6

Tơlơi Sat Ƀai Ană Mơnuih

1Hlak mơnuih mơnam pơlar djŏp amăng lŏn tơnah, ƀing gơñu hơmâo tơkeng rai ƀing ană dra, 2laih anŭn ƀing ană đah rơkơi yang ƀuh ƀing dra anai hiam; tui anŭn ƀing gơñu mă dŏ ƀing hlơi pô ƀing gơñu ruah. 3Giŏng anŭn, Yahweh laĭ, “Kâo ƀu či brơi Yang Bơngăt Kâo dŏ amăng mơnuih hlŏng lar ôh, yuakơ mơnuih kơnơ̆ng jing čơđeh asar đôč, samơ̆ mơnuih či hơdip ƀu rơgao hloh kơ sa-rơtuh duapluh thŭn ôh.” 4Amăng rơnŭk anŭn, wơ̆t tơdah tơdơi ƀiă kơ anŭn, hơmâo ƀing mơnuih Nêphilim, jing ƀing prŏng glông ƀơi lŏn tơnah, jing ƀing kơnung djuai tơbiă rai mơ̆ng tŏng krah đah kơmơi mơnuih hăng đah rơkơi yang yơh. Ƀing gơñu jing ƀing mơnuih prŏng kơtang laih anŭn hing ang amăng rơnŭk đưm.
5Tơdang Yahweh ƀuh tơlơi sat ƀai amăng rĭm čô prŏng biă mă amăng lŏn tơnah laih anŭn tơlơi sat dŏ amăng tơlơi pơmĭn gơñu nanao, 6Ñu hơƀlơ̆k glaĭ yuakơ Ñu hơmâo hrih pơjing laih ƀing mơnuih ƀơi lŏn tơnah laih anŭn Ñu rơngot biă mă. 7Tui anŭn, Ñu laĭ, “Kâo či pơrai hĭ abih bang mơnuih anai mơ̆ng lŏn tơnah jing ƀing Kâo hơmâo hrih pơjing laih, wơ̆t hăng hơdôm hlô mơnơ̆ng prŏng hăng anet laih anŭn khul čim brĭm mơ̆n, yuakơ Kâo hơƀlơ̆k glaĭ kơ tơlơi Kâo hơmâo hrih pơjing laih rĭm ƀing gơñu anŭn.” 8Bơ kơ Noah, Yahweh mơak hăng gơ̆.

Noah

9Anai yơh jing hră čih pioh ƀing kơnung djuai Noah. Amăng tơlơi hơdip ñu, Noah jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng laih anŭn hlo̱m ƀo̱m amăng rơnŭk ñu dŏ hơdip, ñu rơbat pơgop pơlir hăng Ơi Adai. 10Noah hơmâo klâo čô ană đah rơkơi, anŭn jing Sem, Ham laih anŭn Yaphet. 11Samơ̆ ƀing mơnuih pơkŏn jing sat ƀai ƀơi anăp Ơi Adai laih anŭn tơlơi ƀrưh mơhiăh lar hyu djŏp anih. 12Ơi Adai lăng ƀơi lŏn tơnah hăng ƀuh tơlơi sat ƀai yơh, yuakơ abih bang mơnuih hơdip amăng tơlơi sat ƀai.
13Tui anŭn, Ơi Adai laĭ kơ Noah, “Kâo kiăng pơluč hĭ yơh abih bang djuai hơdip. Anai nê, Kâo či pơrai hĭ ƀing gơñu wơ̆t hăng lŏn tơnah, yuakơ lŏn tơnah bă blai hăng tơlơi sat ƀai mơ̆ng ƀing gơñu. 14Pơdơ̆ng đĭ bĕ sa boh kŏmpăn kơ ih pô mơ̆ng hơnăl kơyâo gôpher; pơkra bĕ khul anih dŏ amăng kŏmpăn laih anŭn pik ñu hăng ia čai ƀlit gah lăm laih anŭn gah rơngiao. 15Anai yơh jing hơdră kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ kŏmpăn anŭn: rơyong ñu klâo-rơtuh haih, tơda ñu rơmapluh haih, laih anŭn dơ̆ng ñu klâopluh haih. 16Ƀơi kŏmpăn anŭn, ih pơkra bĕ sa bơbŭng ñu glông hloh kơ drơi jan ñu sa haih, laih anŭn pioh lui bĕ sa anih ƀơi djeo kơ bah amăng mŭt; ih ăt či ngă klâo tal amăng kŏmpăn: tal gah yŭ, tal tŏng krah laih anŭn tal gah ngŏ. 17Anai nê, Kâo pô yơh či brơi rai ia li̱ng hlo̱m abih ƀơi lŏn tơnah anai kiăng kơ pơrai hĭ abih bang djuai hơdip gah yŭ adai; laih anŭn rĭm djuai mơnơ̆ng ƀơi lŏn tơnah či djai hĭ yơh. 18Samơ̆ Kâo či pơjing tơlơi pơgop Kâo hăng ih laih anŭn ih či mŭt amăng kŏmpăn wơ̆t hăng bơnai ih, ƀing ană đah rơkơi ih hrŏm hăng ƀing hơđŭ ih mơ̆n. 19Laih anŭn ih khŏm mă ba mŭt bĕ amăng kŏmpăn hrŏm hăng ih sa pe̱r tơno ania mơ̆ng rĭm djuai mơnơ̆ng hơdip kiăng kơ djă̱ pioh gơñu hơdip hăng ih. 20Ih khŏm ba mŭt bĕ sa pe̱r mơ̆ng rĭm khul čim brĭm, hơdôm hlô mơnơ̆ng prŏng laih anŭn anet tui hluai hăng rĭm djuai gơñu či mŭt hrŏm hăng ih, laih anŭn djă̱ pioh bĕ gơñu brơi hơdip. 21Mă ba bĕ hrŏm hăng ih djŏp mơta gơnam ƀơ̆ng răk pioh kơ ƀing gih laih anŭn kơ hơdôm hlô mơnơ̆ng anŭn mơ̆n.”
22Noah ngă tui abih bang tơlơi Ơi Adai hơmâo pơđar laih kơ ñu.