6

Klei Măk Ƀai Phung Mnuih Kmưn

1 Tơdah phung mnuih kmưn dơ̆ng lar êngŭm ti rŏng lăn ala, leh anăn diñu mâo phung anak mniê, 2phung anak êkei Aê Diê ƀuh phung anak mniê phung mnuih kmưn jing siam; leh anăn digơ̆ dôk mô̆ hŏng hlei pô digơ̆ ruah. 3Khua Yang lač, “Mngăt myang kâo amâo srăng dôk nanao hlăm mnuih kmưn ôh, kyuadah ñu jing kđeh. Ƀiădah ăt ñu srăng dôk hdĭp sa êtuh dua pluh thŭn.” 4 Phung mnuih prŏng dlông dôk hdĭp ti lăn ala ênuk anăn, leh anăn êdei tinăn hlăk phung anak êkei Aê Diê dôk hŏng phung anak mniê mnuih kmưn leh anăn diñu bi mâo anak; phung anăn jing phung mnuih jhŏng ktang hlăm ênuk đưm. Diñu jing phung hing ang.
5 Khua Yang ƀuh klei măk ƀai mnuih kmưn jing prŏng ti lăn ala, leh anăn jih klei mĭn ai tiê diñu knŏng jing jhat nanao. 6Khua Yang hƀlŏk kyuadah ñu mjing leh mnuih kmưn ti lăn ala, leh anăn ñu mâo ai tiê ênguôt. 7Snăn Khua Yang lač, “Kâo srăng bi rai mơ̆ng lăn ala mnuih kmưn kâo hrih leh, mnuih kmưn wăt hlô mnơ̆ng, mnơ̆ng êbat ban, leh anăn čĭm hlăm adiê; kâo hƀlŏk kyua kâo mjing hĕ leh diñu.” 8Ƀiădah Y-Nôê mâo klei pap ti anăp ală Khua Yang.

Y-Nôê Ngă Kŭmpăn

9 Nĕ anei phung anak čô Y-Nôê. Y-Nôê jing mnuih kpă ênô, amâo mâo klei năng ƀuah ôh hlăm ênuk ñu. Y-Nôê êbat mbĭt hŏng Aê Diê. 10Y-Nôê mâo tlâo čô anak êkei, Y-Sem, Y-Čam, leh anăn Y-Japhet.
11Aê Diê ƀuh knuih jih phung lăn ala jing soh jhat leh, leh anăn diñu bi bŏ lăn ala hŏng klei măk ƀai. 12Aê Diê dlăng kơ lăn ala, leh anăn ñu ƀuh lăn ala bŏ hŏng klei soh jhat; kyuadah jih jang mnuih knŏng tui klei jhat. 13Aê Diê lač kơ Y-Nôê, “Klei tuč kơ jih jang kđeh truh leh ti anăp kâo; kyuadah diñu bi bŏ leh lăn ala hŏng klei ƀai, leh anăn kâo srăng bi rai diñu mbĭt hŏng lăn ala. 14Brei ih ngă sa boh kŭmpăn hŏng kyâo gôphê. Brei ih ngă lu boh adŭ hlăm kŭmpăn anăn, leh anăn klia ñu hŏng êa ƀlĭt bitumen hlăm lam leh anăn ti êngao. 15Nĕ snei brei ih ngă ñu: awan kŭmpăn anăn mâo tlâo êtuh heh, boh ƀai ñu êma pluh heh, leh anăn mơ̆ng tur kơ čuôr ñu tlâo pluh heh. 16Brei ih ngă čuôr kơ kŭmpăn leh anăn lui anôk êhŏng dơ̆ng sa heh pioh kơ ƀăng bhă điêt ti plah wah čuôr hŏng mtih. Brei ih ngă tlâo tal hlăm kŭmpăn anăn, leh anăn ngă sa boh ƀăng bhă ti djiêu ñu. 17Kyuadah kâo srăng brei êa lip ti lăn ala čiăng bi rai jih jang mnơ̆ng mâo êwa klei hdĭp ti gŭ adiê; jih jang mnơ̆ng ti rŏng lăn ala srăng djiê. 18Ƀiădah kâo srăng ngă klei bi mguôp hŏng ih. Brei ih mŭt hlăm kŭmpăn, ih, phung anak êkei ih, mô̆ ih, leh anăn mô̆ phung anak êkei ih, mbĭt hŏng ih. 19Bi mŭt mbĭt hŏng ih hlăm kŭmpăn dua drei grăp mta mnơ̆ng hdĭp, sa drei knô sa drei ana, čiăng pioh diñu hdĭp: 20čĭm čap tui si mta djuê diñu, hlô mnơ̆ng tui si mta djuê diñu, mnơ̆ng êbat ban rui tui si mta djuê diñu; dua drei grăp mta djuê srăng hriê kơ ih čiăng kơ ih pioh diñu hdĭp. 21Brei ih mă msĕ mơh djăp mta mnơ̆ng ƀơ̆ng huă pioh hlăm kŭmpăn. Mnơ̆ng anăn srăng jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ ih leh anăn kơ diñu.” 22 Y-Nôê ngă snăn; ñu ngă jih tui si klei Aê Diê mtă leh.