6

Nau Ƀai Phung Bunuyh

1Tơ lah phung bunuyh ntơm bĭk rơ̆ ta kalơ neh ntu, jêh ri khân păng geh kon bu ur, 2phung kon bu klâu Brah Ndu saơ phung kon bu ur phung bunuyh ueh; jêh ri khân păng gŭ ur sai đah mbu nâm khân păng săch. 3Yêhôva lah: "Huêng nau rêh gâp mâu mra gŭ ƀaƀơ tâm bunuyh ôh, yorlah păng jêng nglay săk. Ƀiălah ăt păng mra gŭ rêh du rhiăng bar jât năm." 4Phung bunuyh toyh juat gŭ rêh ta neh ntu rnôk nây, jêh ri bah kơi pa nĕ dôl phung kon bu klâu Brah Ndu gŭ drel phung kon bu ur bunuyh jêh ri khân păng geh kon; phung nây jêng phung katang tâm rnôk kăl e khân păng jêng phung lư. 5Yêhôva saơ nau ƀai bunuyh jêng toyh ta neh ntu, jêh ri lĕ nau mĭn, nuih n'hâm mĭn nuih n'hâm păng kanŏng mhĭk mro. 6Yêhôva nduyh tôr yorlah păng njêng jêh bunuyh ta neh ntu, jêh ri păng geh nuih n'hâm rngot. 7Pô ri Yêhôva lah: "Gâp mra ƀư rai bơh neh ntu bunuyh gâp hŏ rhăk njêng jêh, bunuyh nđâp ma mpô mpa, mpa vơr, jêh ri sĭm tâm trôk; gâp nduyh tôr yor gâp hŏ njêng jêh khân păng. 8Ƀiălah Y-Nôê geh nau yô̆ ta năp măt Yêhôva.

Y-Nôê Ƀư Kŭmpăn

9Aơ phung kon sau Y-Nôê, Y-Nôê jêng bunuyh sŏng srăng, mâu geh nau khư nduyh ôh tâm rnôk păng. Y-Nôê hăn ndrel ma Brah Ndu. 10Y-Nôê geh pe nuyh kon bu klâu Y-Sem, Y-Cham, jêh ri Y-Japhet.
11Brah Ndu saơ lĕ phung neh ntu jêng tih mhĭk jêh, jêh ri khân păng ăn bêng neh ntu ma nau ƀai. 12Brah Ndu uănh ma neh ntu, jêh ri păng saơ neh ntu bêng ma tih mhĭk; yorlah lĕ rngôch bunuyh kanŏng tĭng nau mhĭk. 13Brah Ndu lah ma Y-Nôê: "Nau lôch ma lĕ rngôch nglay săk tât jêh ta năp măt gâp; yorlah khân păng ăn bêng jêh neh ma nau djơh, jêh ri gâp mra ƀư rai khân păng ndrel ma neh ntu. 14Ăn may ƀư du mlâm kumpăn ma si gôphê. Ăn may ƀư âk jrô tâm Kumpăn nây, jêh ri mhĭng păng ma dak ƀlĭt bitument tâm trôm jêh ri pa dih. 15 Pô aơ ăn may ƀư păng; jong Kumpăn nây geh pe rhiăng hăt huy păng prăm jât hăt, jêh ri tă bơh ntur tât ta chor păng pe jât hăt, 16ăn may ƀư chor Kumpăn jêh ri om ntŭk hŏng prêh du hăt gay ma ƀư mpông bloh jê̆ ta nklang chor đah mpir. Ăn may ƀư pe tăp tâm Kumpăn nây jêh ri ƀư du rplay mpông ta pŭng păng. 17Yorlah gâp mra ăn dak lip ta neh ntu gay ƀư rai tâm dâng trôk lĕ rngôch mpô mpa geh suh n'hâm nau rêh lĕ rngôch mpô mpa ta kalơ neh ntu mra khĭt. 18Ƀiălah gâp mra ƀư nau tâm rnglăp đah may. Ăn may lăp tâm trôm Kumpăn, may phung kon bu klâu may, ur may, jêh ri ur phung kon bu klâu may jêh ri may nơm. 19May nglăp ndrel ma may tâm Kumpăn bar mlâm ăp ntil mpô mpa rêh, du mlâm me, du mlâm nkuăng, gay ăn khân păng rêh. 20Sĭm tĭng nâm ntil mpôl păng, mpô mpa tĭng nâm ntil mpôl păng, mpa vơr tĭng nâm ntil mpôl păng bar mlâm ăp ntil mpôl mra văch ma may, gay ma may prăp khân păng rêh, 21ăn may sŏk ndơ sông sa tâm ban lĕ prăp tâm Kumpăn. Ndơ nây jêng ndơ may sông sa nđâp ma khân păng ƀă." 22Y-Nôê ƀư pô nây; păng ƀư lĕ tĭng nâm nau Brah Ndu ntăm jêh.