws muaj ib tug tub hu ua Enauses, 7dhau ntawd los nws tseem ua neej nyob tau yim pua xya xyoo, thiab nws tseem muaj menyuam coob leej ntxiv. 8Nws tuag rau thaum nws hnubnyoog muaj cuaj pua kaum ob xyoos.
9Thaum Enauses hnubnyoog muaj cuaj caum xyoo, nws muaj ib tug tub, hu ua Kenas, 10dhau ntawd los nws tseem ua neej nyob tau yim pua kaum tsib xyoos, thiab nws tseem muaj menyuam coob leej ntxiv. 11Nws tuag rau thaum nws hnubnyoog muaj cuaj pua tsib xyoos.
12Thaum Kenas hnubnyoog muaj xya caum xyoo, nws muaj ib tug tub hu ua Mahalalees, 13dhau ntawd los nws tseem ua neej nyob tau yim pua plaub caug xyoo, thiab nws tseem muaj menyuam coob leej ntxiv. 14Nws tuag rau thaum nws hnubnyoog muaj cuaj pua kaum xyoo.
15Thaum Mahalalees hnubnyoog muaj rau caum tsib xyoos, nws muaj ib tug tub hu ua Yales, 16dhau ntawd los nws tseem ua neej nyob tau yim pua peb caug xyoo, thiab nws tseem muaj menyuam coob leej ntxiv. 17Nws tuag rau thaum nws hnubnyoog muaj yim pua cuaj caum tsib xyoos.
18Thaum Yales hnubnyoog muaj ib puas rau caum ob xyoos, nws muaj ib tug tub hu ua Enauj, 19dhau ntawd los nws tseem ua neej nyob tau yim pua xyoo, thiab nws tseem muaj menyuam coob leej ntxiv. 20Nws tuag rau thaum nws hnubnyoog muaj cuaj pua rau caum ob xyoos.
21Thaum Enauj hnubnyoog muaj rau caum tsib xyoos, nws muaj ib tug tub hu ua Methuxelas, 22dhau ntawd los nws tseem ua neej nyob hwm thiab pehawm Vajtswv tau peb puas xyoo, thiab nws tseem muaj menyuam coob leej ntxiv. 23Nws ua neej nyob tau peb puas rau caum tsib xyoos. 24Enauj ua nws lub neej nrog Vajtswv sib raug zoo, ces nws txawm cia li ploj lawm, rau qhov Vajtswv coj nws mus lawm.
25Thaum Methuxelas hnubnyoog muaj ib puas yim caum xya xyoo, nws muaj ib tug tub hu ua Lamej, 26dhau ntawd los nws tseem ua neej nyob tau xya pua yim caum ob xyoos, thiab nws tseem muaj menyuam coob leej ntxiv. 27Nws tuag rau thaum nws hnubnyoog muaj cuaj pua rau caum cuaj xyoos.
28Thaum Lamej hnubnyoog muaj ib puas yim caum ob xyoos, nws muaj ib tug tub, 29Lamej muab tis npe hu ua Nau-es, Lamej hais tias, “Tus menyuam no yuav pab peb ris lub nra hnyav ntawm thaj av uas raug Vajtswv foom tsis zoo lawm kom sib.” 30Dhau ntawd los Lamej tseem ua neej nyob tau tsib puas cuaj caum tsib xyoos, thiab nws tseem muaj menyuam coob leej ntxiv. 31Nws tuag rau thaum nws hnubnyoog muaj xya pua xya caum xya xyoo.
32Thaum Nau-es hnubnyoog muaj tsib puas xyoo lawm, nws mam li muaj peb leeg tub, Xees, Has thiab Yafej.