5

Gia phả A-đam từ Sết đến Nô-ê

(I Sử 1:1-4)

1Đây là gia phả của A-đam.
 Khi Đức Chúa Trời sáng tạo loài người, Ngài tạo nên loài người giống như Đức Chúa Trời.
2Ngài sáng tạo người nam và người nữ, ban phước cho họ, và đặt tên là “người” khi Ngài sáng tạo họ.
3A-đam được một trăm ba mươi tuổi thì sinh một con trai, hình dạng giống như mình và đặt tên là Sết. 4Sau khi sinh Sết, A-đam còn sống được tám trăm năm, sinh con trai con gái. 5Vậy A-đam sống được chín trăm ba mươi năm, rồi qua đời.
6Sết được một trăm lẻ năm tuổi thì sinh Ê-nót. 7Sau khi sinh Ê-nót, Sết còn sống được tám trăm lẻ bảy năm, sinh con trai con gái. 8Vậy Sết sống được chín trăm mười hai năm, rồi qua đời.
9Ê-nót được chín mươi tuổi thì sinh Kê-nan. 10Sau khi sinh Kê-nan, Ê-nót còn sống được tám trăm mười lăm năm, sinh con trai con gái. 11Vậy Ê-nót sống được chín trăm lẻ năm năm, rồi qua đời.
12Kê-nan được bảy mươi tuổi thì sinh Ma-ha-la-le. 13Sau khi sinh Ma-ha-la-le, Kê-nan còn sống được tám trăm bốn mươi năm, sinh con trai con gái. 14Vậy Kê-nan sống được chín trăm mười năm, rồi qua đời.
15Ma-ha-la-le được sáu mươi lăm tuổi thì sinh Giê-rệt. 16Sau khi sinh Giê-rệt, Ma-ha-la-le còn sống được tám trăm ba mươi năm, sinh con trai con gái. 17Vậy Ma-ha-la-le sống được tám trăm chín mươi lăm năm, rồi qua đời.
18Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi thì sinh Hê-nóc. 19Sau khi sinh Hê-nóc, Giê-rệt còn sống được tám trăm năm, sinh con trai con gái. 20Vậy Giê-rệt sống được chín trăm sáu mươi hai năm, rồi qua đời.
21Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi thì sinh Mê-tu-sê-la. 22Sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Hê-nóc đồng hành với Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sinh con trai con gái. 23Vậy Hê-nóc sống ba trăm sáu mươi lăm năm. 24Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi biến mất, vì Đức Chúa Trời đón ông đi.
25Mê-tu-sê-la được một trăm tám mươi bảy tuổi thì sinh Lê-méc. 26Sau khi sinh Lê-méc, Mê-tu-sê-la còn sống được bảy trăm tám mươi hai năm, sinh con trai con gái. 27Vậy Mê-tu-sê-la sống được chín trăm sáu mươi chín năm, rồi qua đời.
28Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi thì sinh một trai, 29đặt tên là Nô-ê, và nói: “Trong công việc của chúng ta, trong nỗi lao khổ nhọc nhằn của tay chúng ta, đứa con nầy sẽ đem lại cho chúng ta niềm an ủi xuất phát từ đất mà Đức Giê-hô-va đã nguyền rủa.” 30Sau khi sinh Nô-ê, Lê-méc còn sống được năm trăm chín mươi lăm năm, sinh con trai con gái. 31Vậy Lê-méc sống được bảy trăm bảy mươi bảy năm, rồi qua đời.
32Khi Nô-ê được năm trăm tuổi thì sinh Sem, Cham và Gia-phết.