6

Cũai Mbỡiq Táq Ranáq Sâuq Lứq

1Toâq tangái cũai tâng cốc cutễq nâi bữn amia con mansễm clứng chơ. 2Bữn máh cũai samiang cỡt ariang con yiang, cớp alới hữm cũai mansễm ki bữn thán riang la‑ĩat. Chơ samiang ki ĩt mansễm ki táq lacuoi puai mứt pahỡm alới yoc.
3Yiang Sursĩ pai neq: “Raviei cứq tỡ bữn noâng yỗn cũai tamoong níc; cóq alới cuchĩt. Tễ nâi chumát cứq tỡ yỗn alới tamoong luat tễ muoi culám bar chít cumo.”
4Tâng dỡi ki, dếh dỡi ntun, bữn cũai tỗ chác toâr cớp rêng lứq ỡt tâng cốc cutễq nâi. Tangái ki máh con samiang ca ariang con yiang racoâiq cớp con mansễm cũai; alới táq cha amia apu, chơ bữn con. Cũai tễ mbŏ́q yám máh cũai tỗ chác toâr cớp rêng. Cớp alới clễu ramứh cũai ki hỡ.
5Yiang Sursĩ hữm ranáq cũai táq tâng cốc cutễq nâi cỡt pampla cớp loâi la‑ữt. Cớp tâng mứt pahỡm máh cũai chanchớm la sâuq níc. 6Yiang Sursĩ sâng ngua lứq án khoiq tễng cũai tâng cốc cutễq nâi, cớp mứt pahỡm án sâng a‑ĩ lứq. 7Chơ Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq ễ pupứt nheq tữh cũai cớp nheq tữh charán tễ charán talor toau dếh chớm pâr tâng paloŏng ca cứq khoiq tễng tâng cốc cutễq nâi. Cứq táq ngkíq, la cỗ cứq sâng ngua lứq tian cứq khoiq tễng nheq tữh máh ramứh ki.”
8Ma Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm cớp ống manoaq Nô-ê sâng.

Nô-ê Táq Tuoc

9Tâng dỡi tamoong Nô-ê, ki án cỡt cũai mantoat cớp tanoang tapứng lứq. Nô-ê cỡt muoi mứt cớp Yiang Sursĩ. Ngkíq, tâng choâiq nâi bữn chĩc atỡng tễ Nô-ê. 10Nô-ê amia pái lám con samiang, ramứh: Sem, Ham, cớp Yaphêt.
11Tangái ki, nheq tữh cũai tâng cốc cutễq nâi la sâuq lứq choâng moat Yiang Sursĩ, cớp dũ náq cũai manoaq táq pampla chóq manoaq. 12Ngkíq, Yiang Sursĩ nhêng chu nheq tữh cũai, cớp án dáng alới yoc lứq táq ranáq sâuq. Nheq tữh cũai khoiq puai nheq ngê sâuq tâng cốc cutễq nâi chơ.
13Yiang Sursĩ atỡng Nô-ê neq: “Khoiq cheq toâq chơ tangái cứq ễ pupứt nheq tữh cũai. Ranáq sâuq khoiq pláh chũop cốc cutễq, cỗ tian tễ máh cũai ki táq níc ranáq sâuq. Ngkíq cứq ễ pupứt nheq máh cũai tâng cốc cutễq nâi. 14Sanua cóq mới táq muoi lám tuoc toâq pian. Tuoc ki, cóq mới táq sa‑ữi clống, cớp atia siet coah clống cớp coah tiah. 15Cóq mới táq tuoc nâi neq: Cuti pái culám coat, la‑a sỡng chít coat, cớp sarỡih pái chít coat. 16Cóq mới táq toong piang yỗn cheq cớp sarpo tuoc, sarỡih muoi coat, la‑a ki puai ratâng tuoc. Ma tâng clống tuoc, ki mới táq cỡt pái tran, cớp táq dŏq muoi lám ngoah toong yáng coah pa tuoc. 17Cứq ễ táq yỗn bữn raloâm dỡq pláh nheq tâng cốc cutễq nâi. Cứq ễ pathréc nheq máh ramứh tamoong tâng pưn paloŏng cutrúq. Chơ dũ ramứh ỡt tâng ki lứq cuchĩt thréc nheq. 18Ma cứq ễ táq tếc parkhán cớp mới. Cóq mới dững con lacuoi mới cớp cumân mới, chơ nheq tữh anhia mut ỡt tâng tuoc ki. 19Cớp pong máh charán dũ thữ amut tâng tuoc ki. Muoi ramứh muoi lám tôl, muoi lám cán, cớp muoi lám tông, muoi lám atu. Cóq mới bán kĩaq nheq charán ki. Ngkíq dũ ramứh charán toâq pỡ mới yỗn mới chuai alới bữn tamoong. 20Muoi ramứh charán toâq pỡ mới cỡt cu, dũ thữ chớm, dũ thữ charán talor, cớp dũ thữ charán canŏ́h hỡ. 21Cóq mới dững dũ ramứh crơng sana. Cóq mới dŏq máh sana ki yỗn anhia cớp charán khám cha.”
 Ki la máh santoiq Yiang Sursĩ atỡng Nô-ê.
22Ngkíq, máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp Nô-ê, Nô-ê táq puai nheq dũ ramứh.