6

Mienh Maanh Zoux Waaic

1Yiem lungh ndiev mienh maanh jiez gorn hiaangx jienv faaux, aengx yungz duqv sieqv, 2maaih deix doz-mienh dorn buatc baamh mienh nyei sieqv nzueic. Ninh mbuo yaac ginv deix longc zoux auv. 3Ziouv ziouc gorngv, “Yie nyei Singx Lingh maiv caux baamh mienh yietc liuz yiem. Ninh mbuo benx orv sin hnangv. Yangh naaiv jiex ninh mbuo nyei hnyangx-jeiv ziangh duqv taux yietc baeqv nyic ziepc hnyangx.”
4Wuov zanc maaih Nefin Mienh yiem lungh ndiev, nqa'haav corc maaih nyei. Se doz-mienh dorn longc baamh mienh sieqv bun njiec daaih nyei fun-faqv. Naaiv se loz-hnoi maaih banh zeic, maaih mengh dauh nyei mienh.
5Ziouv buatc yiem lungh ndiev mienh zoux waaic sic camv. Hnyouv haaix zanc kungx hnamv cuotv waaic nyei jauv hnangv. 6Ziouv haiz hnyouv mun haic, hnamv-nzuonx, feix duqv ninh maiv dungx zeix mienh maanh daaih yiem lungh ndiev. Ninh yaac nzauh haic. 7Ziouv gorngv, “Yie oix fioux nzengc, guaatv nzengc yie zeix daaih nyei mienh, maiv bun yiem ndau-beih. Liemh mienh liemh hieh zoih, nyorng ndau nyei ga'naaiv caux ndaamv-lungh nyei norqc oix mietc nzengc, weic zuqc yie hnamv-nzuonx, feix duqv maiv dungx zeix naaiv deix ga'naaiv.” 8Mv baac Noyaa zoux duqv horpc Ziouv nyei hnyouv.

Noyaa Gapv Poux Nzangv

9Yiem naaiv mingh gorngv Noyaa nyei jauv-louc.
 Noyaa zoux kuv mienh. Wuov jaax lungh ndiev kungx ninh ganh maiv maaih dorngx daanh hnangv. Ninh haaix zanc yaac gan longx Tin-Hungh.
10Noyaa maaih buo dauh dorn mbuox heuc Sem, Haam caux Yaafetv.
11Tin-Hungh buatc lungh ndiev mienh waaic jienv njiec. Mienh kungx zoux doqc zoux orqv nyei sic hnangv. 12Tin-Hungh mangc lungh ndiev, buatc baaic waaic nzengc, weic zuqc baamh mienh yietc zungv kungx zoux orqv zoux waaic nyei jauv hnangv. 13Tin-Hungh ziouc gorngv mbuox Noyaa, “Yie dingc hnyouv oix mietc lungh ndiev mienh weic zuqc ninh mbuo zoux orqv sic buangv nzengc lungh ndiev. Mangc maah! Liemh ninh mbuo, liemh ndau-beih, yie oix mietc nzengc. 14Meih oix zuqc longc jiem haic nyei ndiangx gapv poux nzangv. Nzangv gu'nyuoz oix zuqc nqenx jienv yietc qongx yietc qongx nyei. Yaac oix zuqc longc ndau-ndiev nyouh haic nyei zung naic jienv gu'nyuoz ga'nyiec. 15Naaiv poux nzangv oix zuqc hnangv naaiv nor zoux, ndaauv faam-baeqv ndorqc, jangv hmz ziepc ndorqc, hlang faah ziepc ndorqc. 16Oix zuqc gomv jienv nzangv-liuh. Nzangv-liuh oix zuqc leih nzangv-sin yietc ndorqc hlang. Gaengh oix zuqc zoux yiem yietc bung nzangv-hlen hnangv. Naaiv poux nzangv oix zuqc nqenx zoux buo nzangh, gu'nguaaic, mbu'ndongx caux ga'ndiev. 17Mangc maah! Yie oix bun mbiungc-suiv-imx yiemx ndau-beih, yiemx daic yietc zungv yiem lungh ndiev maaih maengc nyei ga'naaiv. Da'faanh nangh nyei, maaih qiex nyei ga'naaiv oix zuqc daic nzengc. 18Mv baac yie oix caux meih ⟨laengz jiez ngaengc waac.⟩ Meih oix zuqc dorh meih nyei auv-jueiv dorn-mbuangz caux meih bieqc nzangv. 19Meih oix zuqc dorh nyungc-nyungc maaih maengc nyei ga'naaiv, liemh gouv liemh nyeiz, yietc nyungc yietc doix bieqc nzangv weic caux meih njoux cuotv maengc. 20Nyungc-nyungc norqc, nyungc-nyungc saeng-kuv, caux nyungc-nyungc nyorng ndau-beih nyei ga'naaiv, yietc nyungc yietc doix oix daaih lorz meih weic njoux ninh mbuo nyei maengc. 21Meih mbuo oix zuqc zorqv nyungc-nyungc nyanc hopv bienh bieqc nzangv, liouh jienv zoux meih mbuo nyei nyanc hopv yaac zoux uix saeng-kuv nyei ga'naaiv.”
22Tin-Hungh hnangv haaix nor paaiv Noyaa, Noyaa yaac ei jienv zoux nzengc.