6

Tuabneeg tej kev phem kev qas

1Thaus tuabneeg fuam vaam coob rua huv lub nplajteb hab muaj ntxhais, 2mas Vaajtswv cov tub pum tas tuabneeg tej ntxhais zoo nkauj heev puab txawm tuaj yuav cov kws puab nyam ua quaspuj. 3Yawmsaub txhad has tas, “Kuv tug ntsuj plig yuav tsw nyob huv tuabneeg moog ib txhws, tsua qhov tuabneeg yog nqaj tawv, puab noob nyoog yuav nyob ib puas neeg nkaum xyoo xwb.” 4Thaus ntawd hab yaav tom qaab muaj cov tuabneeg Nefili nyob huv lub nplajteb, yog thaus Vaajtswv cov tubm nrug tuabneeg tej ntxhais pw es yug tau mivnyuas. Cov Nefili hov yog cov tuabneeg sab luj sab tuab hab muaj koob meej thau u.
5Yawmsaub pum tas tuabneeg tej kev phem luj kawg rua huv lub nplajteb, hab pum tas puab tsuas yog pheej xaav zaaj phem rua huv lub sab moog le xwb. 6Yawmsaub khauvxwm qhov kws nwg tau tswm tuabneeg rua huv lub nplajteb, hab nwg tu sab heev. 7Yawmsaub txhad has tas, “Kuv yuav muab cov tuabneeg kws kuv tau tswm lug lawm ntxuav pov tseg huv lub nplajteb, tsw has tuabneeg hab tsaj txhu hab tej tsaj kws nkaag huv aav hab tej naag noog sau nruab ntug huvsw, tsua qhov kuv tu sab qhov kws kuv tau tswm puab lug.” 8Tassws Nau‑a yog tug kws Yawmsaub txaus sab rua.

Nau‑a ua lub nkoj txwg

9Ntawm nuav moog yog Nau‑a caaj ceg. Nau‑a yog tug kws ncaaj nceeg hab huv nwg tam neej nwg tuab leeg ua zoo. Nau‑a nrug nraim Vaajtswv. 10Nau‑a muaj peb tug tub, Xeeb, Haa hab Yafe.
11Vaajtswv pum tas taag nrho lub nplajteb phem taag huvsw hab ua limham ndais ntuj puv nkaus nplajteb. 12Vaajtswv saib ntsoov lub nplajteb mas pum tas phem kawg le, vem yog ib tsoom tuabneeg ua puab lub neej phem taag rua huv lub nplajteb. 13Vaajtswv txhad has rua Nau‑a tas, “Kuv txav sab lawm tas kuv yuav ua rua tej tuabneeg puam tsuaj taag huvsw, vem yog muaj kev limham ndais ntuj puv nkaus lub nplajteb vem yog tim tuabneeg. Saib maj, kuv yuav ua kuas puab hab lub nplajteb puam tsuaj ua ke. 14Koj ca le muab ntoo thuv kaufaw ua ib lub nkoj. Hab muab kem ua tej quas chaav hab muab roj ntoo luam saab huv saab nrau huvsw. 15Koj ua lub nkoj lawv le nuav, yog ntev peb puas tshwm, daav tswb caug tshwm, sab peb caug tshwm. 16Tseg qag ib zaaj sau lub npoo nkoj sab le ib tshwm, ua lub qhov rooj nkoj rua ib saab, hab ua peb txheej, ua txheej ib, txheej ob, txheej peb. 17Tsua qhov kuv yuav tso dej lug nyaab lub nplajteb, yuav ua kuas txhua yaam kws caj sa ua paa puam tsuaj taag nrho huvsw huv lub qaab ntuj. Txhua yaam kws nyob huv lub nplajteb yuav tuag taag huvsw. 18Tassws kuv yuav cog lug ruaj rua koj. Koj hab koj quaspuj koj tej tub tej nyaab huvsw yuav nkaag rua huv lub nkoj. 19Coj txhua yaam kws muaj txujsa ib yaam ib nkawg ib tug maum ib tug txwv nkaag rua huv lub nkoj sub txhad dim txujsa nrug koj nyob. 20Txhua yaam noog lawv le nwg yaam hab txhua yaam tsaj lawv le nwg yaam hab txhua yaam tsaj kws nkaag huv aav lawv le nwg yaam, ib yaam ib nkawg yuav lug cuag koj sub txhad dim txujsa. 21Koj yuav sau qoob loos mov noj txhua yaam khaws ca rua koj hab rua tej tsaj txhu naag noog noj.” 22Nau‑a ua txhua yaam lawv le Vaajtswv kuas nwg ua.