5

Aa^ndam Nyei Zeiv-Fun

1Naaiv se Aa^ndam nyei zeiv-fun nyei douh zong daan.
 Tin-Hungh zeix mienh daaih wuov zanc, ninh zeix daaih zuangv ninh ganh.
2Ninh zeix benx m'jangc m'sieqv yaac ceix fuqv bun ninh mbuo, aengx tengx cuotv mbuox heuc “baamh mienh.”
3Aa^ndam duqv yietc baeqv faah ziepc hnyangx, ninh aengx duqv dauh dorn daaih zuangv ninh, yaac tengx cuotv mbuox heuc Setc. 4Yiem duqv liuz Setc, Aa^ndam aengx ziangh duqv betv baeqv hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei. 5Aa^ndam nyei hnyangx-jeiv duqv juov baeqv faah ziepc hnyangx ziouc guei seix mi'aqv.
6Setc duqv yietc baeqv lengh biaa hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Enotv. 7Yiem duqv liuz Enotv, ninh ziangh duqv betv baeqv lengh siec hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei. 8Setc nyei hnyangx-jeiv duqv juov baeqv ziepc nyeic hnyangx, ninh ziouc guei seix mi'aqv.
9Enotv duqv juov ziepc hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Kenan. 10Yiem duqv liuz Kenan, ninh ziangh duqv betv baeqv ziepc hmz hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei. 11Enotv nyei hnyangx-jeiv duqv juov baeqv lengh biaa hnyangx, ninh ziouc guei seix mi'aqv.
12Kenan duqv cietv ziepc hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Maa^haa^laa^len. 13Duqv liuz Maa^haa^laa^len, ninh aengx ziangh duqv betv baeqv feix ziepc hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei. 14Kenan nyei hnyangx-jeiv duqv juov baeqv lengh ziepc hnyangx ziouc guei seix mi'aqv.
15Maa^haa^laa^len duqv luoqc ziepc hmz hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Yaaletv. 16Duqv liuz Yaaletv, ninh aengx ziangh duqv betv baeqv faah ziepc hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei. 17Maa^haa^laa^len nyei hnyangx-jeiv duqv betv baeqv juov ziepc hmz hnyangx ziouc guei seix mi'aqv.
18Yaaletv duqv yietc baeqv luoqc ziepc nyeic hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Enokv. 19Yiem duqv liuz Enokv, ninh aengx ziangh duqv betv baeqv hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei. 20Yaaletv nyei hnyangx-jeiv duqv juov baeqv luoqc ziepc nyeic hnyangx ziouc guei seix mi'aqv.
21Enokv duqv luoqc ziepc hmz hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Me^tu^se^laa. 22Duqv liuz naaiv dauh dorn, Enokv caux Tin-Hungh horpc hnyouv jiu tong faam-baeqv hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei. 23Enokv nyei siouc nyuonh ziangh duqv faam-baeqv luoqc ziepc hmz hnyangx. 24Enokv zanc-zanc caux Tin-Hungh jiu tong, Tin-Hungh dorh ninh mingh mi'aqv. Ziang naaic maiv buatc mi'aqv.
25Me^tu^se^laa duqv yietc baeqv betv ziepc cietv hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Laamekv. 26Yiem duqv liuz Laamekv, ninh aengx ziangh duqv cietv baeqv betv ziepc nyeic hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei. 27Me^tu^se^laa nyei hnyangx-jeiv duqv juov baeqv luoqc ziepc juov hnyangx ziouc guei seix mi'aqv.
28Laamekv duqv yietc baeqv betv ziepc nyeic hnyangx, ninh duqv dauh dorn daaih, 29tengx ninh cuotv mbuox heuc Noyaa. Ninh gorngv, “Weic zuqc Ziouv houv ndau, yie mbuo oix zuqc longc buoz zoux gong kouv. Naaiv dauh dorn haih tengx yie mbuo nyei gong-bou heng deix.” 30Laamekv duqv liuz Noyaa, ninh aengx ziangh duqv hmz baeqv juov ziepc hmz hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei. 31Laamekv nyei hnyangx-jeiv duqv cietv baeqv cietv ziepc cietv hnyangx ziouc guei seix mi'aqv. 32Noyaa ziangh duqv hmz baeqv hnyangx cingx duqv buo dauh dorn, mbuox heuc Sem, Haam caux Yaafetv.